+420 733 734 348 beck@beck.sk

Určovacia žaloba

Monografie | 232 strán | vydané 17. 08. 2023
Viac Menej
  • 25 € s DPH 22,73 € bez DPH

Skladom

Dielo je obsažným spracovaním vybraného okruhu žalôb so špecifickým postavením v slovenskom procesnom práve. Zohľadňuje nedávne legislatívne zmeny a aktuálny vývoj judikatúry. Monografia je rozdelená do jedenástich kapitol, v ktorých autorka prináša ucelený pohľad na problematiku. Podnetne popisuje vývoj žalobného práva a jeho... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Dielo je obsažným spracovaním vybraného okruhu žalôb so špecifickým postavením v slovenskom procesnom práve. Zohľadňuje nedávne legislatívne zmeny a aktuálny vývoj judikatúry.

 Monografia je rozdelená do jedenástich kapitol, v ktorých autorka prináša ucelený pohľad na problematiku. Podnetne popisuje vývoj žalobného práva a jeho vplyv na vymedzenie predmetu určovacej žaloby. Dielo sa ďalej venuje analýze jednotlivých druhov určovacích žalôb a osobitne účelu naliehavého právnemu záujmu. Skúma vzťah určovacej žaloby a žaloby na plnenie, pričom sa zameriava aj na subsidiaritu určovacej žaloby. Tiež skúma doteraz bližšie nespracované otázky vecnej legitimácie pri určovacích žalobách a vzťah k premlčaniu.

Autorka prináša nové pohľady do všetkých parciálnych otázok a monografia je tak podnetom nielen pre revíziu judikatúry, ale aj pre legislatívu.

 „Je možné jednoznačne konštatovať, že dielo je významným počinom vo vede civilného procesu a jednoznačne zaujme svoje miesto ako kvalitné informačné penzum vo vzťahu k otázkam súvisiacim s kategóriou určovacej žaloby. Autorka mimoriadne vhodným spôsobom skĺbila prezentáciu poznatkov o určovacej žalobe, analyzujúc jej nosné kategórie.“

prof. JUDr. Romana Smyčková, PhD.Právnická fakulta UK v Bratislave

„Predložená monografia je výnimočným nástrojom a podnetným čítaním pre prípadné ako legislatívne, tak aplikačné úvahové posuny odbornej verejnosti. Zrozumiteľne a prehľadne sa venuje všetkým nuansám spájaným so skúmaným inštitútom a svoje závery autorka podkladá množstvom odborných zdrojov. Obsahuje praktické postrehy a návody, vlastné názory autorky a odporúčané postupy pri aplikácii príslušných procesných noriem. Mimoriadne oceňujem široký záber komparatívnych úvah, úvahy nad judikatúrou venovanou tejto problematike a aj kritické postrehy a občas neortodoxné úvahy a námety autorky, ktoré však odborne vždy brilantne obháji. Dielo je výborne spracované, na tej najvyššej odbornej úrovni.“

JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. Najvyšší súd Slovenskej republiky

„Monografia detailne a obsažne spracúva problematiku určovacích žalôb a vysvetľuje jednotlivé pojmy tejto ochrany hmotných práv v civilnom procese. Predovšetkým je však zdôvodnene kritická, nie deskriptívna, ale preskriptívna. Tým sa odlišuje od iných produktov právnej vedy. Osobitne treba oceniť jej pramenný základ. Nejde len o množstvo zhromaždenej slovenskej judikatúry, no predovšetkým o orientáciu na odbornú, predovšetkým nemeckú literatúru.“

JUDr. Robert Šorl, PhD. Ústavný súd Slovenskej republiky

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EPI68
  • ISBN: 978-80-8232-037-7
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 17. 08. 2023
  • Typ publikácie: Monografie
  • Počet strán: 232

Downloads