Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

OBCHODNÉ PODMIENKY K 25. 5. 2018 -  PREDAJ KNÍH


 

Ponuka produkcie Nakladateľstva C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka, jej ceny, prípadné poskytované zľavy a obchodné podmienky sú platné výhradne na území Slovenskej republiky a týkajú sa len slovenských publikácii nakladateľstva. Objednávky zo zahraničia a objednávky iných než slovenských kníh z produkcie nakladateľstva sú automaticky postúpené zmluvným partnerom na vybavenie a distribúciu. Cena tak môže v takomto prípade zohľadňovať aj ďalšie manipulačné náklady a cena sa riadi obchodnými podmienkami daného subjektu. Cena nie je teda v takýchto prípadoch vždy zhodná s cenami uvedenými na propagačných materiáloch nakladateľstva. Vyššie uvedený postup je teda platný aj pre objednávky českých publikácií z produkcie nakladateľstva C. H. Beck, ktoré budú doručené slovenskej pobočke.

Zákazník odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami dodávateľa.


Dodávateľ:

Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka

Michalská 9
811 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 46 380 434
DIČ: 4020342106
IČ DPH: SK4020342106
IBAN: SK23 1111 0000 0011 4739 0001

 

Organizačná zložka je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2017/B Ide o organizačnú zložku zriaďovateľa, obchodnej spoločnosti Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., so sídlom Jungmannova 34, 110 00 Praha 1, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, číslo zápisu: oddiel: C, vložka: 182960.

Balenie a distribúciu objednaného tovaru zabezpečuje firma: L.K. Permanent, spol. s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava.
Všetky uvádzané ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH.

 

Spôsob dodania tovaru:

Objednaný tovar je zasielaný prostredníctvom zmluvnej distribučnej firmy, rozposielanie zabezpečuje Slovenská pošta, platba sa uskutočňuje dobierkou (ak nie je dohodnuté inak). K celkovej cene objednávky je účtovaný  poplatok za manipuláciu a balné vo výške 3,- EUR bez DPH (t.j. 3,60 EUR vrátane DPH). Doručené objednávky sú vybavované do 5 pracovných dní od doručenia objednávky. Na prelomoch mesiacov júl/august a december/január je z technických dôvodov expedícia objednávok predĺžená na 10 pracovných dní.

Pri nákupe nad 99 EUR je poplatok za manipuláciu a balné zadarmo.

 

Spôsob platby:

Úhrada za objednaný Tovar sa vykonáva v hotovosti (na dobierku) pri prevzatí zásielky alebo bezhotovostne e-kartou, prostredníctvom platobného systému webcard. V zásielke obdrží zákazník súčasne s tovarom aj riadnu faktúru (daňový doklad).

K cene objednávky bude pripočítaný manipulačný poplatok vo výške 3,- EUR bez DPH (3,60 EUR vrátane DPH). Pri nákupe nad 99 EUR je poplatok za manipuláciu a balné zadarmo.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy:

Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s dodávateľom na objednaný tovar bez uvedenia dôvodu do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Späť možno prijať len nepoškodený a nepoužitý tovar.
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia včasného odstúpenia dodávateľovi. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
Odstúpenie od zmluvy je potrebné uskutočniť e-mailom alebo poštou, pričom je potrebné v odstúpení od zmluvy uviesť názov tovaru a identifikačné údaje odstupujúceho zákazníka.
Odstúpenie je potrebné zaslať na adresu sídla dodávateľa alebo na e-mailovú adresu: beck@beck.sk.
Po odstúpení od zmluvy je dodávateľ povinný:
a) prevziať tovar späť od zákazníka, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu sídla dodávateľa
b) vrátiť zákazníkovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar.

 

Informácie o záruke:

Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka); záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Ako záručným list slúži účtovný doklad. Reklamácie alebo sťažnosti môže zákazník uplatniť na adrese sídla dodávateľa alebo e-mailom na adrese beck@beck.sk.

 

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Dovoľujeme si Vás nižšie informovať o spracovaní Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. To isté platí aj pre našich zamestnancov a iné osoby, ktoré s nami spolupracujú. Ide predovšetkým o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v znení účinnom od 25.5.2018 ( ďalej len „Nariadenie“) a ďalej zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

V nasledujúcom texte nájdete informácie o spôsobe, rozsahu, účele, právnom základe, dobe spracovania, príjemcoch Vašich osobných údajov a o Vašich s tým súvisiacich  právach a ich ochrane podľa čl. 13 až 22 Nariadenia.

