Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

RODIČOVSKÉ PRÁVA A POVINNOSTI

22. novembra 2019 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti vyučuje na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, špecializuje sa na občianske právo hmotné a rodinné právo. Je spoluautorkou komentovaného znenia zákona o rodine (2005). Od roku 2006 bola slovenskou koordinátorkou ASSER INSTITUTU so sídlom v Haagu pre projekt unifikácie právnej úpravy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých v štátoch EU.

Obsah seminára

Rodičovské práva a povinnosti ako právny inštitút

 

Výchova maloletého ako pojem a rozdiel medzi výchovou a osobnou starostlivosťou

 

Postavenie rodičov pri výchove maloletého (vo vzťahu k štátnym orgánom, vo vzťahu k tretím osobám, vo vzťahu navzájom)

 

Rozhodovanie o dieťati

 

Určenie trvalého pobytu dieťaťa

 

Zastupovanie maloletého dieťaťa

 

Právne úkony za maloletého (kto ich robí, či musia obidvaja rodičia, alebo stačí jeden z nich)

 

Kedy treba dieťaťu ustanoviť opatrovníka

 

Správa majetku maloletého

 

Konanie o schválenie právneho úkonu v prospech/neprospech majetku maloletého

 

Nakladanie s kmeňovým majetkom maloletého a nakladanie s výnosmi z majetku

 

Rodičovské dohody (komplexná dohoda; dohoda o výživnom; dohoda o styku)

 

Vzťah medzi rodičovskou dohodou a rozsudkom o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

 

Zmena rodičovskej dohody

 

Formulácia petitov rozsudkov

 

Konanie vo veciach úpravy výkonu rodičovských práv a povinností

 

Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

Cieľ seminára

Väčšina rodinnoprávnych sporov je nevyhnutne spojená s problematikou výkonu rodičovských práv a povinností a ich úpravou medzi rodičmi. Je to jedna z najemotívnejších a zrejme aj najrozsiahlejších agiend civilných súdov. Úprava výkonu rodičovských práv a povinností sa môže zdať na prvý pohľad jednoduchá, avšak tak hmotnoprávna, ako aj procesnoprávna rovina vykazujú špecifiká, ktoré nie je vhodné zanedbať. Rodičovské dohody ako hmotnoprávne úkony nemusia svojim obsahom lícovať s výrokmi rozsudku o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Je potrebné vedieť, čo môže byť ich obsahom, na čom všetkom sa rodičia musia dohodnúť, čo môžu prenechať na rozhodnutie súdu, aký význam a právnu silu má takáto dohoda (aj schválená aj neschválená súdom), ako ju možno použiť i v prípade, ak nie je schválená rozsudkom. Tiež výkon rodičovských práv a povinností je v praxi uplatňovaný často nesprávne. Zastupovanie maloletých detí možno všeobecne považovať za oblasť, v ktorej sa aj odborná verejnosť ťažko orientuje a to platí aj pre správu ich majetku. Cieľom seminára je naučiť sa rozumieť tejto problematike, vedieť pripraviť všetky podklady pre úpravu výkonu rodičovských práv a povinností tak, aby mohlo byť rozhodnutie súdu v rýchlej dobe vydané a aby pri jeho aplikácii v praxi nevznikali medzi rodičmi zbytočné trecie plochy.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený najmä pre advokátov a advokátskych koncipientov, rodinných mediátorov, notárov, sociálne pracovníčky, súdnych úradníkov a sudcov, ktorí si chcú zhrnúť poznatky, prípadne diskutovať o problémoch z praxe.