Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

ZÁLOŽNÉ PRÁVO – VÝZNAMNÝ PROSTRIEDOK ZABEZPEČENIA ZÁVÄZKOV V SÚKROMNOM PRÁVE

28. novembra 2019 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Marek Valachovič, PhD.

Absolvent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave z roku 2004. Od roku 2004 pôsobí v advokácii najskôr ako advokátsky koncipient a od roku 2008 ako advokát. Z oblasti občianskeho práva sa zaoberá predovšetkým právom nehnuteľností, vecnými právami ako aj problematikou zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Bol vedúcim autorského kolektívu odborného komentára k uvedenému zákonu, ktorý bol v roku 2012 publikovaný vo vydavateľstve C. H. Beck. Popri advokátskej činnosti príležitostne prednáša a publikuje na rôzne témy z oblasti občianskeho a obchodného práva. Je členom skúšobného senátu pre advokátske skúšky zriadeného Slovenskou advokátskou komorou a členom Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva zriadenej Ministerstvom spravodlivosti SR. V roku 2014 obhájil svoju dizertačnú prácu na tému "Vlastníctvo bytov", ktorej podstatná časť bola v roku 2015 publikovaná ako samostatná monografia.

Obsah seminára

Pojem, funkcia a povaha záložného práva

 

Subjekty a obsah záložno-právneho vzťahu

 

Predmet záložného práva

 

Zriadenie a vznik záložného práva

 

Osobitosti niektorých záložných práv (zákonné záložné právo a exekučné záložné právo)

 

Zmluva o zriadení záložného práva a jej náležitosti (neplatnosť zmluvy a jej vplyv na záložné právo)

 

Existencia viacerých záložných práv na zálohu

 

Výkon záložného práva, jeho formy a právna ochrana záložcu pred jeho výkonom

 

Premlčanie a zánik záložného práva

 

Diskusia

Cieľ seminára

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými črtami a zásadami, ktoré sú spojené s inštitútom záložného práva. Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky a roztrieštenosť právnej úpravy záložného práva do viacerých právnych predpisov autor poukáže najmä na najfrekventovanejšie právno-aplikačné problémy, ktoré sú spojené s výkladom všeobecnej právnej úpravy záložného práva obsiahnutej v Občianskom zákonníku. Neobíde však ani osobitosti vyskytujúce sa pri aplikácii osobitných predpisov upravujúcich tento prostriedok zabezpečenia záväzkov. Zámerom je teda priblížiť účastníkom problematiku záložného práva nielen z pohľadu teórie, ale najmä z pohľadu praxe využijúc pritom konkrétne praktické prípady a relevantnú judikatúru.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä sudcom, prokurátorom, advokátom, advokátskym koncipientom, firemným právnikom, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií, podnikateľom či študentom práva.