Táto informácia je uverejnená na našej internetovej stránke www.beck.sk, môžete sa k nej v budúcnosti kedykoľvek vrátiť.


A) TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka so sídlom Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 46 380 434, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2017/B (ďalej len „správca“). Ide o organizačnú zložku zriaďovateľa, obchodnej spoločnosti Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., so sídlom Jungmannova 34, 110 00 Praha 1, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, číslo zápisu: oddiel: C, vložka: 182960.

 

B) PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že:

1. také spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo pre  uskutočnenie opatrení správcom pred uzatvorením takej zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia; alebo

2. spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú v podľa  čl.  6 ods. 1 písm. c) Naradenia, a to konkrétne:

 1. vybavenie reklamácie podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa;

 2. plnení ďalších povinností uložených správcovi ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty, zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve;

3. spracovanie je nevyhnutné pre oprávnený záujem správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, a to konkrétne spočívajúcom:

 1. vo vybavovaní Vašich otázok, sťažností alebo požiadaviek;

 2. v rozvoji a podpore vlastnej obchodnej činnosti správcu, predovšetkým formou rozosielania elektronických či listinných obchodných zdelení správcu jeho zákazníkom, pričom voči takémuto spracovaniu možno podať námietku (pre viac informácií pozri kapitolu NÁMIETKA PROTI PRIAMEMU MARKETINGU);

4. k spracovaniu ste udelili súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, a to konkrétne:

 1. súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom registrácie Vášho zákazníckeho účtu na internetovej stránke www.beck.sk; alebo
 2. súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom zasielania elektronických či listinných obchodných zdelení správcu, ak nie ste jeho zákazníkom; či
 3. súhlas s uverejnením Vašej fotografie a/alebo ďalších osobných údajov  v listinných prospektoch správcu a/alebo na internetovej stránke správcu www.beck.sk, či na profile správcu na internetovej stránke Facebook Ireland Limited www.facebook.com (ak nejde o plnenie zmluvy medzi Vami a správcom).

 

C) ÚČEL A ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Účelom spracovania Vašich osobných údajov pri Vašom nákupe na e-shope správcu je primárne plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a správcom vrátane doručenia objednaného tovaru, resp. poskytnutia objednaného seminára alebo inej akcie organizovanej správcom (súhrnne ďalej tiež „produkty správcu“) vrátane prípadného následného riešenia práv z vadného plnenia, resp. zodpovednosti za vady, ďalej uskutočnenie  opatrení správcom pred uzavretím takej zmluvy a rovnako plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou pre uzavretie zmluvy so správcom a pre jej plnenie, teda bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany správcu splniť.

 

Pre účely realizácie nákupu na e-shope tak správca realizuje spracovanie Vašich identifikačných údajov, kontaktných údajov (vrátane údajov o prípadných kontaktných osobách), fakturačných údajov, dodacej adresy (ak sa líši od adresy fakturačnej), údajov o objednaných produktoch správcu a údajov súvisiacich s platbou za tieto produkty správcu. V tejto súvislosti správca môže  za účelom svojho oprávneného záujmu ďalej spracovávať údaje o Vašej obchodnej činnosti.

 

Účelom spracovania Vašich osobných údajov pri registrácii Vášho zákazníckeho účtu a na e-shope správcu je pohodlnejšie nakupovanie bez nutnosti v budúcnosti opakovane vyplňovať rovnaké údaje pri odoslaní objednávky, ktoré sú už zadané v rámci registrovaného zákazníckeho účtu. Pre účely registrácie tak správca spracováva Vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje, fakturačné údaje, dodaciu adresu (ak sa líši od fakturačnej) a číslo Slovenskej advokátskej komory (pri členoch tejto komory).

 

Pre vybavenie Vašich požiadaviek, sťažností alebo otázok (v závislosti od ich formy a obsahu) správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a obsah vzájomnej komunikácie.

