Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

TROVY KONANIA V CIVILNOM PROCESE

24. júla 2019 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. LLM

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2007 pôsobí na PEVŠ. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vedeckej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam občianskeho práva procesného a hmotného, otázkam exekučného práva, ako aj otázkam práva rodinného. Aktívne publikuje v domácej aj zahraničnej odbornej tlači, pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách.

Obsah seminára

Význam a účel trov konania v civilnom procese

 

Jednotlivé zložky trov konania

 

Platenie trov konania z hľadiska jednotlivých zložiek trov konania (svedočné, znalečné, tlmočné...)

 

Súdny poplatok

 

Oslobodenie od súdneho poplatku

 

Trovy prekladu listín

 

Hradenie trov konania

 

Zásada úspechu

 

Zásada zodpovednosti za zavinené trovy

 

K aplikácií a interpretácií ustanovenia § 257 CSP

 

Rozhodovanie o trovách konania

 

Prostriedky procesnej nápravy, opravné prostriedky a trovy konania

 

Trovy konania v Civilnom mimosporovom procese

 

Trovy konania v exekučnom konaní (so zameraním na trovy právneho zastúpenia)

Cieľ seminára

Trovy konania predstavujú procesný inštitút, ktorý v intenciách rekodifikácie civilného procesu prešiel najvýraznejšími zmenami. V aplikačnej praxi otázka trov konania výrazne rezonuje, a od účinnosti nových procesných kódexov možno bez akýchkoľvek pochybností identifikovať najzásadnejšie otázky, ktoré vyvstali z aplikačnej praxe.

Seminár je zameraný na priblíženie jednotlivých trov konania z hľadiska okamihu ich platenia, ako aj náhrady trov konania. Zameranie bude sústredené nielen na trovy konania v sporovom konaní, ale aj v širších súvislostiach, t.j. v mimosporovom procese, ako aj v exekučnom konaní. Výklad bude doplnený o aktuálnu rozhodovaciu činnosť v rovine trov konania, či už všeobecných súdov tak aj Ústavného súdu Slovenskej republiky. Kľúčovým bude riešenie praktických otázok z aplikačnej praxe.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä však advokátom, advokátskym koncipientom, exekútorom, správcom konkurznej podstaty, právnickej verejnosti, firemným/podnikovým právnikom, notárom a realitným maklérom.