Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

SPRÁVNE TRESTANIE - VYBRANÉ OTÁZKY, PRAX AJ SÚDNY PRIESKUM

13. novembra 2019 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti je dekanom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Aktuálne pôsobí najmä na Ústave verejného práva FP PEVŠ. Okrem toho je členom osobitnej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky a členom Rady Učenej právnickej spoločnosti. V roku 2014 bol vymenovaný za člena Disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov. Zameriava sa najmä na agendu zastupovania klientov v správnych konaniach, resp. v správnom súdnictve.

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zastáva funkciu riaditeľky odboru všeobecnej vnútornej správy. Je odborným garantom a lektorom kurzu „Správne konanie – aplikácia Správneho poriadku v praxi“ a lektorkou priestupkového konania. Publikovala viaceré články, publikácie, učebné texty venované problematike rozhodovacích procesov v priestupkovej oblasti, vplyvom nezamestnanosti na vývoj priestupkovosti, články týkajúce sa domáceho násilia a vyvodzovania administratívnoprávnej zodpovednosti. 

JUDr. Jozef Milučký

Pôsobí vo funkcii predsedu správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Je lektorom pre krajské súdy, ich správne kolégiá a bol zvolený do funkcie predsedu správneho kolégia NS SR. Na Najvyššom súde SR sa pravidelne podieľa na príprave a výbere judikatúry do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. V súčasnosti sa profesionálne špecializuje viac na oblasť katastrálneho práva, daňového práva, stavebného práva, ako i súťažného práva.

Obsah seminára

hmotnoprávne a procesnoprávne otázky viažuce sa k správnym deliktom

 

podmienky, za ktorých je určitý delikt potrebné považovať za trestný delikt (v kontexte rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva) s osobitným dôrazom na procesné špecifiká konania o takýchto deliktoch pred správnym orgánom

 

otázky konania vo veciach sankčných žalôb, najmä tzv. moderácia sankcie (v správnom súdnictve)

 

upustenie od rozsahu a dôvodov žaloby vo veciach správneho trestania, resp. nadväzujúceho postupu súdu

 

vybrané trestnoprávne inštitúty (a ich analogická aplikácia v rámci konania o správnych deliktoch)

Cieľ seminára

Lektori sa počas prednášky budú venovať hmotnoprávnym aj procesnoprávnym otázkam viažucim sa k správnym deliktom. Detailne budú skúmať podmienky, za ktorých je určitý delikt potrebné považovať za trestný delikt (v kontexte rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva) s osobitným dôrazom na procesné špecifiká konania o takýchto deliktoch pred správnym orgánom. Priestor bude venovaný aj otázkam konania vo veciach sankčných žalôb, pričom lektori zamerajú svoju pozornosť najmä na tzv. moderáciu sankcie (v správnom súdnictve), ďalej na otázku upustenia od rozsahu a dôvodov žaloby vo veciach správneho trestania, resp. nadväzujúceho postupu súdu, ako aj téme dopĺňania dokazovania v konaní o sankčnej žalobe. S odkazom na §  195 Správneho súdneho poriadku sa budú lektori venovať aj vybraným trestnoprávnym inštitútom (a ich analogickej aplikácii v rámci konania o správnych deliktoch).

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený najmä zamestnancom správnych orgánov a advokátom.