 

Pre účel priameho marketingu správca spracováva Vašu e-mailovú adresu, prípadne aj identifikačné  a doručovacie údaje. Proti takému spracovaniu môžete podať námietku (pre viac informácií pozri kapitolu NÁMIETKA PROTI PRIAMEMU MARKETINGU).

 

Pre účely uverejnenia Vašich údajov v listinných prospektoch a/alebo internetovej stránke správcu www.beck.sk a na jeho profile na www.facebook.com správca spracováva Vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje, obrazové údaje (podobizeň), prípadne aj informácie o profesijnom živote.

 

Správca Vaše osobné údaje spracováva automatizovane v informačných systémoch, ako aj manuálne prostredníctvom svojich zamestnancov, prípadne zamestnancov príjemcu (k príjemcom pozri kapitolu PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV).

 

Správca vyššie uvedené údaje nepoužíva k rozhodnutiam výlučne na báze automatizovaného spracovania vrátane profilovania v súlade s čl. 22 ods. 2 Nariadenia.

 

D) ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré o Vás správca spracováva, pochádzajú z nasledujúcich zdrojov:

 1. údaje ste sami poskytli správcovi predovšetkým v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo v rámci súhlasu so spracovaním osobných údajov;

 2. údaje pochádzajú zo svojím účelom kompatibilných verejných zdrojov, zoznamov a evidencií, ako sú napríklad Obchodný register, Živnostenský register alebo Insolvenčný register, Slovenská advokátska komora.

   

E) DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú spracovávané  po dobu trvania uzavretej zmluvy ďalej v priebehu premlčacej doby akéhokoľvek nároku vyplývajúceho zo zmluvy. Po uplynutí tejto doby správca Vaše osobné údaje zlikviduje, ibaže bude oprávnený/povinný tieto údaje spracovávať na základe iného právneho titulu. Vaše osobné údaje budú správcom  rovnako spracovávané po dobu vedenia prípadných súdnych sporov.

 

Ak však správca Vaše osobné údaje spracováva na základe Vášho súhlasu, potom sú takéto osobné údaje u správcu uložené najdlhšie počas doby, na ktorú ste mu udelili svoj súhlas s takým spracovaním, t. j. po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu alebo do odvolania Vášho súhlasu, ak ho odvoláte ešte pred uplynutím tejto doby.

 

Pre účely priameho marketingu realizovaného na základe oprávneného záujmu správcu budú Vaše osobné údaje u správcu uložené najdlhšie  do uplynutia doby 5 rokov odo dňa ukončenia Vášho zmluvného vzťahu so správcom.

 

Dokumenty, v ktorých sú obsiahnuté Vaše osobné údaje, bude správca v prípadoch, kde mu to ukladá všeobecne záväzný predpis archivovať počas predpísanej doby.

 

F) PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca môže Vaše osobné údaje v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu odovzdávať nasledujúcim kategóriám príjemcov

‒ svojim zmluvným partnerom, ktorých správca potrebuje pre svoje bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu  s Vami, napríklad dodávateľom informačných technológií, dopravcom, subjektom zaisťujúcim dodávky produktov správcu, obchodným partnerom správcu, atď.;

‒ iným subjektom v prípadoch, kedy poskytnutie takých údajov správcovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy  alebo ak je to nutné pre ochranu oprávnených záujmov správcu (napríklad súdom, Polícii SR, atď);

‒ materskej a sesterskej spoločnosti v rámci koncernu.

 

Správca nemá v úmysle poskytovať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii, okrem odovzdania spoločnosti Facebook Ireland Limited (pozri kapitolu PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV), ktorá Vaše údaje môže ďalej odovzdať spoločnosti Facebook Inc., ktorá sa však prihlásila k dodržiavaniu tzv. štítu EÚ – USA na ochranu súkromia (anglicky „EU – U.S. Privacy Shield. Viac informácií:  https://www.facebook.com/about/privacyshield).

 

G) PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi máte voči správcovi nasledujúce práva:

Právo na prístup

Môžete správcu požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracováva a o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov (ak nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb).

Právo na opravu

Môžete požiadať správcu o opravu nepresných  alebo nekompletných údajov, ktoré o Vás spracováva.

