Právo startupových spoločností predstavuje jedinečnú knihu, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Podáva zrozumiteľným jazykom odborne spracovanú tematiku právnej úpravy startupových spoločností so zameraním sa na praktické otázky z pohľadu právnej regulácie finančného a obchodného práva, ako aj práva duševného vlastníctva. Prečítajte si rozhovor s autormi tejto publikácie: Barborou Grambličkovou, Jánom Mazúrom a Stanislavom Barkocim. Okrem iného odpovedajú na otázky, aká je situácia so startupmi na Slovensku, či sú u nás populárne alebo akej skupiny ľudí – čitateľov sa kniha týka.

Tematika startupových spoločností je pomerne široká. Ktoré oblasti práva zasahujú do tejto problematiky?

BG: Tematika startupových spoločností zasahuje prierezovo do mnohých oblastí práva, čo prestavovalo pri spracovaní veľkú výzvu. V knihe sa sústredíme, s ohľadom na zameranie autorov, primárne na právo obchodných spoločností a záväzkové obchodné právo, finančné právo, najmä právo finančných trhov a právo finančných nástrojov, a právo duševného vlastníctva. V záujme čo  najkomplexnejšieho spracovania témy neopomíname ale ani daňové právo, právo štátnej pomoci ako aj pracovné právo. Adresovanie špecifických výziev startupových spoločností v jednotlivých právnych odvetviach je zároveň rozdielne. Právo finančných trhov je harmonizované a prebraté z úrovne EÚ, vďaka čomu poskytuje funkčný základ pre pôsobenie správcov fondov a samotné investičné fondy, napriek neprehľadnej právnej úprave kolektívneho investovania. Právo duševného vlastníctva zachytávame ako nosný prvok startupovej spoločnosti, ktorý si vyžaduje adekvátnu pozornosť v rámci jej budovania a fungovania, a je potrebné naň nahliadať strategicky. Možno najproblematickejšou je oblasť obchodného práva, mnohé inštitúty potrebné pre nastavenie vnútorného fungovania startupovej spoločnosti a rizikových investícií sú prevažne inšpirované zahraničnou právnou praxou a v slovenskej právnej úprave absentujú. V publikácii sa preto snažíme identifikovať využiteľné inštitúty slovenského práva obchodných spoločností a testovať ich limity v kontexte špecifických otázok startupových spoločností. 

Pri téme startupových spoločností sa pozornosť často zameriava na obchodnoprávnu, prípadne investičnú stránku. Často sú však prepojené aj s výskumom a novými technológiami. Aký význam majú teda startupy na rozvoj spoločnosti? 

JM: Startupy v klasickom chápaní pojmu predstavujú podniky v počiatočnom štádiu svojho vývoja s produktom, ktorý má vysokú pridanú hodnotu a teda aj vysoký trhový potenciál. Môžeme si predstaviť nové IT riešenie, program, liek či hardvér, ktoré môžu pomôcť riešiť určitý problém, no môže ísť samozrejme aj o produkty orientované na retailového zákazníka. Význam startupov vyplýva práve z napojenia na vedu, výskum a inovácie, ktoré umožňujú tvoriť nové poznanie o svete, nové postupy a prístupy, nové produkty a služby. Z výskumno-inovačného prostredia startupy pramenia a ak sú úspešné, aj ho svojím úspechom priamo podporujú. Ekonomiky orientované na výrobné procesy, ako je aj tá Slovenská, v súčasnosti prechádzajú pokročilou automatizáciou a robotizáciou. Práve kvôli rizikám, ktoré prinášajú tieto zmeny, je otřeby sa preorientovať na ekonomické modely s vyššou pridanou hodnotou. To sa však nedá zo dňa na deň, vyžaduje to dekády sústredenej práce celej spoločnosti a zmeny viacerých štátnych politík, o otřeby píšeme aj v publikácii. Knihu vydávame práve pre aktuálnosť tejto otřeby. 

