+420 733 734 348 beck@beck.sk

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné a účinné od 1. 8. 2022 vzťahujúce sa na predaj kníh

Ponuka produkcie Nakladateľstva C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka, jej ceny, prípadné poskytované zľavy a obchodné podmienky sú platné výhradne na území Slovenskej republiky a týkajú sa len slovenských publikácii nakladateľstva. Objednávky zo zahraničia a objednávky iných než slovenských kníh z produkcie nakladateľstva sú automaticky postúpené zmluvným partnerom na vybavenie a distribúciu. Cena tak môže v takomto prípade zohľadňovať aj ďalšie manipulačné náklady a cena sa riadi obchodnými podmienkami daného subjektu. Cena nie je teda v takýchto prípadoch vždy zhodná s cenami uvedenými na propagačných materiáloch nakladateľstva. Vyššie uvedený postup je teda platný aj pre objednávky českých publikácií z produkcie Nakladateľstva C. H. Beck, ktoré budú doručené slovenskej pobočke.

Zákazník odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami dodávateľa.

Dodávateľ

Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka
Michalská 9
811 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 46 380 434
DIČ: 4020342106
IČ DPH: SK4020342106
IBAN: SK23 1111 0000 0011 4739 0001

Organizačná zložka je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 2017/B Ide o organizačnú zložku zriaďovateľa, obchodnej spoločnosti Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., so sídlom Jungmannova 34, 110 00 Praha 1, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, číslo zápisu: oddiel: C, vložka: 182960.

Balenie a distribúciu objednaného tovaru zabezpečuje firma: L.K. Permanent, spol. s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava.

Všetky uvádzané ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH.

Spôsob dodania tovaru

Objednaný tovar je zasielaný prostredníctvom zmluvnej distribučnej firmy, rozposielanie zabezpečuje Slovenská pošta alebo prepravná spoločnosť DPD. Platba sa uskutočňuje dobierkou vo výške 2,40 EUR vrátane DPH (ak nie je dohodnuté inak). K celkovej cene objednávky je účtovaný  poplatok za manipuláciu a balné vo výške: Slovenská pošta 3, 27 EUR bez DPH (t. j. 3, 60 EUR vrátane DPH), prepravná služba DPD 3, 82 EUR bez DPH ( t. j. 4, 20 EUR vrátane DPH ).

Doručené objednávky sú vybavované do 2 pracovných dní od doručenia objednávky. Na prelomoch mesiacov júl/august a december/január je z technických dôvodov expedícia objednávok predĺžená na 10 pracovných dní.

Pri nákupe nad 99 EUR je poplatok za manipuláciu a balné zadarmo.

Spôsob platby

Úhrada za objednaný Tovar sa vykonáva v hotovosti (na dobierku) pri prevzatí zásielky alebo bezhotovostne e-kartou, prostredníctvom platobného systému webcard. V zásielke obdrží zákazník súčasne s tovarom aj riadnu faktúru (daňový doklad).

K cene objednávky bude pripočítaný manipulačný poplatok vo výške: Slovenská pošta 3, 27 EUR bez DPH (t. j. 3, 60 EUR vrátane DPH), prepravná služba DPD 3, 82 EUR bez DPH ( t. j. 4, 20 EUR vrátane DPH ). Pri nákupe nad 99 EUR je poplatok za manipuláciu a balné zadarmo.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s dodávateľom na objednaný tovar bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Späť možno prijať len nepoškodený a nepoužitý tovar.

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia včasného odstúpenia dodávateľovi. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Odstúpenie od zmluvy je potrebné uskutočniť e-mailom alebo poštou, pričom je potrebné v odstúpení od zmluvy uviesť názov tovaru a identifikačné údaje odstupujúceho zákazníka.

Odstúpenie je potrebné zaslať na adresu sídla dodávateľa alebo na e-mailovú adresu: beck@beck.sk. Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť TU.

  • Po odstúpení od zmluvy je dodávateľ povinný:
    prevziať tovar späť od zákazníka, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu sídla dodávateľa
  • vrátiť zákazníkovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar.
  •  

Informácie o záruke
Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka); záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Ako zárúčný list slúži účtovný doklad. Reklamácie alebo sťažnosti môže zákazník uplatniť na adrese sídla dodávateľa alebo e-mailom na adrese beck@beck.sk.

