V treťom paneli sa budeme zaoberať právom na odmenu autorov a iných nositeľov práv z pohľadu novelizovaného Autorského zákona, ktorý nadobudol účinnosť dňa 25.3.2022. Jednou z najzásadnejších zmien je obmedzenie jednorazovej paušálnej licenčnej odmeny, zavedené však boli aj ďalšie zmeny. Navyše bolo zavedené nové právo v prospech vydavateľov, ktorí môžu po novom licencovať svoj obsah voči online platformám alebo iným poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti. Predmetom záujmu bude preto aj vyhodnotenie tejto oblasti.

3. PRÁVO AUTOROV A VYDAVATEĽOV NA ODMENU V DIGITÁLNOM SVETE

Panelová diskusia:

  1. Dostávajú autori po ostatnej novele Autorského zákona viac peňazí?
  2. Ako hodnotia autori fakt, že si v mnohých prípadoch nemôžu dohodnúť jednorazovú paušálnu odmenu?
  3. Sú vydavatelia spokojní so súčasným stavom regulácie v oblasti ich odmeňovania?
  4. Môže Autorský zákon zabezpečiť, že autori, herci a iní nositelia práv budú lepšie zaplatení?

V paneli vystúpia:

Zuzana Adamová (moderátorka), Jakub Slovák, Zuzana Hečko, Tomáš Kamenec