Bulletin slovenskej advokácie č. 1/2023 uverejnil v rubrike DO VAŠEJ KNIŽNICE recenziu publikácie Decízne systémy. Vzťahy súdnych a alternatívnych foriem prejednania a rozhodnutia sporov od autora Jaroslava Čolláka. Hodnotenia knihy sa ujala advokátka JUDr. Jana Mitterpachová, PhD.

Ustanovenie § 1 ods. 2 zákona o advokácii definuje výkon advokácie v prvom rade ako zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi. Zastupovanie klientov pred súdmi alebo ďalšími subjektmi za účelom riešenia sporov klientov je tak imanentnou súčasťou advokátskej praxe. Napriek tomu, že väčšina advokátov sa zameriava na uplatňovanie práv v sústave všeobecného súdnictva, v niektorých prípadoch je nutné alebo vhodné zvážiť aj ďalšie možnosti. Práve tie sú kľúčovou témou publikácie venovanej decíznym systémom, predstavujúcim široké spektrum možných spôsobov riešenia sporov podľa slovenského právneho poriadku. Jej hlavným cieľom je totiž snaha o zodpovedanie otázky „Čo potrebuje člověk podstúpiť, aby sa domohol svojho práva?“ (s. XI)

Ako to indikuje podnadpis, predmetom tejto monografie nie je iba opis fungovania sústavy štátnych súdov. Zameriava sa predovšetkým na obsiahly prehľad všetkých dostupných alternatívnych foriem prejednania a rozhodnutia sporov, ktoré bezprostredne súvisia s uplatňovaním nárokov individuálních subjektov práva alebo nárokom voči nim. Publikácia sa tak nevenuje iba základným alternatívam k civilnému sporovému konaniu, ale aj iným možnostiam riešenia sporov.

Autor monografie pôsobí ako pedagóg na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Okrem toho je aj advokátom, členom (aktuálne predsedom) Komory SFZ pre riešenie sporov a dlhodobo sa venuje nielen legislatíve, ale aj praxi alternatívneho riešenia sporov. Preto sa spracúvanej problematike nevenuje iba teoreticky, ale aj s praktickým náhľadom a kritickým zhodnotením koexistencie jednotlivých systémov rozhodovania sporov. Nejde tak len o populárno-vedeckú príručku, ale o plnohodnotné vedecké dielo, v ktorom sú detailne vysvetlené nielen jednotlivé spôsoby alternatívneho riešenia súdnych sporov, ale aj s nimi súvisiace teoreticko-právne východiská a aplikovateľné rozhodnutia slovenských a českých súdov.

Publikácia je rozdelená do 9 kapitol. Úvodné kapitoly sa venujú aktuálnemu stavu poznania jednotlivých decizívnych systémov, ktoré zahŕňajú nielen systém všeobecných súdov, ale aj jednotlivé typy alternatívnych orgánov riešenia sporov, ústavného súdnictva (ako finálneho stupňa možnej nápravy) a ďalších špecifických orgánov ochrany práva (obec, prokuratúra, policajný zbor Slovenskej republiky a verejný ochranca práv).

V piatej kapitole sa autor venuje prejednaniu a riešeniu sporov súdnym systémom Slovenskej republiky. Nejde však o zostručnený prehľad procesných pravidiel, ale o rozbor vybraných otázok súvisiacich so vznikom funkcie sudcu, dokazovaním ako nástrojom prejednania a rozhodnutia sporu, možnosťami zmeny prvostupňového a odvolacieho rozhodnutia, prípadne právoplatného rozhodnutia a otázkou ustálenej rozhodovacej praxe najvyšších súdnych autorít a dohľadu Ústavným súdom Slovenskej republiky.

V ďalšej kapitole sa venuje jednotlivým formám alternatívneho riešenia súdnych sporov. Bežným normám alternatívneho riešenia sporov (rozhodcovským súdom, mediácii, alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov, online riešeniu sporov, riešeniu sporov profesijnými komorami) sa venuje stručnejšie. Nad rámec tradičných spôsobov alternatívneho riešenia sporov sa tak venuje aj ďalším, menej zvyčajným, alternatívam a podrobnejšie sa zameriava na alternatívne orgány riešenia sporov v špecifických oblastiach predovšetkým so zameraním na športové právo. Dôležitou súčasťou publikácie je aj kapitola venovaná dohľadu a možnostiam zrušenia alebo zmeny výsledkov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú dôležitou súčasťou spracovanej témy.

Vzhľadom na zameranie advokácie môže byť publikácia výbornou pomôckou pre advokátov a advokátskych koncipientov, ktorí sa chcú zorientovať v možnostiach riešenia sporov nielen súdmi, ale aj alternatívnymi orgánmi. Publikácia totiž nerieši iba procesné pravidlá, ale hlavne ďalšie súvislosti uplatňovania práva na súdoch alebo pri alternatívnom riešení sporov, v dôsledku čoho môže byť prínosom aj pre tých advokátov, ktorí sa venujú procesnému právu iba okrajovo.

Nakupujte v našom e-shope TU.