Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

ŠPECIFIKÁ ZAMESTNÁVANIA ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV PO NOVELÁCH V ROKU 2020 (ZÁKON Č. 55/2017 Z. z. O ŠTÁTNEJ SLUŽBE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV)

2. februára 2021 (9.00–15.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály. Cena webinárov zahŕňa prístup k live prednáške v určený deň a textové materiály.

Mgr. Jaroslava Antalová

Je lektorkou v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania v štátnej a verejnej správe. Dlhodobo pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, viac ako 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Podieľala sa na tvorbe právnych predpisov v danej oblasti.

Obsah seminára

podmienky prijatia do štátnej služby

 

obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest a výberové konania

 

zmeny štátnozamestnaneckého pomeru

 

skončenie štátnozamestnaneckého pomeru

 

podmienky vykonávania štátnej služby

 

práva, povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca

 

služobné hodnotenie

 

vzdelávanie 

 

odmeňovanie

 

diskusia

 

disciplinárne konanie

 

diskusia a riešenie konkrétnych otázok z praxe

Cieľ seminára

Cieľom je predstaviť a vysvetliť účastníkom seminára ako správne postupovať pri uplatňovaní zákona na konkrétnych príkladoch použitých z aplikačnej praxe, s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy, praktické rady a návody na riešenie.

Komu seminár odporúčame

Širokej právnickej verejnosti a najmä však pre subjekty štátnej správy – ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie, orgány a úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti (vedúci štátni zamestnanci, štátni zamestnanci, personalisti, audítori, kontrolóri, ostatní záujemcovia o danú problematiku).