Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

WEBINÁR: ZMLUVY O VYHOTOVENÍ SW

1. decembra 2020 (9.00–12.00)
Pohodlie Vášho domova či kancelárie (Microsoft Teams)
bez DPH: 119,00 € s DPH: 142,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály.

JUDr. Ing. Eva Schin Majdúchová

Je spoluzakladateľkou a riadiacou partnerkou advokátskej kancelárie SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o. Spolu s právom vyštudovala aj ekonómiu so zameraním na podnikový manažment. Má za sebou takmer 15 rokov praxe v advokácii, advokátske skúšky zložila v decembri 2012 s vyznamenaním. Vlastnú advokátsku kanceláriu vedie spolu s partnerom a bratom Oliverom Majdúchom takmer 4 roky.

Pre rok 2020 získala jej advokátska kancelária cenu Právnická firma roka 2020 pre právo IT/Telekomunikácie ako veľmi odporúčaná kancelária a pre Právo duševného vlastníctva ako odporúčaná kancelária. Jej advokátska kancelária sa špecializuje najmä na právo duševného vlastníctva a autorské právo, IT a telekomunikácie a daňové právo. Eva má bohaté skúsenosti aj z obchodného a pracovného práva a taktiež občianskeho a rodinného práva.

Medzi jej klientov patria okrem technologických firiem spoločnosti naprieč segmentmi, od startupov, cez SME až po Fortune 500 korporácie.

Obsah seminára

V príspevku sa dozviete:

 

1. ako správne vymedziť predmet zmluvy

 

2. aké podmienky spolupráce dojednať

 

3. aké práva a povinnosti zmluvných strán určiť a v akom rozsahu

 

4. ktorým chybám sa vyvarovať a naopak, čomu venovať osobitnú pozornosť.

Cieľ seminára

Každá kvalitne pripravená a vyjednaná (IT) zmluva musí obsahovať také dojednania, aby bola pre obe zmluvné strany najmä funkčná a bránila vzniku nejasností alebo právnej neistote na jednej alebo druhej strane.

Venovať sa budeme aj téme životného cyklu SW, súvisiacim zmluvným typom, problematike zdrojových kódov, rozsahu licencie, testovaniu, záruke a zodpovednosti za vady a escrow agreement.

„Kvalitná zmluva vytvára priestor pre pokojnú spoluprácu, resp. neformálne, gentlemanské dohody platia len do okamihu prvého problému“.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti.

Obchodné podmienky

Prihláška:

Prihlášky na webináre prijímame len v písomnej podobe. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom webovej stránky (www.beck.sk), sekcia Semináre. V prihláške, prosíme, uvádzajte vždy kompletné, nami požadované fakturačné údaje. Po vyplnení a zaslaní prihlášky Vám bude zaslané potvrdenie o jej prijaté na emailovú adresu, ktorú uvediete v prihláške.

 

Prihláška účastníka sa stáva záväznou dňom doručenia do našej spoločnosti. Po prijatí prihlášky Vám zašleme do 7 pracovných dní informáciu o spôsobe úhrady účastníckeho poplatku za webinár. Najmenej 3 dni pred konaním webinára obdržia všetci účastníci organizačné pokyny ku konkrétnemu webináru, a to na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v prihláške. Deň pred konaním webinára účastník obdrží pozvánku prostredníctvom ktorej sa v deň konania seminára pripojí k prednáške na požadovanej platforme. Prihlásením na webinár dáva účastník súhlas k vyhotovovaniu obrazovej a zvukovej dokumentácie webinára zo strany spoločnosti Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka za účelom zdokumentovania jeho priebehu a ďalšieho použitia.

 

Platba:

Po prijatí prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra na úhradu účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok za webinár je potrebné uhradiť najneskôr deň pred jeho konaním. Účastnícky poplatok sa považuje za uhradený pripísaním fakturovanej  ceny webinára na bankový účet určený v zálohovej faktúre. Úhrada je možná len bankovým prevodom. Neprijímame hotovosť ani platobné karty. V cene webinára je zahrnutý prístup k samotnej prednáške a textové materiály.

 

Storno podmienky:

Akékoľvek zmeny a storná objednávok/prihlášok na seminár prijímame iba písomne. Zrušiť objednávku je možné v rámci storno podmienok: bez poplatku do 15 dní pred začatím webinára, v prípade zrušenia 14 až 8 dní pred začatím webinára vzniká povinnosť uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z celkovej sumy webinára vrátane DPH, v prípade zrušenia účasti 7 a menej dní pred konaním webinára vzniká povinnosť uhradiť 100 % z ceny webinára vrátane DPH. Pokiaľ bude webinár zrušený zo strany spoločnosti, účastníkovi bude cena vrátená v plnej výške.

Organizátor webinárov si vyhradzuje právo na zmenu programu, termínu webinára a prednášajúceho lektora. Je povinný o týchto skutočnostiach informovať účastníka včas pred začatím webinára, a to buď telefonicky alebo e-mailom. Na základe týchto zmien sa na účastníka nevzťahujú žiadne storno podmienky.

Organizátor webinárov nezodpovedá za kvalitu internetového pripojenia účastníkov webinára. Nekvalitné pripojenie zo strany účastníka spôsobujúce prerušovanie prednášky či nemožnosť prihlásenia s k nej nie je dôvodom storna a vrátenia poplatku za webinár.

 

Ochrana osobných údajov

Pri vytváraní objednávky sú požadované základné informácie za účelom fakturácie. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Ide predovšetkým o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v znení účinnom od 25.5.2018 ( ďalej len „Nariadenie“) a ďalej zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie ustanovenia

Užívateľ nie je oprávnený titul akýmkoľvek spôsobom šíriť, kopírovať, nahrávať či inak užívať v rozpore s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi.

Všetky texty, obrázky, grafika a ďalšie časti obsahu podliehajú autorskému právu. Kopírovanie akejkoľvek časti webinára je striktne zakázané. Žiadna reprodukcia akejkoľvek časti webinára sa nesmie predávať či distribuovať za účelom obchodného zisku, taktiež nesmie byť upravovaná či zahrnutá do akejkoľvek inej práce, publikácie alebo internetovej stránky. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka bude iniciatívne vymáhať svoje práva duševného vlastníctva v maximálnom možnom rozsahu danom zákonom, vrátane trestného stíhania za vážne priestupky.

Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká od okamžiku vyplnenia a odoslania prihlášky na webovej stránke www.beck.sk

 

Kontaktná osoba

 

Tamara Korytárová

Tel. +421 918 339 816

E-mail:  tamara.korytarova@beck.sk