Dodatok obchodných podmienok vzťahujúci sa na predaj seminárov
Organizátor seminárov, webinárov a konferencií

Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka
Michalská 9
811 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 46 380 434
DIČ: 4020342106
IČ DPH: SK4020342106
IBAN: SK23 1111 0000 0011 4739 0001

Prihláška na seminár

Prihlášky prijímame len v písomnej podobe. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom webovej stránky (www.beck-seminare.sk), e-mailom (tamara.korytarova@beck.sk) alebo poštou (Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka, Michalská 9, 811 01 Bratislava). V prihláške, prosíme, uvádzajte vždy kompletné, nami požadované fakturačné údaje.

Prihláška účastníka sa stáva záväznou dňom doručenia do našej spoločnosti. Záujemcovia budú evidovaní podľa poradia doručených prihlášok a prednosť majú tí účastníci, ktorí zašlú prihlášku skôr. Po prijatí prihlášky Vám zašleme do 7 pracovných dní informáciu o spôsobe úhrady účastníckeho poplatku za seminár. V prípade nedostatočnej kapacity Vám bude odporučený náhradný termín alebo iný seminár. Kapacitu semináru určuje Nakladateľstvo C. H. Beck. Najmenej 3 dni pred konaním seminára obdržia všetci účastníci organizačné pokyny ku konkrétnemu semináru, a to na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v prihláške. Prihlásením na seminár dáva účastník súhlas k vyhotovovaniu obrazovej dokumentácie seminára zo strany spoločnosti Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka za účelom zdokumentovania priebehu seminára.

Platba

Po prijatí prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra na úhradu účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok za seminár je potrebné uhradiť najneskôr deň pred konaním seminára. Účastnícky poplatok sa považuje za uhradený pripísaním fakturovanej  ceny semináru na bankový účet určený v zálohovej faktúre. Úhrada je možná len bankovým prevodom. Neprijímame hotovosť ani platobné karty. V cene semináru je zahrnutý obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa, ako aj blok a písacie potreby.

Storno podmienky

Akékoľvek zmeny a storná objednávok/prihlášok na seminár prijímame iba písomne. Zrušiť objednávku je možné v rámci stornovacích podmienok: bez poplatku do 15 dní pred začatím seminára, v prípade zrušenia 14 až 8 dní pred začatím seminára vzniká povinnosť uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z celkovej sumy seminára vrátane DPH, v prípade zrušenia účasti 7 a menej dní pred konaním seminára vzniká povinnosť uhradiť 100 % z ceny seminára vrátane DPH. V prípade, že sa účastník nemôže na seminár dostaviť, môže za seba poslať náhradníka. Pokiaľ bude seminár zrušený zo strany spoločnosti, účastníkovi bude cena vrátená v plnej výške.

Organizátor seminárov si vyhradzuje právo na zmenu programu, termín seminára, zmenu miesta konania a prednášajúceho lektora. Je povinný o týchto skutočnostiach informovať účastníka včas pred začatím semináru, a to buď telefonicky alebo e-mailom. Na základe týchto zmien sa na účastníka nevzťahujú žiadne storno podmienky.

Kontaktná osoba pre semináre

Jana Kohútová
Tel. +421 910 203 856
E-mail: jana.kohutova@beck.sk

Dodatok obchodných podmienok vzťahujúci sa na predaj konferencií
Organizátor seminárov, webinárov a konferencií

Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka
Michalská 9
811 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 46 380 434
DIČ: 4020342106
IČ DPH: SK4020342106
IBAN: SK23 1111 0000 0011 4739 0001

Prihláška na konferenciu

Prihlášky prijímame len v písomnej podobe. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom webovej stránky (www.beck-konferencia.sk), e-mailom (akademia@beck.sk) alebo poštou (Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka, Michalská 9, 811 01 Bratislava). V prihláške, prosíme, uvádzajte vždy kompletné, nami požadované fakturačné údaje.

Prihláška účastníka sa stáva záväznou dňom doručenia do našej spoločnosti. Organizátor konferencie si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti. Záujemcovia budú evidovaní podľa poradia doručených prihlášok a prednosť majú tí účastníci, ktorí zašlú prihlášku skôr. Po prijatí prihlášky Vám zašleme do 7 pracovných dní informáciu o spôsobe úhrady účastníckeho poplatku za konferenciu.

Najmenej 7 dní pred konaním konferencie obdržia všetci účastníci organizačné pokyny, a to na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v prihláške. Prihlásením na konferenciu dáva účastník súhlas k vyhotovovaniu obrazovej dokumentácie konferencie zo strany spoločnosti Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka za účelom zdokumentovania jej priebehu.

