Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

VECNÉ BREMENÁ V KATASTRÁLNEJ PRAXI S DÔRAZOM NA ZÁKONNÉ VECNÉ BREMENÁ

21. januára 2021 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály. Cena webinárov zahŕňa prístup k live prednáške v určený deň a textové materiály.

JUDr. Odeta Poldaufová

Je riaditeľkou legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2009 a v minulosti bola aj dlhoročnou riaditeľkou Správy katastra Pezinok. Má bohaté praktické skúsenosti z pôsobenia v rezorte katastra nehnuteľností od roku 1993. Je autorkou viacerých odborných príspevkov z oblasti katastra nehnuteľností a nakladania s nehnuteľnosťami. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti, pôsobila aj v pedagogickej oblasti.

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

Je vedúcim oddelenia opravných prostriedkov na Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. V rámci publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností), ako aj z oblasti občianskeho práva procesného. Je spoluautorom komentára k zákonu č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, ktorý bol vydaný v roku 2019. Za články publikované v Justičnej revue v roku 2014 získal cenu Karola Planka. Zároveň zostavil niekoľko prehľadov judikatúry z oblasti občianskeho práva hmotného. V novembri 2015 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu súkromného práva (člen subkomisie pre vecné práva). Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Obsah seminára

Vecné bremená pôsobiace in rem a vecné bremená pôsobiace in personam.

 

Zriadenie a vznik vecných bremien.

 

Vecné bremeno k časti nehnuteľnosti.

 

Zmluvné vecné bremeno verzus zákonné vecné bremeno.

 

Zmluva o zriadení vecného bremena. Zriadenie vecného bremena na dobu určitú. Zriadenie vecného bremena v prospech podielového spoluvlastníka nehnuteľnosti.

 

Zriadenie vecného bremena súdom.

 

Vydržanie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.

 

Žiadosť o zápis zákonného vecného bremena do katastra nehnuteľností a jej prílohy.

 

Vecné bremená podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Vecné bremená podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Vecné bremená podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 

Vecné bremená podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami v znení neskorších predpisov.

 

Ďalšie druhy zákonných vecných bremien.

 

Obmedzenie vlastníckeho práva podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

Evidovanie vecných bremien v katastri nehnuteľností. Spôsob evidovania vecných bremien v katastri nehnuteľností. Zápis vecného bremena v liste vlastníctva.

 

Stanoviská a usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR vo veciach evidovania vecných bremien v katastri nehnuteľností

Cieľ seminára

Vecné bremená ako vecné právo k cudzej veci (nehnuteľnosti) evidované v katastri nehnuteľností. Vecné bremeno verzus obmedzenie vlastníckeho práva vo verejnom záujme.

Pramene právnej úpravy inštitútu vecných bremien a evidovania vecných bremien v katastri nehnuteľností. Stručný prehľad vývoja právnej úpravy vecných bremien. Služobnosti a reálne bremená.

Poňatie nehnuteľnosti v slovenskom právnom poriadku. Nehnuteľnosti evidované v katastri nehnuteľností a nehnuteľnosti, ktoré nie sú predmetom evidovania v katastri nehnuteľností. Preložka verejného vodovodu a vecné bremená. Zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti, ktorá nie je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä však advokátom a zamestnancom obcí, miest, energetických spoločností a telekomunikačných spoločností.