Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

ZRÁŽKOVÁ DAŇ PRI PLNENIACH POSKYTOVANÝCH DRŽITEĽMI POSKYTOVATEĽOM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V KOMPLEXNOM PREHĽADE VRÁTANE NOVELY OD 1.1.2020 A PRAKTICKEJ APLIKÁCIE - termín upresníme čoskoro!

1. októbra 2020 9.00 – 30. októbra 2020 16.00
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 179,00 € s DPH: 214,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály.

JUDr. Róbert Hronček

Pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii Hronček & Partners, s.r.o. kde sa venuje viacerým špecifickým oblastiam práva, vrátane medicínskeho a farmaceutického práva s prepojením na daňové právo pre subjekty podnikajúce v tejto oblasti.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Pôsobí ako daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo, aktívne sa venuje daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu a vzdelávacej činnosti.

Mgr. Andrea Domény

Pôsobí ako právnička v advokátskej kancelárii Hronček & Partners, s.r.o., kde sa od roku 2014 okrem iných právnych oblastí venuje daňovému právu so zameraním na aplikáciu zrážkovej dane v oblasti zdravotníctva a farmácie.

Mgr. Alexandra Ondrušová

Pôsobí ako právnička v advokátskej kancelárii Hronček & Partners, s.r.o., kde sa okrem iného venuje daňovému právu so zameraním na aplikáciu zrážkovej dane v oblasti zdravotníctva a farmácie.

Obsah seminára

 

Účel, obsah a vývoj právnej úpravy, vrátane novely účinnej od 1.1.2020

 

Hmotnoprávne a procesnoprávne podmienky aplikácie zrážkovej dane a ich správna identifikácia

 

Aplikácia zrážkovej dane pri peňažných a nepeňažných plneniach v praktických prípadoch

 

Spôsoby, postupy a povinnosti daňovníka a platiteľa dane

 

Správna identifikácia odborných podujatí a podujatí sústavného vzdelávania v súvislosti s aplikáciou zrážkovej dane

 

Daňové hľadisko právnej úpravy

 

Špecifiká, výnimky a sporné otázky aplikácie zrážkovej dane v rámci vymedzených vzťahov

Cieľ seminára

Seminár je orientovaný na praktickú aplikáciu zdaňovania príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nadobudnutých od farmaceutických spoločností, výrobcov a distribútorov liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín, a ďalších dotknutých subjektov (držiteľov). Účastníci získajú všeobecný prehľad právnej úpravy so zameraním na jej výklad, vývoj a aplikačné problémy. Cieľom seminára je poskytnúť dotknutým subjektom informácie ako identifikovať a vyhodnotiť podmienky aplikácie zrážkovej dane pre jednotlivé plnenia a objasniť postupy a povinnosti dotknutých subjektov.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený advokátom, zamestnancom právnych a finančných oddelení farmaceutických spoločností, spoločností vykonávajúcich výrobu a distribúciu liekov.