Právo na výmaz

Môžete správcu požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

 2. odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie;

 3. vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ich takého spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu;

 4. Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;

 5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej právom Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás ako na správcu vzťahuje;

 6. Vaše osobné údaje boli zhromaždené  v súvislosti a ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo obmedzenia spracovania 

Môžete správcu požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií :

 1. popreli ste presnosť Vašich osobných údajov, a to na dobu potrebnú  k tomu, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť;

 2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

 3. správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

 4. vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 ods.1 Nariadenia, kým nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenositeľnosť údajov

V prípadoch spracovania osobných údajov založených na súhlase alebo zmluve a spracovávaných automatizovane  máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste správcovi poskytli a právo predať tieto údaje inému správcovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte  s tým, že  týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

 

Právo na odvolanie súhlasu

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel, na ktorý ste správcovi udelili súhlas kedykoľvek odvolať, a to s účinkami do budúcnosti. K odvolaniu súhlasu v jednotlivých prípadoch spracovania Vašich osobných údajov nájdete viac informácií v kapitole ODVOLANIE SÚHLASU.

 

Právo vzniesť námietku

Môžete voči správcovi kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov realizovaného na základe oprávneného záujmu správcu a pre účely priameho marketingu realizovaného na základe oprávneného záujmu správcu. K právu vzniesť námietku v jednotlivých prípadoch spracovania Vašich  osobných údajov nájdete viac informácií  v kapitole NÁMIETKA PROTI PRIAMEMU MARKETINGU.

 

Právo byť informovaný

Máte právo byť správcom informovaný v prípade, že nastalo porušenie zabezpečenia Vašich osobných údajov, keď je pravdepodobné, že tento prípad bude mať za následok vysoké riziko pre práva  a slobody fyzických osôb vrátane Vás.

 

Právo vo vzťahu k automatizovanému spracovaniu

Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka.

 

Právo podať sťažnosť

Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované   Nariadenie, máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, internetová adresa: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

 

Za účelom uplatnenia svojich práv podľa Nariadenia alebo v prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností  sa môžete na správcu obrátiť prostredníctvom jeho e-mailovej adresy beck@beck.sk alebo písomne na adrese Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka, Michalská 9, 811 01 Bratislava.

 

H) ODVOLANIE SÚHLASU

Akýkoľvek súhlas, ktorý ste správcovi udelili, môžete kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať, a to nižšie uvedenými spôsobmi.

 

Súhlas so zasielaním elektronických obchodných zdelení správcu možno odvolať:

 1. kliknutím na odhlasovací odkaz v doručenom e-mailovom obchodnom zdelení; alebo

 2. zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu beck@beck.sk.

 

Súhlas so zasielaním listinných obchodných zdelení správcu možno odvolať:

 1. zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu beck@beck.sk; alebo

 2. zaslaním odvolania súhlasu písomne na adresu sídla správcu.

 

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v súvislosti s registráciou Vášho zákazníckeho účtu na internetovej stránke správcu www.beck.sk možno odvolať:

 

a) zaslaním  odvolania súhlasu na e-mailovú adresu beck@beck.sk

 

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v súvislosti  s uverejnením Vašich osobných údajov v listinných prospektoch správcu alebo na internetovej stránke správcu www.beck.sk alebo na jeho profile na www.facebook.com možno odvolať:

 

 1. zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu beck@beck.sk; alebo

 2. zaslaním odvolania súhlasu písomne na adresu sídla správcu.

 

Vaše prípadné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov však nebude mať účinky na spracovanie, ktoré prebehlo pred odvolaním Vášho súhlasu, ani na jeho zákonnosť.

 

I) NÁMIETKA PROTI PRIAMEMU MARKETINGU

Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu, ktoré je realizované bez Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek voči správcovi bezplatne vzniesť námietku, a to písomným zdelením zaslaním e-mailom na e-mailovú adresu beck@beck.sk alebo písomne na adresu sídla správcu.


J) ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Prevádzkovatelia internetových stránok používajú súbory cookies na získavanie informácií o návštevníkoch a na ukladanie ich preferencií v online prostredí. Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa v prípade návštevy stránky ukladajú v zariadení návštevníka. Pri ďalšej návšteve návštevníka sa tieto súbory odosielajú späť na stránku. Je to užitočné, pretože to internetovej stránke umožňuje rozoznanie zariadenia. Súbory cookies nepoškodzujú dané zariadenie. Plné využitie našich webových stránok vyžaduje použitie súborov cookies. Ak chcete zakázať súbory cookies, budete pravdepodobne môcť aj naďalej prechádzať naše stránky, avšak niektoré funkcie vám už nebudú k dispozícii. Väčšina webových prehliadačov majú súbory cookies automaticky povolené.

Spoločnosť Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., so sídlom Jungmannova 34, 110 00 Praha 1, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, číslo zápisu: oddiel: C, vložka: 182960 konajúca na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka so sídlom Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 46 380 434, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2017/B prevádzkuje internetovú stránku www.beck-online.sk (ďalej len „Stránka“). Na Stránke môžu byť použité dočasné cookies, ktoré sa po vypnutí prehliadača automaticky vymažú alebo trvalé cookies, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení. Na Stránke sa používajú tieto kategórie súborov cookies:

a) Základné súbory cookies: Tieto súbory cookies vám umožňujú pohyb na Stránke a využívanie jej vlastností.

b) Prevádzkové súbory cookies: Informácie zhromaždené pomocou týchto súborov cookies sa používajú k lepšiemu pochopeniu návštevníkov Stránky a ich spôsobu zaobchádzania so Stránkou.

c) Súbory cookies: zabezpečujúce funkčnosť Tieto typy súborov cookies si pamätajú voľby návštevníkov (napr. voľbu jazyka). Môžu návštevníkom potom pri používaní Stránky zabezpečiť komfort podľa volieb a ďalšie návštevy už prispôsobovať ich preferenciám. Aktivitu užívateľa pri pohybe na iných stránkach sledovať nedokážu.

d) Webové majáky: Jedná sa o pixelové technológie, ktoré umožňujú v kombinácii so súbormi cookies prevádzkovateľovi Stránky zistiť počet návštevníkov Stránky.

Pri používaní súborov cookies naša spoločnosť využíva služieb Google Analytics poskytovaných spoločnosťou Google Inc (ďalej len “Google”). Informácie vygenerované súbormi cookies o vašom používaní Stránky (vrátane vašej adresy IP) sa prenášajú a ukladajú spoločnosti Google na servery v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania Stránky, na zostavenie správ o činnosti Stránky pre našu spoločnosť a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžadujú právne predpisy alebo pokiaľ tieto údaje spracúvajú tretie strany v mene spoločnosti Google. Viac o používaní súborov cookies prostredníctvom Google Analytics na: https://www.google.com/analytics/terms/sk.html alebo https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk.

 Všetky informácie sú anonymné (monitorujú len trendy, ako je napríklad reťazec kliknutí užívateľov) a tieto nie je možné priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe.

 Plné využitie Stránky vyžaduje použitie súborov cookies. Ak chcete zakázať súbory cookie, budete pravdepodobne môcť aj naďalej prechádzať Stránku, avšak niektoré funkcie vám už nebudú k dispozícii.

Ak si prajete odstrániť niektoré súbory cookies, ktoré sú už vo vašom zariadení uložené, postupujte podľa návodu v nastaveniach vášho internetového prehliadača, kde nájdete pokyny o spôsobe vyhľadania súborov, alebo adresára, do ktorého sa súbory cookies ukladajú.OBCHODNÉ PODMIENKY - SEMINÁREOrganizátor seminárov a konferencií:

Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka
Michalská 9
811 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 46 380 434
DIČ: 4020342106
IČ DPH: SK4020342106
IBAN: SK23 1111 0000 0011 4739 0001 

 

 

Prihláška na seminár:

Prihlášky prijímame len v písomnej podobe. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom webovej stránky (www.beck.sk), sekcia Semináre, e-mailom (akademia@beck.sk) alebo poštou (Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka, Michalská 9, 811 01 Bratislava). V prihláške, prosíme, uvádzajte vždy kompletné, nami požadované fakturačné údaje.

