Justičná revue vydanie 8-9/2023 uverejnila recenziu publikácie C. H. Beck Drogové trestné činy od dvojice autorov Jozef Čentéš a Denisa Hamranová. Hodnotenia knihy sa ujal doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA.

Vedecká monografia známych autorov – prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., prokurátora a vysokoškolského pedagóga, ako aj JUDr. Denisy Hamranovej, PhD., prokurátorky, aktívne pôsobiacej tiež v akademickej oblasti, ktorí publikovali množstvo príspevkov na tému drogových trestných činov, či už v časopisoch alebo na vedeckých konferenciách – okrem Predhovoru, početného Zoznamu schém, grafov, tabuliek a použitých skratiek, Úvodu, Záveru, Použitej literatúry a Vecného registra, pozostáva zo siedmich kapitol s týmito názvami a obsahom.

I. kapitola – Vymedzenie základných a súvisiacich pojmov nealkoholovej toxikománie, súčasťou ktorej je terminologické vymedzenie pojmu droga a iných súvisiacich pojmov – dekriminalizácia, depenalizácia a legalizácia omamných a psychotropných látok (OLPL), prohibícia a liberalizácia.

II. kapitola – Vývoj právnej úpravy OLPL a prekurzorov, obsahom ktorej je analýza medzinárodného vývoja právnej úpravy OLPL a prekurzorov s časovým predelom do a od roku 1945, so zameraním sa na jednotlivé početné konferencie, konvencie, dohovory, protokoly, nariadenia, smernice, ako aj analýza medzinárodnoprávnych orgánov regulujúcich oblasť drogových trestných činov, najmä na úrovni OSN. Súčasťou tejto kapitoly je tiež analýza vnútroštátneho vývoja právnej úpravy OLPL a prekurzorov s časovými úsekmi rokov 1945 a 1989.

III. kapitola – Protidrogová stratégia na úrovni EÚ a pramene úpravy OLPL a prekurzorov v Európskej únii sa zameriava na predmetné stratégie a akčné plány v rokoch 2021 až 2025, tiež na trestnoprávne a ďalšie pramene úpravy OLPL a prekurzorov, vrátane nariadení, ako aj na problematiku nových psychoaktívnych látok v podmienkach EÚ, na posilnenie efektivity včasného varovania a opatrenia EÚ v oblasti postihu legalizácie výnosov z trestnej činnosti vo vzťahu k OLPL.

IV. kapitola – Protidrogová stratégia v SR je analýzou národnej protidrogovej stratégie SR na obdobie rokov 2021 až 2025 s výhľadom do roku 2030, a orgánov v oblasti drogovej problematiky na celoštátnej a regionálnej úrovni, monitorovacieho centra pre drogy a problematiku nových psychoaktívnych látok v podmienkach SR.

V. kapitola – Teoretická a aplikačná analýza trestnoprávnej úpravy skutkových podstát trestných činov súvisiacich s nealkoholovou toxikomániou (hmotnoprávne aspekty), je obsiahlou a detailnou analýzou tejto právnej úpravy zakotvenej v jednotlivých do úvahy prichádzajúcich skutkových podstatách trestných činov nachádzajúcich sa v Trestnom zákone SR, počnúc § 171 a končiac jeho § 404.

VI. kapitola – Právna úprava drogových trestných činov vo vybraných štátoch sa zameriava konkrétne na predmetnú právnu úpravu v Českej republike, Spolkovej republike Nemecko a v Portugalsku, s dôrazom na relevantné pojmy inšpirujúco vyznievajúce aj pre obdobnú právnu úpravu SR, najmä na pojmy pestovanie a jednotlivé množstvá drog.

VII. kapitola – Návrhy de lege ferenda v právnej úprave drogových trestných činov sa konkrétne týka trestných činov neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky (§ 171 novely Trestného zákona), neoprávneného pestovania rastlín a húb obsahujúcich omamnú látku a psychotropnú látku (§ 172 novely Trestného zákona), neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou (§ 173 novely Trestného zákona), neoprávneného prechovávania, výroby a obchodovania s drogovým prekurzorom a predmetom určeným na výrobu omamnej látky, psychotropnej látky alebo drogového prekurzora (§ 173a novely Trestného zákona), ako aj iných zmien v právnej úprave tejto problematiky.

