Ako členka širokého autorského kolektívu druhého vydania Veľkého komentára k Civilnému sporovému poriadku odpovedala JUDr. Soňa Mesiarkinová na otázky týkajúce sa uvedenej publikácie.

Civilný sporový poriadok bol prijatý ako nový procesný kódex v roku 2016. Ako sa odvtedy odborná verejnosť zžila s týmto základným procesným predpisom? Ako bol prijatý v aplikačnej praxi? 

Ako môžem posúdiť zo súdnych  spisov, ktoré sú na Najvyšší súd SR predkladané na rozhodnutie o dovolaní, sudcovia si nové pravidlá osvojili a podľa môjho osobného názoru rozhodujú rýchlejšie, koncentráciu konania úspešne využívajú, ale najmä sa zlepšila kvalita odôvodnenia rozhodnutí, a to zadefinovaním viacerých jasných pravidiel v CSP. Nesporným prínosom je i zavedenie tzv. pravidla jedenkrát a dosť, kedy po prvom zrušení a vrátení sporu odvolacím súdom musia odvolacie súdy rozhodnúť. Odvolacie súdy, na rozdiel od predošlej úpravy, častejšie pristupujú k zmenám rozsudkov prvoinštančných súdov pre nesprávny právny názor a rozhodnutia kvalitnejšie odôvodňujú.

Odborná verejnosť, najmä bohužiaľ časť advokátov, si úplne neosvojila inštitút mimoriadneho opravného prostriedku a na kvalite ich podaní je to vidieť. Najvyššiemu súdu SR potom neostáva veľa krát, pre nedostatky v podaných dovolaniach, odmietať tieto ako procesne neprípustné, pričom úprava v CSP je zrozumiteľná a dotvorená judikatúrou dovolacieho súdu.

Druhé, aktualizované vydanie komentára k CSP reflektuje okrem iného aj vývoj judikatúry. Pri ktorých inštitútoch je možné pozorovať najzásadnejší posun alebo zmeny v rozhodovaní súdov?

Ako už som uviedla vyššie, je to najmä koncentrácia konania, zákonná, ako i sudcovská, v sporových konaniach jednoznačná procesná zodpovednosť strany konania za výsledok konania, dôsledné rozlíšenie sporového (nesporového) konania, ako aj konania, kde vystupuje slabšia strana sporu (spotrebiteľské, pracovné spory), v ktorých sa sudca môže riadiť jasnými pravidlami takisto vyjasnenými judikatúrou.

V čom spočíva podľa vášho názoru  prínos a jedinečnosť druhého vydania veľkého komentára k Civilnému sporovému poriadku?

Prínos druhého vydania veľkého komentára k CSP vidím najmä v tom, že sú v ňom uvedené posuny, ktoré priniesla súdna prax od prvého vydania komentára a to najmä uvedením už spomínanej aktuálnej  judikatúry (aj Ústavného súdu Slovenskej republiky)  k novej úprave civilného procesu, v ktorých si odborná verejnosť (sudcovia, prokurátori, advokáti a ďalší) môže nájsť odpovede na otázky, s ktorými sa pri výkone svojej práce stretávajú.