Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

ZMLUVA O DIELO - termín upresníme čoskoro!

1. januára 2021 9.00 – 31. januára 2021 14.00
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály.

JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.

Absolventka Právnickej fakulty UK Bratislava (1997). Do roku 2007 pôsobila na svojej alma mater ako odborná asistentka, špecializovala sa na záväzkové právo so zameraním na informačnú spoločnosť a elektronický obchod. Je autorkou viacerých odborných publikácií a pravidelne prispieva do odborných časopisov; je členkou autorských tímov komentárov  Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka nakladateľstva C. H. Beck. Aktívne sa zúčastňuje domácich a zahraničných konferencií a seminárov, pravidelne prednáša odbornej verejnosti.

Od januára 2008 do mája 2011 vykonávala funkciu sudcu na Okresnom súde v Trnave na obchodnom úseku, od júna 2011 do apríla 2015 vykonávala funkciu sudcu a predsedníčky senátu v občianskoprávnom kolégiu na Krajskom súde v Trnave. Od 1. mája 2015 je sudkyňou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a pôsobí ako predsedníčka senátu v obchodnoprávnom kolégiu.

Obsah seminára

Zmluva o dielo podľa oboch civilných kódexov - komparácia, podstatné odlišnosti

 

Zmluva o dielo v Občianskom zákonníku, príklady a aktuálna judikatúra

 

Zmluva o dielo v Obchodnom zákonníku, príklady a aktuálna judikatúra

 

Premlčanie, zodpovednosť za vady a dôsledky nesplnenia v oboch kódexoch

 

Rozhodovacia prax súdov na praktických príkladoch

Cieľ seminára

Cieľom seminára je predovšetkým zrozumiteľným spôsobom, na príkladoch z praxe a rozborom kritických právnych situácií, priblížiť účastníkom problematiku zmluvy o dielo. Výklad bude vedený obsahovo čo do riešenia situácií podľa oboch kódexov, príklady budú postavené na riešených prípadoch z rozhodovacej praxe najmä najvyššieho súdu. Lektorka sa zameria aj na procesné súvzťažnosti a špecifiká dovolacieho konania pre dovolanie založené na judikatórnom odklone.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä však advokátom, advokátskym koncipientom a podnikovým právnikom pôsobiacim v oblasti kontrahovania.