Už zo samotnej takejto štruktúry vedeckej monografie s názvom Drogové trestné činy, v rozsahu 363 strán, je zrejmé, že problematika drogových trestných činov, v nej spracovaná, je analyzovaná úplne komplexne, jedinečne a originálne, a to z hľadiska teoretického i praktického, vnútroštátneho, ako aj medzinárodného, z pohľadu historického i súčasného, a tiež z hľadiska de lege lata, ako aj de lege ferenda.

Vysoko oceniteľná je tiež mimoriadna aktuálnosť danej problematiky, ktorá je v neustálom dynamickom vývoji, napriek jej viacerým novelizáciám, a ako ukazuje aj aktuálny vývoj, nie je ustálená ani v súčasnosti, o čom svedčia zmieňované návrhy de lege ferenda, ktoré sú veľmi inšpiratívne spracované v uvádzanej VII. kapitole.

Kvalitný obsah predmetnej vedeckej monografie je daný tiež tým, že obaja autori reflektujú na danú problematiku nielen z teoreticko-akademického hľadiska, ale aj ako prokurátori, tiež z hľadiska aplikačnej praxe. Svedčí o tom tak hĺbková teoretická analýza drogovej trestnej činnosti, ako aj vyčerpávajúca analýza konkrétnych, veľmi početných súdnych rozhodnutí a konkrétnych kazuistík.

Ako uvádzajú samotní autori, vedecká monografia je spracovaná na základe vedeckého skúmania, analytických a syntetických poznatkov, vlastnej prieskumnej činnosti v rozhodovacej činnosti prokuratúry a súdov, judikatúry slovenských súdov a českých súdov, ako aj na základe štatistických údajov získaných zo štatistických ročeniek Ministerstva spravodlivosti SR, Generálnej prokuratúry SR a Prezídia PZ či z niektorých kriminologických štúdií.

Prínos danej monografie je potrebné, okrem samotného jej vysoko odborného obsahu, vnímať aj v kontexte jej formálneho poňatia, o čom svedčí tvorivo využitých 955 citácii a odkazov čerpaných zo 185 rôznych literárnych zdrojov, čo čitateľovi ponúka jedinečný prehľad súvisiacej literatúry poskytujúcej široké možnosti ďalšieho vzdelávania v danej oblasti.

Vedecká monografia s názvom Drogové trestné činy je preto jedinečnou publikáciou na slovenskom knižnom trhu, vypĺňajúca dlhodobú absenciu aktuálnej obdobnej vedeckej literatúry. V tomto kontexte je potrebné pripomenúť, že daná monografia aktualizuje a úzko nadväzuje na skoršiu vedeckú monografiu prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., s názvom Hmotnoprávne aspekty trestnej činnosti páchanej v súvislosti s nealkoholovou toxikomániou v Slovenskej republike, vydanú v roku 2007, ako aj na vedeckú monografiu JUDr. Denisy Hamranovej, PhD., s názvom Hmotnoprávne aspekty drogových trestných činov, vydanú v roku 2018.

Svojou aktuálnosťou, komplexnosťou, ale aj teoretickým analyzovaním a hĺbkovým rozborom aplikačnej praxe je predmetná publikácia určená širokému okruhu čitateľov, a to tak z akademickej oblasti, ako aj z oblasti aplikačnej praxe, a nielen právnickej verejnosti, ale aj iným profesiám i laickým čitateľom. Zároveň táto monografia pôsobí veľmi inšpirujúco a poučne aj v oblasti protidrogovej prevencie, s možným efektívnym využitím v rezorte školstva, sociálnych vecí a v ďalších oblastiach spoločenského života.

Knihu môžete zakúpiť v našom e-shope TU.