Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Správny súdny poriadok & Civilný sporový poriadok & Civilný mimosporový poriadok

Bežná cena (s DPH): 417,00 €

Early bird: bez DPH: 301,82 € s DPH: 332,00 €

ALEBO
autor:

Števček, Baricová, Fečík, Filová, Ficová, Romana Smyčková, Kotrecová, Marek Tomašovič, Mesiarkinová, Bajánková

Počet strán: 4480
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_SPOP
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


VYUŽITE NAŠU AKČNÚ PONUKU A OBJEDNAJTE SI TROJICU NAJROZSIAHLEJŠÍCH A NAJPODROBNEJŠÍCH KOMENTÁROV PROCESNÝCH KÓDEXOV NA TRHU. CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK, CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK A SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK PREDSTAVUJÚ UNIKÁTNE SPOJENIE KOMPLEXNÝCH INFORMÁCIÍ, JEDINEČNÉHO ZLOŽENIA AUTORSKÝCH KOLEKTÍVOV A VÝNIMOČNEJ KVALITY TERAZ S MIMORIADNOU ZĽAVOU 85€!NAKÚPTE TIETO KOMENTÁRE V RÁMCI AKCIE 3v1 a NAMIESTO 417 € ZAPLATÍTE LEN 332 €!*

* Zľava sa nespočítava s ostatnými zľavami. Neplatí pre dodávky mimo SR.

SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK. KOMENTÁR
Baricová * Fečík * Števček * Filová a kol.
dátum vydania: 20. 12. 2017
cena samostatne 159 EUR s DPH


Komentár k Správnemu súdnemu poriadku predstavuje svojím rozsahom, podrobnosťou výkladu a precíznym spracovaním jedinečnú publikáciu na trhu. Široký autorský kolektív tvorí 32 autorov, ktorými sú nielen bývalí členovia rekodifikačnej komisie, ale aj odborníci, ktorí s týmto procesom spätí neboli. Komentár svojím obsahom a rozsahom dopĺňa Veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku a Civilnému mimosporovému poriadku a je určený širokej odbornej verejnosti, najmä sudcom, prokurátorom, advokátom, advokátskym koncipientom, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií, firemným právnikom, podnikateľom či študentom.

CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK. KOMENTÁR
Števček * Ficová * Baricová * Mesiarkinová * Bajánková * Tomašovič a kol.
dátum vydania: 6. 12. 2016
cena samostatne 139 EUR s DPH


Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou spracovania a odborného výkladu jednotlivých ustanovení Civilného sporového poriadku, ale aj zložením autorského kolektívu vedeného prof. JUDr. Markom Števčekom, PhD., ktorého členovia sú uznávanými odborníkmi v oblasti civilného práva s bohatými skúsenosťami nielen v právnej teórii, ale aj v praxi. V neposlednom rade ide o členov rekodifikačnej komisie, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe nových procesných kódexov.Komentár obsahuje prehľadne spracovanú problematiku obsiahnutú v Civilnom sporovom poriadku a je doplnený o bohatú judikatúru. Odborný výklad k jednotlivým ustanoveniam prináša odpovede na mnohé otázky, ktoré vznikajú v súvislosti s aplikáciou tohto procesného kódexu.

Tento výnimočný komentár získal prestížnu Autorskú cenu za najhodnotnejšiu právnickú publikáciu na XXV. ročníku konferencie Karlovarských právnických dní. Dňa 15. 6. 2017 získal ďalšie hodnotné ocenenie, ktorým je cena pána dekana PF UK, doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD., za najlepšiu publikáciu Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK. KOMENTÁR
Smyčková * Števček * Tomašovič * Kotrecová a kol.
dátum vydania: 30. 8. 2017
cena samostatne 119 EUR s DPH


Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný pohľad na jednotlivé inštitúty obsiahnuté v tomto procesnom kódexe. Výklad je podávaný s dôrazom na základné a ustálené doktrinálne východiská, ale reflektuje aj vybrané prvé problémy aplikačnej praxe, s ktorými boli autori konfrontovaní na rôznych prednáškových fórach pre jednotlivé právnické profesie. Pridanou hodnotou výkladu je skutočnosť, že väčšina autorov komentára k mimosporovému poriadku sa podieľala na rekodifikácii civilného procesu a môže tak ozrejmiť zmysel a účel najmä procesných „novôt“, a to tak v rovine komplexnej, ako aj pri analýze jednotlivých procesných inštitútov. Súčasťou komentára je aktualizovaná literatúra, judikatúra, ako aj príloha – vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých.

Kľúčová slová

civilný sporový poriadok, základné principy, konanie v prvej inštancii, súd
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy