Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

VÝKON ROZSUDKU ESĽP FORMOU OBNOVY KONANIA

17. septembra 2020 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály.

JUDr. Marica Pirošíková

Je od roku 2007 zástupkyňou SR v konaní pred ESĽP. V Kancelárii zástupcu Slovenskej republiky pred ESĽP pracuje od roku 2000, v rokoch 2002-2007 pôsobila ako spoluzástupkyňa. Je autorkou monografie Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a spoluautorkou viacerých odborných publikácií a článkov. Je externou členkou pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Ako expert Rady Európy prednáša problematiku judikatúry ESĽP a výkonu rozsudkov aj v zahraničí. V súčasnosti je členkou Skupiny expertov na systém Európskeho dohovoru o ľudských právach (DH-SYSC) zriadeného na pôde Rady Európy. Bola členkou Komisie pre rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku a v súčasnosti je členkou Komisie pre rekodifikáciu občianskeho práva. 

Obsah seminára

- Rozsudok ESĽP a jeho záväznosť

 

- Výkon rozsudku ESĽP – popis konania pred Výborom ministrov Rady Európy

 

- Obnova konania na základe rozsudku ESĽP v právnom poriadku SR

 

- Obnova trestného konania na základe rozsudku ESĽP

 

- Obnova civilného konania na základe rozsudku ESĽP

 

- Obnova konania pred ústavným súdom na základe rozsudku ESĽP

Cieľ seminára

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so záväznosťou a spôsobmi výkonu rozsudkov tohto medzinárodného súdneho orgánu s osobitným dôrazom na obnovu vnútroštátneho konania na základe rozsudku ESĽP.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä však advokátom, advokátskym koncipientom, právnikom a zamestnancom ústredných orgánov štátnej správy.