Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

WEBINÁR: ZÁLUDNOSTI REKLAMY LIEKOV – TEORETICKÝ A PRAKTICKÝ POHĽAD NA PRÁVNU ÚPRAVU OPTIKOU ROZHODNUTÍ ŠÚKLU, SÚDNEHO DVORA EÚ A SÚDOV SR

9. februára 2021 (9.00–12.30)
Pohodlie Vášho domova či kancelárie (Microsoft Teams)
bez DPH: 109,00 € s DPH: 130,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály.

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Právnickú fakultu vyštudoval v Trnave (2003) kde v roku 2006 získal aj titul JUDr. V roku 2011 obhájil na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach dizertačnú prácu týkajúcu sa ochrany osobnostných práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach založil a viedol predmet "Klinika medicínskeho práva". Advokátsku prax od roku 2008 vykonáva na pozícii partnera v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a súčasne sa podieľa aj na činnosti Komory pre medicínske právo - MEDIUS, ktorej vznik spoluinicioval a dodnes v nej aktívne pôsobí. Je členom Svetovej asociácie medicínskeho práva. Je autorom mnohých odborných článkov z oblasti medicínskeho práva. Je autorom monografie “Ochrana osobnosti a medicínske právo” (2011) a spoluautorom viacerých monografií zameraných na oblasť zdravotníctva z pohľadu práva, ale aj autorom právnych častí v medicínskej odbornej literatúre. Je vedúcim autorského kolektívu k prvému komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (2015, C.H. BECK). Okrem advokátskej praxe zameranej na poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, lekárňam a subjektom farmaceutického priemyslu sa venuje aj vzdelávaniu a prednáškovej činnosti v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva, či už ako člen lektorského tímu SAK, Lekárskej fakulty UPJŠ, alebo v rámci špecializovaného vzdelávania pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Obsah seminára

Reklama a východiská jej právnej úpravy

 

Čo je to reklama liekov?

 

Subjektívny znak reklamy a jeho odraz v rozhodnutiach SDEÚ a ŠÚKL

 

Výluky z reklamy liekov (názov lieku, internetový výdaj liekov, disease awareness, cenníky, vyžiadaná korešpondencia atď)

 

Ako by mal vyzerať postup identifikácie, či moja činnosť je/nie reklamou liekov

 

Rozdelenie reklamy podľa adresáta (odborná verejnosť vs. široká verejnosť)

 

Zakázaná reklama na verejnosť – optika zákona o reklame a optika zákona o vysielaní a retransmisii

 

Základné podmienky zákonnej reklamy liekov s diferenciáciou rozhlas/televízia a iné médiá a aplikačná prax ŠÚKL, Rady pre vysielanie a retransmisiu a súdov,

 

Základné požiadavky reklamy liekov podľa adresáta – verejnosť vs. odborníci

 

Osobitosti reklamy na odborníkov – zákaz darov, lekárske návštevy, účasť na odborných podujatiach, vzorky liekov a kontext tejto regulácie na zákon o liekoch (napr. zákaz poskytovania zliav v naturáliách)

 

Porovnávacia reklama liekov – kto si trúfne?..

 

Známe osobnosti a zdravotnícki pracovníci v reklame na lieky – je to možné?

 

Reklama na off label použitie lieku v prípade vydania povolenia na terapeutické použitie lieku

 

Klinické skúšanie v optike regulácie zákona o reklame

 

Sankcie 

Cieľ seminára

Problematika právnej regulácie reklamy liekov je charakteristická stručným právnym ukotvením a množstvom nejasných, či hraničných situácií v aplikačnej praxi. Neistotu pri realizácii marketingových aktivít vyvolávajú aj (kvázi) kontradiktórne ustanovenia zákona o liekoch voči ustanoveniam zákona o reklame a nejednoznačná rozhodovacia prax štátneho regulátora. V rámci seminára sa zameriame na správne uchopenie princípov na ktorých majú stáť pravidlá reklamy v zdravotníctve - primárne kľúčové pravidlá pre reklamu liekov. Na jednotlivé skutkové podstaty budeme nazerať vo svetle rozhodnutí Súdneho dvoru EÚ, slovenských súdov, Rady pre vysielanie a retransmisiu a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a budeme hľadať riešenia uplatniteľné v dennej praxi.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širšej odbornej verejnosti, najmä advokátom, právnikom zamestnaným na právnych oddeleniach farmaceutických spoločností, pracovníkom marketingových oddelení farmaceutických spoločností a vydavateľstiev, zamestnancom správnych orgánov (predovšetkým ŠÚKL, Rada pre vysielanie a retransmisiu), eventovým a kongresovým agentúram spolupracujúcich s farmaceutickým priemyslom, pracovníkom právnych a marketingových oddelení veľkodistribučných spoločností, lekárňam, ale aj lekárom pracujúcich s materiálmi, ktoré sa považujú za reklamu liekov.

