Prinášame vám rozhovor k druhému vydaniu publikácie Civilný mimosporový poriadok, v ktorom sa dozviete, na aké kľúčové legislatívne zmeny komentár reflektuje a taktiež, aké sú vývojové tendencie civilného mimosporového konania.

Druhé vydanie komentára k Civilnému mimosporovému poriadku prináša čitateľom aktualizovaný a rozšírený výklad oproti prvému vydaniu z roku 2017. Ktoré zmeny v znení zákona alebo v rozhodovacej praxi súdov odzrkadlené v obsahu komentára by ste vyzdvihli pre ich význam?

Považujem za prirodzené, že taká zásadná legislatívna zmena, akou bola rekodifikácia civilného procesu a jej výsledkom bolo prijatie troch nových procesných kódexov diferencujúcich právnu úpravu v závislosti od nárokov, ktoré sa pred civilnými súdmi prejednávajú, s odstupom času vyvolala potrebu korektívov vybraných ustanovení Civilného sporového aj Civilného mimosporového poriadku. Tie sa premietli do modifikácie vybraných zákonných ustanovení a za zásadné možno považovať zmeny v špecializácii súdov a sudcov vyvolané zmenami pri určovaní súdnej príslušnosti v rodinnoprávnych veciach vrátane rozhodovanie o neodkladných opatreniach  v týchto veciach a pri výkone nepeňažných plnení týkajúcich sa starostlivosti súdu o maloletých. V týchto veciach považujem za pozitívum zjednotenie formy rozhodovania formou rozsudku v merite veci v konaní starostlivosti súdu o maloletých, ako aj precizovanie právnej úpravy vykonávacieho konania podľa CMP. Najmä vo vykonávacích konaniach, v ktorých má vždy procesné postavenie dieťa a rieši sa situácia, keď povinný rodič nerešpektuje povinnosti vyplývajúce mu z rozhodnutia súdu alebo schválenej rodičovskej dohody, podľa môjho názoru nie je reálne vytvorenie „dokonalej“ právnej úpravy, ale pozitívom a súčasne záväzkom je snaha o jej optimalizáciu najmä z dôvodu ochrany dieťaťa ako zraniteľného subjektu v konflikte rodičov.

CMP je jedným z najdôležitejších predpisov civilného procesného práva. Reflektuje jeho aktuálny stav a vývoj dostatočne na potreby a vývoj spoločnosti od prijatia predpisu?

Dynamika vývoja v spoločnosti začiatkom tretieho tisícročia prirodzene prináša fenomény, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú skutočne širokospektrálne vzťahy medzi jednotlivcami navzájom, a tiež medzi jednotlivcami a štátom. Mimosporový kódex si so sebou nesie hendikep absencie rekodifikácie súkromného práva, čo aj napriek snahe zákonodarcu vytvoriť pri rekodifikácii právne  predpisy vyznačujúce sa generalitou v určitých veciach nedáva možnosť reflektovať posun v náhľade na nosné hodnoty vrátane autonómneho rozhodovania v súkromnoprávnych veciach. Aj napriek tomu, že k určitému, z môjho pohľadu významnému posunu došlo, je to tak napr. pri rozhodovaní o zásahu do spôsobilosti na právne úkony či v detenčnom konaní, tiež pri zisťovaní názoru dieťaťa a rešpektovaní jeho participačných  práv. Stále vnímam priestor na prehodnotenie napr. právnej úpravy rozvodu manželstva, úpravy určovania rodičovstva, opatrovníctva.

Aké sú vývojové tendencie civilného mimosporového konania? Čakajú nás nejaké zásadné zmeny, na ktoré je potrebné pripraviť sa?

Aj v kontexte vyššie uvedeného ostávam optimista a verím, že sa dopracujeme k prehodnoteniu a rekodifikácii súkromného práva, súčasťou ktorého je problematika rodinnoprávnych vzťahov, statusových vecí týkajúcich sa spôsobilosti konať s právnym následkom a prípadného podporovaného rozhodovania a s tým súvisiacich otázok kvalifikovanej právnej ochrany osôb, ktoré by mal štát vnímať ako zraniteľné. Procesné predpisy majú svoje limity, čo teraz otvára priestor na zmeny úpravy v rovine hmotného práva a na ne prirodzene môžu a mali by v prípade potreby reagovať ustanovenia Cvilného mimosporového poriadku.

Knihu môžete zakúpiť v našom e-shope tu.