Prihláška účastníka sa stáva záväznou dňom doručenia do našej spoločnosti. Záujemcovia budú evidovaní podľa poradia doručených prihlášok a prednosť majú tí účastníci, ktorí zašlú prihlášku skôr. Po prijatí prihlášky Vám zašleme do 7 pracovných dní informáciu o spôsobe úhrady účastníckeho poplatku za seminár. V prípade nedostatočnej kapacity Vám bude odporučený náhradný termín alebo iný seminár. Kapacitu semináru určuje Nakladateľstvo C. H. Beck. Najmenej 3 dni pred konaním seminára obdržia všetci účastníci organizačné pokyny ku konkrétnemu semináru, a to na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v prihláške. Prihlásením na seminár dáva účastník súhlas k vyhotovovaniu obrazovej dokumentácie seminára zo strany spoločnosti Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka za účelom zdokumentovania priebehu seminára.

 

Platba:

Po prijatí prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra na úhradu účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok za seminár je potrebné uhradiť najneskôr deň pred konaním seminára. Účastnícky poplatok sa považuje za uhradený pripísaním fakturovanej  ceny semináru na bankový účet určený v zálohovej faktúre. Úhrada je možná len bankovým prevodom. Neprijímame hotovosť ani platobné karty. V cene semináru je zahrnutý obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa, ako aj blok a písacie potreby.

 

Miesto konania seminárov:

 

Roset Boutique Hotel

Štúrova 10

Bratislava

 

KONTAKTNÁ OSOBA PRE SEMINÁRE

 

Tamara Korytárová

Tel. +421 918 339 816

E-mail:  tamara.korytarova@beck.sk 

 

Storno podmienky:

Akékoľvek zmeny a storná objednávok/prihlášok na seminár prijímame iba písomne. Zrušiť objednávku je možné v rámci stornovacích podmienok: bez poplatku do 15 dní pred začatím semináru, v prípade zrušenia 14 až 8 dní pred začatím semináru vzniká povinnosť uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z celkovej sumy semináru vrátane DPH, v prípade zrušenia účasti 7 a menej dní pred konaním semináru vzniká povinnosť uhradiť 100 % z ceny semináru vrátane DPH. V prípade, že sa účastník nemôže na seminár dostaviť, môže za seba poslať náhradníka. Pokiaľ bude seminár zrušený zo strany spoločnosti, účastníkovi bude cena vrátená v plnej výške.

Organizátor seminárov si vyhradzuje právo na zmenu programu, termín semináru, zmenu miesta konania a prednášajúceho lektora. Je povinný o týchto skutočnostiach informovať účastníka včas pred začatím semináru, a to buď telefonicky alebo e-mailom. Na základe týchto zmien sa na účastníka nevzťahujú žiadne storno podmienky.
OBCHODNÉ PODMIENKY - KONFERENCIE

 

Prihláška na konferenciu:

Prihlášky prijímame len v písomnej podobe. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom webovej stránky (www.beck.sk), sekcia Konferencie, e-mailom (akademia@beck.sk) alebo poštou (Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka, Michalská 9, 811 01 Bratislava). V prihláške, prosíme, uvádzajte vždy kompletné, nami požadované fakturačné údaje.

Prihláška účastníka sa stáva záväznou dňom doručenia do našej spoločnosti. Organizátor konferencie si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti. Záujemcovia budú evidovaní podľa poradia doručených prihlášok a prednosť majú tí účastníci, ktorí zašlú prihlášku skôr. Po prijatí prihlášky Vám zašleme do 7 pracovných dní informáciu o spôsobe úhrady účastníckeho poplatku za konferenciu. Najmenej 7 dní pred konaním konferencie obdržia všetci účastníci organizačné pokyny, a to na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v prihláške. Prihlásením na konferenciu dáva účastník súhlas k vyhotovovaniu obrazovej dokumentácie konferencie zo strany spoločnosti Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka za účelom zdokumentovania jej priebehu.

 

Platba:

Po prijatí prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra na úhradu účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok sa považuje za uhradený pripísaním fakturovanej ceny konferencie na bankový účet určený v zálohovej faktúre. Úhrada je možná len bankovým prevodom. Neprijímame hotovosť ani platobné karty. V cene konferencie je zahrnutý obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas celého dňa, goodbye drink, ako aj blok a písacie potreby.

