Kolektív autorov zložený zo skúsených odborníkov nám okrem iného priblíži, aký význam má, či už pre samotných výrobcov alebo jednotlivé regióny, možnosť odlíšenia sa prostredníctvom označenia pôvodu či zemepisného označenia a to aj v kontexte silnej súčasnej globalizácie.

Dielo komplexne zamerané na problematiku označovania pôvodu výrobkov a zemepisného označovania výrobkov je skutočne unikátnym počinom. Čo vás okrem absencie na slovenskom trhu viedlo k jeho napísaniu?

Okrem vyššie spomínaného faktu kolektív autorov motivovalo aj to, aby boli dlhoročné skúsenosti pracovníkov Úradu priemyselného vlastníctva SR zhmotnené a zachytené na jednom mieste, na ktorom budú k dispozícii širokej odbornej aj všeobecnej verejnosti. Zároveň bolo radosťou autorského kolektívu venovať sa téme, ktorá má za sebou pekné, konkrétne ľudské a podnikateľské príbehy.

Publikácia Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov je výnimočná aj svojou mnohostrannou využiteľnosťou. Povedzte nám o tom viac.

V publikácii nájdete kapitoly, ktoré sa venujú problematike zo širšieho pohľadu – napríklad porovnávajú rôzne označovanie potravín z hľadiska politiky kvality Európskej únie či sumarizujú potreby či požiadavky výrobcov jednotlivých potravín či remeselných výrobkov, ktoré nesú označenia pôvodu či zemepisné označenia.

Na druhej strane sú čitateľovi k dispozícii aj kapitoly, ktoré idú do hĺbky odbornej problematiky – najmä kapitoly venujúce sa podrobne európskemu kontextu, procesu registrácie či vysvetľovaniu rozhodovacej praxe Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Ako vnímate potrebu odlíšenia jednotlivých regiónov a ich produkcie? Napomôže publikácia tzv. deglobalizácii aj v tomto smere?

Asi by bolo príliš odvážne na úvod zovšeobecniť, že publikácia pomôže deglobalizácii. Prínos publikácie vidíme najmä v tom, že v dnešnej silnej priemyselnej orientácii jednotlivých ekonomík (akou tá slovenská určite je) je skutočne veľmi dôležité, aby mali jednotlivé regióny čím lákať turistov. Aby turisti neboli len „tranzitní“, ale aby v regióne zotrvali a ochutnali napríklad Klenovecký syrec a dali si k nemu pohár bieleho vína zo stredoslovenskej vinohradníckej oblasti, či Skalický trdelník spolu s pohárom Skalického rubínu, alebo si osladili čaj pravým Bardejovským medom. Toto sú všetko označenia, ktoré zaručujú, že výrobky budú po stovky rokov také, ako majú byť (resp. akými boli pôvodne, historicky) a tým pomáhajú jednotlivým regiónom lákať na tieto výrobky ľudí. Je to aj kultúrna vizitka regiónov, nakoľko v nich nájdu neopakovateľné, jedinečné, výnimočné výrobky, ktoré súvisia nielen s klimatickými podmienkami, ale aj so zvykmi a tradíciami danej oblasti. Ak sa teda deglobalizáciou myslí sústredenie pozornosti a zvyšovanie atraktivity jednotlivých regiónov, tak sa domnievame, že publikácia deglobalizácii pomáha.

Knihu môžete zakúpiť v našom e-shope tu