Bulletin slovenskej advokácie č. 2/2024 uverejnil recenziu publikácie Zákonnosť v trestnom práve, ktorú napísal Martin Štrkolec. Hodnotenia knihy sa ujal JUDr. Lukáš Tomaš, PhD.

Zákonnosť predstavuje nosnú bázu právneho štátu, za ktorý sa SR považuje v súlade s normatívnym obsahovým posolstvom objektivizovaným v čl. 1 ods. 1 Ústavy SR. Reč je o ústavnom princípe, ktorý nevyhnutne a systematicky prežaruje celým právnym poriadkom a každým odvetvím pozitívno-právnej regulácie. Skúmanie širokospektrálnych okruhov zákonnosti je nanajvýš významné so zreteľom na osobitosti právnych pomerov konštituujúcich sa vo verejnom práve, trestné právo ako jednu z jeho základných, integrálnych a takpovediach „jadrových“ súčastí nevynímajúc. Žiada sa dodať, že avizované konštatovanie nadobúda v našom geopolitickom priestore a recentnej spoločensko-politickej situácii prinajmenej dvakrát takú váhu. Možno preto pozitívne zhodnotiť, že knižný trh doznal obohatenia o monografiu s názvom „Zákonnosť v trestnom práve“. Predmetné dielo s pôvodom v pere doc. JUDr. Martina Štrkolca, PhD., pôsobiaceho na Katedre trestného práva košickej právnickej fakulty, prináša vážny a v mnohom dosiaľ v takomto rozsahu neponúknutý príspevok k doktríne trestného práva procesného, trestného práva hmotného a v neposlednom rade všeobecnej teórie štátu a práva. Práve spracovanie diela v širších právno-teoretických súvislostiach, ktoré ma subjektívne (so zreteľom na moje vedecko-pedagogické pôsobenie) zaujali určitým osobitným spôsobom, predstavuje podstatnú pridanú hodnotu monografie. Tá dáva možnosť vnímať autorom spracované inštitúty a inštitúcie v žiadaných právno-teoretických a predovšetkým aj právno-filozofických súvislostiach. Je to veľmi dobre, pretože ide o aspekt, ktorý je podľa môjho názoru v súčasnej spisbe dosť často opomínaný či akýmsi spôsobom marginalizovaný.

Monografia je štrukturálne členená do piatich relatívne samostatných, ale súčasne úzko súvisiacich častí – kapitol. Kapitolám predchádza úvod, v ktorom sa autor korektne zameral na vymedzenie metodologického prístupu k spracovaniu diela, najmä pokiaľ ide o určenie cieľov, výskumnej hypotézy a aplikovaných metód vedeckého bádania. Prvá kapitola je orientovaná na teoretické a ústavno-právne východiská princípu zákonnosti. Autor skúma teoreticko-právne východiská právneho štátu, ako aj jednotlivé stránky a záruky zákonnosti. Obsahom druhej kapitoly je spracovanie matérie zákonnosti ako základného pilieru trestného práva moderných štátov. Analyzované sú poznatky historického charakteru, legislatívne, aplikačné a realizačné aspekty trestno-právnej zákonnosti, ako aj matéria súvisiaca s rozhodovacou činnosťou najvyšších justičných autorít. V tretej kapitole sa autor zameral na vybrané axiologické problémy súčasného zákonodarstva. Skúmaná je väzba pre trestné činy terorizmu, pozícia oznamovateľa trestného činu, pričom predostrené sú tiež úvahy nad viazanosťou zákonodarcu materiálnymi predpokladmi aplikácie výsledkov jeho vlastnej normotvornej činnosti. Štvrtá kapitola je obsahovo ladená na postihnutie trestno-právnej zákonnosti z pohľadu aplikácie jednotlivých foriem štátneho donútenia. Napokon v poslednej, piatej kapitole, autor koncentruje pozornosť na limity realizačnej stránky trestno-právnej zákonnosti z pohľadu súkromných subjektov trestného konania. Z avizovanej štruktúry je čiastočne zrejmé, a autor to naostatok príhodne konštatuje v úvode diela, že prvé dve kapitoly sú všeobecnejšieho charakteru a predstavujú všeobecnú časť knižky, pričom ďalšie tri kapitoly cielia väčšmi na právno-aplikačné súvislosti (osobitná časť). Obe časti diela takto vo svojej komplexite vytvárajú symbiotický obraz autorsky vyzretého textu začínajúci pri abstraktnejších aspektoch témy, ktoré autor následne aplikuje a zhodnocuje v súradniciach konkrétnejších inštitútov pozitívneho trestno-právneho zákonodarstva. Jednotlivé kapitoly nasleduje záver a prehľadný zoznam použitej literatúry.

Možno zhrnúť, že monografia je spracovaná materiálne konzistentne, s náležitou vedeckou erudíciou a pri zachovaní potrebnej zrozumiteľnosti. Z hľadiska formálnych aspektov nemožno dielu nič vytknúť. Nazdávam sa, že publikácia predstavuje dielo, ktoré môže byť žiadaným zdrojom poznatkov nielen pre vedeckú pospolitosť, osobitne pre advokátsky (či obhajcovský) stav, ale aj pre orgány aplikácie práva, študentstvo a vôbec pre širšiu verejnosť, ktorá sa o problematiku interesuje.

Knihu môžete zakúpiť v našom e-shope tu