Prečítajte si rozhovor s autormi publikácie Právo a prax kapitálových trhov. Martin Vojtko, Peter Jedinák a Radoslav Pálka odpovedajú okrem iného na otázku, čo všetko môžu čitatelia nájsť v publikácii s rozsahom takmer 550 strán.

Právna prax kapitálových trhov je prvou komplexnou, odbornou príručkou zaoberajúcou sa právom cenných papierov a emisiami dlhopisov z praktického pohľadu. Čo všetko môžu čitatelia nájsť v publikácii s rozsahom takmer 550 strán?

Základným cieľom knihy bolo pokryť všetky relevantné oblasti „Capital Markets“ s dôrazom na tie, ktoré sú v slovenskej praxi najviac rozšírené. Kniha je koncipovaná ako praktická príručka a poskytuje mapu celého kapitálového trhu. Najčastejšie využívané časti v slovenských podmienkach resp. v širších CEE súvislostiach sú priblížené detailnejšie so zámerom poskytnúť návod pre tieto transakcie. Čitatelia sa tak budú môcť najmä podrobne oboznámiť s právnou úpravou a vytvorenou praxou v oblasti dlhového financovania prostredníctvom emisie dlhopisov (tzv. DCM). Práve tejto oblasti je venovaná najväčšia časť diela. Autori sa rovnako venujú aj akciovým emisiám (tzv. ECM), hoci tie sú na Slovensku stále vzácne. Napokon kniha približuje aj pokročilejšie štruktúry, ako sú sekuritizácie alebo rôzne druhy derivátových cenných papierov. Okrem iného čitatelia v publikácii ale nájdu praktické informácie aj o právnych aspektoch držby a vysporiadania cenných papierov, primárnych ponukách akcií, manipulácii trhu, a pod.

V kocke je tak možné tvrdiť, že kniha poskytuje praktický náhľad na doposiaľ ustálenú domácu trhovú prax a štandardy v oblasti kapitálových trhov. Dielo predstavuje po „Banking & Finance“ knihách [1] posledný chýbajúci diel v sérii praktických príručiek v oblasti dlhového financovania. 

Členovia autorského kolektívu majú bohaté skúsenosti z oblasti kapitálových trhov, ktoré premietli do príručky. S akým cieľom bol skladaný autorský kolektív? Aké oblasti autori „zastrešujú“?

Právna prax kapitálových trhov je v našich podmienkach stále nerozvinutá a venuje sa jej len úzky okruh právnikov. Autormi sú advokáti z popredných advokátskych kancelárií a medzinárodných inštitúcií, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s dokumentovaním transakcií na kapitálových trhoch. Sú to tak ľudia od fachu, ktorí nie len rozumejú pravidlám a regulácii, ale majú prežitú a navnímanú aj transakčnú prax. Každý z kolektívu má okrem uvedeného určitú oblasť, ku ktorej má špecifický vzťah a toto bolo zohľadnené pri rozdelení kapitol medzi autorov. Pod niektorými časťami sú tak podpísaní autori, ktorí participovali na všetkých transakciách na Slovensku, napríklad pri krytých dlhopisoch alebo poradenstve pri emisii štátnych obligácií ale aj novo-formujúcej praxe syntetických sekuritizácií. 

Kto môže mať záujem zorientovať sa v praxi kapitálových trhov? Komu je kniha určená?

Kniha je určená pre všetkých, ktorí sa v praxi stretávajú s emisiami cenných papierov alebo takú emisiu zvažujú. Cieľom bolo napísať publikáciu, do ktorej budú môcť nazrieť profesionáli z rôznych oblastí, pokiaľ aktuálne potrebujú riešiť akýkoľvek problém z oblasti kapitálových trhov. Napriek tomu, že autori sú právnici, dielo je napísané praktickým a zrozumiteľným štýlom. Je teda určené aj neprávnikom – napríklad finančným manažérom v spoločnostiach, ktoré sa zaujímajú o financovanie z kapitálového trhu, bankárom pri tzv. bankových emisiách, štátnym organizáciám ako ARDAL a pod. V neposlednom rade dúfame, že dielo upúta aj študentov a mladých profesionálov, ktorí sa zaujímajú o oblasť kapitálového trhu v rámci svojho štúdia alebo začínajúcej kariéry a ktorí, nádejame sa, budú slovenskú prax tohto odvetvia ďalej rozvíjať.

Oblasť kapitálových trhov je dynamicky sa rozvíjajúcim odvetvím, ktoré určite v praxi vyvoláva mnoho aplikačných otázok. Rezonuje aktuálne nejaká otázka v slovenskom regióne? Aké sú trendy vývoja v tejto oblasti?

Trendom v oblasti kapitálových trhov je na rozdiel od oblasti úverového financovania vysoká miera regulácie a z toho plynúca právne záväzná harmonizácia v rámci EÚ. Kľúčové inštitúty a dokumenty, ako je prospekt, pravidlá ochrany trhu a pravidlá distribúcie sú do veľkej miery dané nie praxou, ale reguláciou, ktorá je rovnaká vo všetkých členských štátoch. Druhým (a to špecificky slovenským) trendom je dobiehanie a nasledovanie štruktúr z vyspelejších trhov. Slovenský kapitálový trh je v ranej fáze tvorby a rozvoja. To umožňuje v rámci regulačných mantinelov preberať najlepšie postupy a formovať prax.

Hlavná pridaná hodnota knihy spočíva v zachytení trhového štandardu, ktorý bol známy len úzkemu okruhu právnikov a iných profesionálov, ktorí sa na tomto type transakcií podieľajú. Veríme preto, že osloví široký okruh čitateľov a okrem demystifikácie tohto odvetvia práva napomôže k jej ďalšiemu rozvoju a vytvoreniu best practices.

Nakupujte v našom e-shope TU.