Obchodné podmienky

Prihláška:

Prihlášky na webináre prijímame len v písomnej podobe. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom webovej stránky (www.beck.sk), sekcia Semináre. V prihláške, prosíme, uvádzajte vždy kompletné, nami požadované fakturačné údaje. Po vyplnení a zaslaní prihlášky Vám bude zaslané potvrdenie o jej prijaté na emailovú adresu, ktorú uvediete v prihláške.

 

Prihláška účastníka sa stáva záväznou dňom doručenia do našej spoločnosti. Po prijatí prihlášky Vám zašleme do 7 pracovných dní informáciu o spôsobe úhrady účastníckeho poplatku za webinár. Najmenej 3 dni pred konaním webinára obdržia všetci účastníci organizačné pokyny ku konkrétnemu webináru, a to na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v prihláške. Deň pred konaním webinára účastník obdrží pozvánku prostredníctvom ktorej sa v deň konania seminára pripojí k prednáške na požadovanej platforme. Prihlásením na webinár dáva účastník súhlas k vyhotovovaniu obrazovej a zvukovej dokumentácie webinára zo strany spoločnosti Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka za účelom zdokumentovania jeho priebehu a ďalšieho použitia.

 

Platba:

Po prijatí prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra na úhradu účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok za webinár je potrebné uhradiť najneskôr deň pred jeho konaním. Účastnícky poplatok sa považuje za uhradený pripísaním fakturovanej  ceny webinára na bankový účet určený v zálohovej faktúre. Úhrada je možná len bankovým prevodom. Neprijímame hotovosť ani platobné karty. V cene webinára je zahrnutý prístup k samotnej prednáške a textové materiály.

 

Storno podmienky:

Akékoľvek zmeny a storná objednávok/prihlášok na seminár prijímame iba písomne. Zrušiť objednávku je možné v rámci storno podmienok: bez poplatku do 15 dní pred začatím webinára, v prípade zrušenia 14 až 8 dní pred začatím webinára vzniká povinnosť uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z celkovej sumy webinára vrátane DPH, v prípade zrušenia účasti 7 a menej dní pred konaním webinára vzniká povinnosť uhradiť 100 % z ceny webinára vrátane DPH. Pokiaľ bude webinár zrušený zo strany spoločnosti, účastníkovi bude cena vrátená v plnej výške.

Organizátor webinárov si vyhradzuje právo na zmenu programu, termínu webinára a prednášajúceho lektora. Je povinný o týchto skutočnostiach informovať účastníka včas pred začatím webinára, a to buď telefonicky alebo e-mailom. Na základe týchto zmien sa na účastníka nevzťahujú žiadne storno podmienky.

Organizátor webinárov nezodpovedá za kvalitu internetového pripojenia účastníkov webinára. Nekvalitné pripojenie zo strany účastníka spôsobujúce prerušovanie prednášky či nemožnosť prihlásenia s k nej nie je dôvodom storna a vrátenia poplatku za webinár.

 

Ochrana osobných údajov

Pri vytváraní objednávky sú požadované základné informácie za účelom fakturácie. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Ide predovšetkým o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v znení účinnom od 25.5.2018 ( ďalej len „Nariadenie“) a ďalej zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie ustanovenia

Užívateľ nie je oprávnený titul akýmkoľvek spôsobom šíriť, kopírovať, nahrávať či inak užívať v rozpore s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi.

Všetky texty, obrázky, grafika a ďalšie časti obsahu podliehajú autorskému právu. Kopírovanie akejkoľvek časti webinára je striktne zakázané. Žiadna reprodukcia akejkoľvek časti webinára sa nesmie predávať či distribuovať za účelom obchodného zisku, taktiež nesmie byť upravovaná či zahrnutá do akejkoľvek inej práce, publikácie alebo internetovej stránky. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka bude iniciatívne vymáhať svoje práva duševného vlastníctva v maximálnom možnom rozsahu danom zákonom, vrátane trestného stíhania za vážne priestupky.

Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká od okamžiku vyplnenia a odoslania prihlášky na webovej stránke www.beck.sk

 

Kontaktná osoba

 

Tamara Korytárová

Tel. +421 918 339 816

E-mail:  tamara.korytarova@beck.sk