Platba

Po prijatí prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra na úhradu účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok sa považuje za uhradený pripísaním fakturovanej ceny konferencie na bankový účet určený v zálohovej faktúre. Úhrada je možná len bankovým prevodom. Neprijímame hotovosť ani platobné karty. V cene konferencie je zahrnutý obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas celého dňa, ako aj blok a písacie potreby.

Storno podmienky

Akékoľvek zmeny a storná objednávok/prihlášok na konferenciu prijímame iba písomne.  Zrušiť objednávku je možné podľa konkrétnych storno podmienok uvedených osobitne ku každej konferencii.

Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. ako organizátor konferencie si vyhradzuje právo na zmenu programu, prednášajúcich, termínu, miesta konania alebo na zrušenie konferencie. V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať telefonicky alebo elektronicky. Na základe týchto zmien sa na účastníka nevzťahujú žiadne storno podmienky.

Kontaktná osoba pre konferencie

Jana Kohútová
Tel. +421 910 203 856
E-mail: jana.kohutova@beck.sk

Dodatok obchodných podmienok vzťahujúci sa na predaj webinárov
Organizátor seminárov, webinárov a konferencií

Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka
Michalská 9
811 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 46 380 434
DIČ: 4020342106
IČ DPH: SK4020342106
IBAN: SK23 1111 0000 0011 4739 0001

Prihláška na webinár

Prihlášky na webináre prijímame len v písomnej podobe. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom webovej stránky (www.beck-seminare.sk). V prihláške, prosíme, uvádzajte vždy kompletné, nami požadované fakturačné údaje. Po vyplnení a zaslaní prihlášky Vám bude zaslané potvrdenie o jej prijatí na emailovú adresu, ktorú uvediete v prihláške.

Prihláška účastníka sa stáva záväznou dňom doručenia do našej spoločnosti. Po prijatí prihlášky Vám zašleme do 7 pracovných dní informáciu o spôsobe úhrady účastníckeho poplatku za webinár. Najmenej 3 dni pred konaním webinára obdržia všetci účastníci organizačné pokyny ku konkrétnemu webináru, a to na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v prihláške. Deň pred konaním webinára účastník obdrží pozvánku prostredníctvom ktorej sa v deň konania seminára pripojí k prednáške na požadovanej platforme. Prihlásením na webinár dáva účastník súhlas k vyhotovovaniu obrazovej a zvukovej dokumentácie webinára zo strany spoločnosti Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka za účelom zdokumentovania jeho priebehu a ďalšieho použitia.

Platba

Po prijatí prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra na úhradu účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok za webinár je potrebné uhradiť najneskôr deň pred jeho konaním. Účastnícky poplatok sa považuje za uhradený pripísaním fakturovanej  ceny webinára na bankový účet určený v zálohovej faktúre. Úhrada je možná len bankovým prevodom. Neprijímame hotovosť ani platobné karty. V cene webinára je zahrnutý prístup k samotnej prednáške a textové materiály. 

Platforma

Microsoft Teams

Storno podmienky

Akékoľvek zmeny a storná objednávok/prihlášok na seminár prijímame iba písomne. Zrušiť objednávku je možné v rámci storno podmienok: bez poplatku do 15 dní pred začatím webinára, v prípade zrušenia 14 až 8 dní pred začatím webinára vzniká povinnosť uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z celkovej sumy webinára vrátane DPH, v prípade zrušenia účasti 7 a menej dní pred konaním webinára vzniká povinnosť uhradiť 100 % z ceny webinára vrátane DPH. Pokiaľ bude webinár zrušený zo strany spoločnosti, účastníkovi bude cena vrátená v plnej výške.

Organizátor webinárov si vyhradzuje právo na zmenu programu, termínu webinára a prednášajúceho lektora. Je povinný o týchto skutočnostiach informovať účastníka včas pred začatím webinára, a to buď telefonicky alebo e-mailom. Na základe týchto zmien sa na účastníka nevzťahujú žiadne storno podmienky.

Organizátor webinárov nezodpovedá za kvalitu internetového pripojenia účastníkov webinára. Nekvalitné pripojenie zo strany účastníka spôsobujúce prerušovanie prednášky či nemožnosť prihlásenia s k nej nie je dôvodom storna a vrátenia poplatku za webinár.

Kontaktná osoba pre webináre

Jana Kohútová
Tel. +421 910 203 856
E-mail: jana.kohutova@beck.sk