Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

VIDEO-SEMINÁR: HOME OFFICE A PODMIENKY JEHO REALIZÁCIE (PRÍSTUP NA DOBU 14 DNÍ)

Pohodlie Vášho domova či kancelárie.
bez DPH: 69,00 € s DPH: 82,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály. Cena webinárov zahŕňa prístup k live prednáške v určený deň a textové materiály.

JUDr. Tatiana Mičudová

Aktuálne pracuje ako právny expert, zodpovedná osoba pre GDPR a zodpovedná osoba pre whistleblowing v SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam).

Predtým pôsobila ako advokátsky koncipient, externý vysokoškolský učiteľ a pracovala aj na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Publikuje odborné články najmä z odvetvia pracovného práva, autorského práva, ochrany osobných údajov, občianskeho práva.

Obsah seminára

Vážení klienti,


do nášho portfólia sme zaradili novú formu seminárov a to video-semináre.

Môžete si tak z pohodlia vášho domova či kancelárie pustiť záznam, ktorého prehratie si prispôsobíte podľa vašich časových možností.

Video-seminár obsahuje 4 na seba nadväzujúce časti s dĺžkou 30 minút (teda dohromady 120 minút obsahujúcich 4 tematické kapitoly), ktoré si môžete opakovane prehrávať, vracať sa k nim a robiť si poznámky. 

 

TÚTO VERZIU SI BUDETE MÔCŤ NEOBMEDZENE PREHRÁVAŤ PO DOBU 14 DNÍ.

Súčasťou seminára sú textové materiály, ktoré obdržíte spolu s prístupovými údajmi k videu. V cene video-seminára je tiež 14 dňový prístup do právneho informačného systému beck-online. Materiály, ktoré obdržíte budú zároveň prelinkované s týmto informačným systémom pre rýchlejšie vyhľadávanie dokumentov.

 

CIEĽ SEMINÁRA

Cieľom seminára je priblížiť aktuálne otázky ohľadom výkonu práce prostredníctvom home office a s tým súvisiacou ochranou osobných údajov. Výklad sa zameriava na podmienky výkonu home office podľa Zákonníka práce, ale aj na právnu a organizačnú stránku opatrení chrániacich osobné údaje, s ktorými zamestnanci doma pracujú. Seminár poukazuje na viacero situácií, ktoré prináša prax a na možnosti ich riešenia.

 

OBSAH

1. Blok - Home office v kontexte Zákonníka práce

- Podmienky home office – možnosť zamestnávateľa nariadiť home office, podmienky,

  za ktorých možno home office nariadiť

- Stravovanie zamestnancov pri práci z domu

- Evidencia práce pri home office

 

2. Blok - Kontrola zamestnancov pri práci z domu

-   Podmienky kontroly podľa Zákonníka práce

-   Podmienky kontroly podľa nariadenia GDPR

 

3. Blok - Home office v kontexte bezpečnosti ochrany osobných údajov

-   Odporúčania pre zamestnávateľa

-   Odporúčania pre zamestnancov

 

4. Blok - Bezpečnostný incident

-   Bezpečnostné incidenty podľa nariadenia GDPR

-   Bezpečnostné incidenty - riešené prípady

 

OCHUTNÁVKA VIDEO-SEMINÁRA - stačí kliknúť


Prihlásiť sa môžete rovnakým spôsobom, ako u klasických prezenčných seminárov. Po zaplatení Vám zašleme odkaz a inštrukcie k 14 dňovému prístupu ku videám.

 

 

Veríme, že naše video-semináre vám poskytnú efektívnu metódu vzdelávania a umožnia rýchle využitie všetkých nových informácií vo vašej každodennej praxi.

 

Obchodné podmienky

Obchodní podmienky

Objednávka

Objednávky na zakúpenie video-seminárov prijímame len v písomnej forme a to prostredníctvom webovej stránka www.beck.sk, sekcia Semináre (Video-semináre). V objednávke je potrebné vždy uviesť kompletné nami požadované fakturačné údaje. Po vyplnení a zaslaní objednávky Vám bude zaslané potvrdenie o jej prijaté na emailovú adresu, ktorú uvediete v objednávke.

Platba

Zakúpenie video-seminára sa stáva záväzným v momente odoslania objednávky do našej spoločnosti. Po prijatí objednávky Vám zašleme informácie o spôsobe úhrady poplatku za video-seminár.

Storno podmienky

Po uhradení objednávky nie je možné ju stornovať.

Prenájom videa

Po úhrade príslušnej čiastky Vám zašleme inštrukcie pre prístup k videu spolu s prístupovým heslom. Video bude následne dostupné po dobu 14 dní odo dňa zaslania inštrukcií na Váš email.

Stiahnutie videa

Po úhrade príslušnej čiastky Vám zašleme inštrukcie k stiahnutiu videa spolu s prístupovým heslom.

Ochrana osobných údajov

Pri vytváraní objednávky sú požadované základné informácie za účelom fakturácie. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Ide predovšetkým o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v znení účinnom od 25.5.2018 ( ďalej len „Nariadenie“) a ďalej zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie ustanovenia

Užívateľ nie je oprávnený titul akýmkoľvek spôsobom šíriť, kopírovať, nahrávať či inak užívať v rozpore s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi.

Všetky texty, obrázky, grafika a ďalšie časti obsahu podliehajú autorskému právu. Kopírovanie akejkoľvek časti video-seminára je striktne zakázané. Žiadna reprodukcia akejkoľvek časti video-seminára sa nesmie predávať či distribuovať za účelom obchodného zisku, taktiež nesmie byť upravovaná či zahrnutá do akejkoľvek inej práce, publikácie alebo internetovej stránky. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka bude iniciatívne vymáhať svoje práva duševného vlastníctva v maximálnom možnom rozsahu danom zákonom, vrátane trestného stíhania za vážne priestupky.

Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká od okamžiku vyplnenia a odoslania registračného formulára na webovej stránke www.beck.sk

 

Kontaktná osoba

 

Tamara Korytárová

Tel. +421 918 339 816

E-mail:  tamara.korytarova@beck.sk