Číslo 1-2/2019 Bulletinu slovenskej advokácie v rubrike do vašej knižnice vyzdvihlo výnimočnosť publikácie ZMLUVNÉ ZÁVÄZKY V AUTORSKOM PRÁVE. Kniha bola vydaná Nakladateľstvom C. H. Beck v septembri 2018. Pod recenziu sa podpísal prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. z Katedry občianskeho práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Odborná verejnosť je vďačná, ak sa do našej vedeckej spisby zaradí nové dielo, obzvlášť, ak ide o oblasť, v ktorej toho nie je veľa. V roku 2015 bol prijatý nový Autorský zákon, ktorý sa v nemalej miere dotkol aj autorských zmluvných vzťahov, a tak treba spracovanie tejto témy považovať za mimoriadne aktuálne a pre prax potrebné. Publikácia s obdobným zameraním bola naposledy vydaná pre Slovenskú republiku ešte v bývalom Československu pred viac ako 45 rokmi, autorom ktorej bol doc. Karel Knap. Z pohľadu českého autorského práva obdobnú publikáciu vydalo práve Nakladateľstvo C. H. Beck v roku 2007.

Zo systematického hľadiska je práca vhodne štruktúrovaná a pre čitateľa poskytuje rýchly prehľad a jednoduchú orientáciu v problematike. Monografia je rozdelená do piatich kapitol.

Prvá kapitola poskytuje všeobecný výklad o autorskom práve, čím sa vytvára priestor na oboznámenie čitateľa so základnými vzťahmi a charakteristikou autorského práva. Poznanie týchto východiskových vzťahov je predpokladom na skúmanie a pochopenie výkladu v ďalších kapitolách.

Rozsahom neveľkou, no nemenej dôležitou, je druhá kapitola venovaná zmluvným záväzkom pri výkone autorského práva vrátane ozrejmenia, aké zmluvné záväzky sa v diele analyzujú a prečo. Výklad je doplnený o procedúru uzatvárania zmlúv a formu právneho úkonu v autorskom práve.

V nasledujúcich dvoch kapitolách autorka rozoberá náležitosti bežne obsiahnuté v autorskoprávnych zmluvách a poskytuje podrobný výklad o subjektoch zmluvných záväzkov (tretia kapitola) a autorskom diele ako predmete zmluvných záväzkov v autorskom práve (štvrtá kapitola).

Za nosnú možno považovať piatu kapitolu, ktorá je venovaná licenčnej zmluve ako osobitnému zmluvnému typu v autorskom práve. Keďže jednou z možností legálneho používania diel je uzatvorenie licenčnej zmluvy, je tento prístup autorky logický a správny. Je vhodné, že autorka rozoberá aj zmluvné záväzky vznikajúce pri vytváraní niektorých druhov diel, a tiež záväzky typické pri určitých formách autorstva. Skutočnosť, že v práci je osobitná pozornosť venovaná aj súvisiacej judikatúre len podčiarkuje vedeckosť jej obsahu a dopĺňa výklad, ktorý je pre správnu aplikáciu autorskoprávnych noriem kľúčový.

Monografia splnila aj ďalší stanovený cieľ – hľadanie odpovedí na otázky autorského záväzkového práva v digitálnej dobe. Treba oceniť aj prezentované návrhy na zlepšenie existujúceho stavu v oblasti legálneho používania autorských diel a ochrany autorských práv v on-line prostredí, čo bude možné využiť aj v legislatívnej praxi.

Hoci ide o vedecké dielo, publikácia zrozumiteľnou formou približuje problematiku zmluvných záväzkov v autorskom práve. Z tohto dôvodu môže slúžiť ako zdroj informácií širokému okruhu nielen odborníkov z oblasti práva, ale aj záujemcom z radov laickej verejnosti. Kniha je určená nielen pre právnikov, sudcov, prokurátorov, advokátov, notárov, ale aj autorov diel (spisovateľov, skladateľov, architektov, režisérov, fotografov, či tvorcov počítačových programov), tvorcov a zhotoviteľov databáz, vydavateľov, organizácie kolektívnej správy a v neposlednom rade aj samotných používateľov autorských diel.