Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

SPRÁVNE SÚDNICTVO

23. augusta 2019 (9.00–15.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Jana Baricová

Od 1. 1. 2005 vykonávala funkciu sudkyne na Najvyšší súd SR. Bola členkou správneho kolégia tohto súdu, v ktorom pôsobila ako predsedníčka senátu a neskôr aj ako zástupkyňa predsedníčky správneho kolégia. V roku 2014 bola vymenovaná za sudkyňu Ústavného súdu SR. Bola tiež podpredsedníčkou Komisie pre rekodifikáciu civilného práva procesného. Je členkou autorského kolektívu Komentár k Občianskemu súdnemu poriadku vydaného nakladateľstvom C.H. Beck, Komentár k Občianskemu zákonníku vydaného nakladateľstvom C.H. Beck a tiež Komentár - Správny súdny poriadok vydaného nakladateľstvom C.H. Beck.

JUDr. Anita Filová

Sudkyňa na Krajskom súde v Trnave. Pôsobila ako právnička na SMM Trnava s. r. o. Od roku 2004 vykonávala funkciu vyššej súdnej úradníčky na Okresnom súde Trnava. V rokoch 2009 – 2014 pôsobila na Najvyššom súde SR ako asistentka sudcu najvyššieho súdu so zaradením na správne kolégium Najvyššieho súdu SR. V rámci rekodifikácie civilného práva procesného pôsobila ako tajomníčka subkomisie pre tvorbu Správneho súdneho poriadku. Je členkou autorského kolektívu publikácie Civilný sporový poriadok, Komentár a Prednášky a texty z (nového) civilného procesu vydaných Nakladateľstvom C. H. Beck a tiež Komentár - Správny súdny poriadok vydaného Nakladateľstvom C. H. Beck.

JUDr. Pavol Naď

Je sudcom od roku 2006. Od roku 2008 pôsobil ako sudca správneho kolégia Krajského súdu v Košiciach, od roku 2011 je predsedom senátu a od 2014 zastáva funkciu predsedu správneho kolégia. Pred nástupom do justície pôsobil v rezorte prokuratúry a v advokácii. Po absolvovaní čakateľskej praxe na prokuratúre v rokoch 1984 až 1987 bol od uvedeného roku prokurátorom Krajskej prokuratúry v Košiciach na netrestnom úseku. V rokoch 1990 až 1992 zastával funkciu okresného prokurátora v Michalovciach. Advokátom zapísaným do zoznamu SAK a ČAK bol v rokoch 1993 až 2006. V rámci prednáškovej činnosti spolupracuje s Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach a Komorou daňových poradcov SR. 

Obsah seminára

Právna kvalita správnej žaloby a procesného postupu žalobcu pred správnym súdom ako determinanty  jeho úspechu v správnom súdnom konaní.

 

Dispozičná a koncentračná právna zásada v správnom súdnictve.

 

Prípustnosť a náležitosti kasačnej sťažnosti.

 

Správne súdnictvo podľa Správneho súdneho poriadku z pohľadu Ústavného súdu SR.

 

Prierez rozhodovacej činnosti so zameraním na správne trestanie, daňové veci a stavebné veci

Cieľ seminára

Bližšie oboznámenie sa s konaním pred správnymi súdmi a s konaním podľa Správneho súdneho poriadku. Praktické skúsenosti s aplikáciou Správneho súdneho poriadku.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený najmä advokátom a advokátskym koncipientom.