Ako sa v publikácii vypriadavate s rozsiahlym spektrom právnych otázok týkajúcich sa startupových spoločností?  

SB: V rámci startupovej spoločnosti je vzhľadom na jej osobitosti možné identifikovať rozsiahlu spleť interných ako aj externých právnych vzťahov, ktoré vyvolávajú viaceré otázky a predstavujú výzvy v rôznych oblastiach práva. Zmluvná kreativita umožňuje pomerne presne nadefinovať podmienky požadované pre nastavenie fungovania startupovej spoločnosti, avšak v rámci vymožiteľnosti splnenia definovaných podmienok je mnohokrát nevyhnutné spoliehať sa len na „štandardné“ hmotnoprávne alebo procesnoprávne inštitúty slovenského práva, ktoré nie vždy kopírujú moderné alebo súčasné potreby fungovania startupových spoločností. Ako jednu zo základných úloh sme si stanovili identifikáciu právnej úpravy relevantnej pre špecifiká startupových spoločností, aby sme čitateľovi mohli následne uľahčiť orientáciu v obvyklých právnych situáciách a priviesť ho k odpovediam na jeho otázky. V rámci celej publikácie prinášame pohľad na právnu úpravu vzťahov týkajúcich sa startupovej spoločnosti, ako na nástroj dosahovania jej cieľov, zvyšovania efektivity jej fungovania, hodnoty jej produktov a v neposlednom rade hodnoty celej spoločnosti. 

Aká je situácia so startupmi na Slovensku? Sú u nás populárne? 

JM: Startupy boli veľmi populárne pred niekoľkými rokmi, súčasťou tejto vlny startupov boli aj neúspešné aj úspešné startupy. Dnes si našli svoje miesto v spoločnosti a ekonomike. Došlo k niekoľkým významným exitom slovenských startupov, čo bez pochýb posilnilo apetít investorov a motivovalo startupistov pracovať na svojich inováciách ďalej. Rovnako tak došlo aj ku konkurzu a reštrukturalizácii zopár známych startupov, čo odtabuizovalo tému neúspechu, či zakopnutia, čo je pre zdravý ekosystém potrebné. Mnoho startupov zlyhá a ich produkty nebudú úspešné, to však neznamená, že investovanie do výskumno-inovačných procesov a iniciatív nie je potrebné. Ako vysvetľujeme v knihe, investovanie do startupov musí byť nutne diverzifikované, čo umožňuje investorom preklenúť aj pád viacerých startupov v ich portfóliu. Podobný prístup by si mal osvojiť aj verejný sektor – nie každá podpora vedy, výskumu či inovácií prinesie ovocie vo forme úspešného patentu či produktu, v priemere však prináša inovácie zásadné pre spoločnosť ako aj hospodársky rast. 

Právo startupových spoločností predstavuje jedinečnú knihu, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Vzhľadom na to, že táto tematika nebola u nás doteraz komplexne spracovaná, bolo potrebné hľadať informácie z rôznych, predovšetkým zahraničných zdrojov.  Akej skupiny ľudí – čitateľov sa kniha týka? Kto v nej môže nájsť relevantné informácie? 

BG: Predložená publikácia sa usiluje zaplniť nedostatok ucelenejšieho pohľadu na rizikové financovanie a startupové spoločnosti, a poskytnúť teoretický a praktický vhľad do témy nielen praktizujúcim právnikom, kolegom z akadémie, ale aj sudcom, zákonodarcom a tvorcom politík. Súčasne veríme, že publikácia poslúži aj samotným „startupistom“ a investorom. Cieľom publikácie je otvorenie diskusie o inovačnom ekosystéme, vede a výskume ako aj právnom rámci (a jeho limitoch) startupových spoločností na Slovensku. Zároveň je nevyhnutné poznamenať, že publikácia predstavuje akúsi „skladačku“, jednotlivé jej časti je možné čítať oddelene a nachádzať v nich konkrétne odpovede alebo upozornenia na limity, v prípade „životných situácií“ startupovej spoločnosti, startupistu alebo investora.