Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

REGULÁCIA DODÁVATEĽSKO – ODBERATEĽSKÝCH VZŤAHOV V POTRAVINÁRSKOM SEKTORE – ZÁKON Č. 91/2019 Z. z. O NEPRIMERANÝCH PODMIENKACH V OBCHODE S POTRAVINAMI

24. februára 2021 (9.00–15.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály. Cena webinárov zahŕňa prístup k live prednáške v určený deň a textové materiály.

Mgr. Peter Vinarčík

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje v spoločnosti TESCO STORES SR, a.s. ako Vedúci manažér právneho oddelenia. Dlhodobo sa venuje problematike neprimeraných podmienok a ich praktickej aplikácii.

Obsah seminára

Úvod

 

Pôsobnosť zákona o neprimeraných podmienkach

 

Skutkové podstaty neprimeraných podmienok a ich interpretačné a aplikačné problémy

 

Výkon kontroly

 

Správne delikty a sankcie

 

Budúcnosť zákona o neprimeraných podmienkach v kontexte implementácie Smernice 2019/633 o nekalých obchodných praktikách

 

Diskusia

Cieľ seminára

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou regulujúcou dodávateľsko – odberateľské vzťahy v obchode s potravinami. Seminár zároveň poukáže na interpretačné a aplikačné problémy jednotlivých neprimeraných podmienok a načrtne možné scenáre vývoja regulácie v súvislosti s implementáciou Smernice 2019/633 o nekalých obchodných praktikách.  

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä však právnikom, advokátom a advokátskym koncipientom, zaoberajúcich sa dodávateľsko - odberateľskými vzťahmi v potravinárskom sektore.