Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

VYVLASTNENIE POZEMKOV A STAVIEB V JUDIKATÚRE SÚDOV

27. septembra 2019 (9.00–13.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

Mgr. Marek Benedik

Právnickú fakultu UK v Bratislave absolvoval v roku 1998 a od tohto roku pôsobí v advokácii. V praxi sa dlhodobo venuje aj zastupovaniu fyzických osôb a právnických osôb vo vyvlastňovacom konaní.

Obsah seminára

hmotnoprávne podmienky vyvlastnenia podľa Ústavy SR;

 

hmotnoprávne podmienky vyvlastnenia podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

 

analýza stavebného zákona;

 

analýza zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva

 

procesnoprávne aspekty vyvlastňovacieho konania;

 

súdna ochrana proti rozhodnutiu o vyvlastnení;

 

analýza vybraných rozhodnutí.

Cieľ seminára

Inštitút vyvlastnenia je mimoriadny inštitút. Jeho mimoriadnosti zodpovedá aj to, že vyvlastniť vec je možné len za splnenia jednak hmotnoprávnych a jednak procesnoprávnych podmienok. Obe skupiny budú predmetom seminára. Ťažiskovo so zreteľom na aktuálnu, ale aj staršiu judikatúru Ústavného súdu SR, Ústavného súdu ČR, Najvyššieho súdu SR a ostatných súdov, Najvyššieho správneho súdu ČR, rozoberieme všetky podmienky vyvlastnenia a obrany proti vyvlastneniu. Pozornosti neujde ani relevantná judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá je mimoriadne inšpiratívnym zdrojom pre právnu prax aj v kontexte vyvlastnenia.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti avšak najmä advokátom, firemným právnikom a zamestnancom okresných úradov.