 

Storno podmienky:

Akékoľvek zmeny a storná objednávok/prihlášok na konferenciu prijímame iba písomne.  Zrušiť objednávku je možné podľa konkrétnych storno podmienok uvedených osobitne ku každej konferencii (informácie o storno podmienkach najdete v sekcii KONFERENCIE, a po rozkliknutí vybranej konferencie v záložke OBCHODNÉ PODMIENKY). 

 

Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. ako organizátor konferencie si vyhradzuje právo na zmenu programu, prednášajúcich, termínu, miesta konania alebo na zrušenie konferencie. V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať telefonicky alebo elektronicky. Na základe týchto zmien sa na účastníka nevzťahujú žiadne storno podmienky.

 

 

KONTAKTNÁ OSOBA PRE KONFERENCIE

 

Tamara Korytárová

Tel. +421 918 339 816

E-mail:  tamara.korytarova@beck.sk 

 OBCHODNÉ PODMIENKY - WEBINÁRE

 


Organizátor seminárov, webinárov a konferencií:

Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka
Michalská 9
811 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 46 380 434
DIČ: 4020342106
IČ DPH: SK4020342106
IBAN: SK23 1111 0000 0011 4739 0001 

 

 

Prihláška na webinár:

Prihlášky na webináre prijímame len v písomnej podobe. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom webovej stránky (www.beck.sk), sekcia Semináre. V prihláške, prosíme, uvádzajte vždy kompletné, nami požadované fakturačné údaje. Po vyplnení a zaslaní prihlášky Vám bude zaslané potvrdenie o jej prijaté na emailovú adresu, ktorú uvediete v prihláške.

 

Prihláška účastníka sa stáva záväznou dňom doručenia do našej spoločnosti. Po prijatí prihlášky Vám zašleme do 7 pracovných dní informáciu o spôsobe úhrady účastníckeho poplatku za webinár. Najmenej 3 dni pred konaním webinára obdržia všetci účastníci organizačné pokyny ku konkrétnemu webináru, a to na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v prihláške. Deň pred konaním webinára účastník obdrží pozvánku prostredníctvom ktorej sa v deň konania seminára pripojí k prednáške na požadovanej platforme. Prihlásením na webinár dáva účastník súhlas k vyhotovovaniu obrazovej a zvukovej dokumentácie webinára zo strany spoločnosti Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka za účelom zdokumentovania jeho priebehu a ďalšieho použitia.

 

Platba:

Po prijatí prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra na úhradu účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok za webinár je potrebné uhradiť najneskôr deň pred jeho konaním. Účastnícky poplatok sa považuje za uhradený pripísaním fakturovanej  ceny webinára na bankový účet určený v zálohovej faktúre. Úhrada je možná len bankovým prevodom. Neprijímame hotovosť ani platobné karty. V cene webinára je zahrnutý prístup k samotnej prednáške a textové materiály.

 

Platforma:

Microsoft Teams

 

 

KONTAKTNÁ OSOBA PRE WEBINÁRE

 

Tamara Korytárová

Tel. +421 918 339 816

E-mail:  tamara.korytarova@beck.sk 

 

Storno podmienky:

Akékoľvek zmeny a storná objednávok/prihlášok na seminár prijímame iba písomne. Zrušiť objednávku je možné v rámci storno podmienok: bez poplatku do 15 dní pred začatím webinára, v prípade zrušenia 14 až 8 dní pred začatím webinára vzniká povinnosť uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z celkovej sumy webinára vrátane DPH, v prípade zrušenia účasti 7 a menej dní pred konaním webinára vzniká povinnosť uhradiť 100 % z ceny webinára vrátane DPH. Pokiaľ bude webinár zrušený zo strany spoločnosti, účastníkovi bude cena vrátená v plnej výške.

Organizátor webinárov si vyhradzuje právo na zmenu programu, termínu webinára a prednášajúceho lektora. Je povinný o týchto skutočnostiach informovať účastníka včas pred začatím webinára, a to buď telefonicky alebo e-mailom. Na základe týchto zmien sa na účastníka nevzťahujú žiadne storno podmienky.

Organizátor webinárov nezodpovedá za kvalitu internetového pripojenia účastníkov webinára. Nekvalitné pripojenie zo strany účastníka spôsobujúce prerušovanie prednášky či nemožnosť prihlásenia s k nej nie je dôvodom storna a vrátenia poplatku za webinár.