Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

PRÁVO ŠTÁTNEJ POMOCI

16. februára 2021 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály. Cena webinárov zahŕňa prístup k live prednáške v určený deň a textové materiály.

JUDr. Katarína Cangárová, LL.M. PhD.

Je advokátkou pôsobiacou v medzinárodnej konzultačnej spoločnosti EY. V súkromnej praxi sa zameriava najmä na obchodné, pracovné a súťažné právo. V rámci pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa dlhodobo venuje právu Európskej únie so zameraním na právo štátnej pomoci. Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej absolvovala magisterské a doktorandské štúdium. Ukončila tiež ročný postgraduálny program LL.M. s vyznamenaním na Erasmus University Rotterdam v Holandsku. Absolvovala mnohé zahraničné študijné pobyty a stáže. Je autorkou viacerých odborných článkov a komplexnej publikácie venovanej právu štátnej pomoci, ktorá je prvá svojho druhu na Slovensku.

Obsah seminára

Úvod do práva štátnej pomoci

 

Pramene práva štátnej pomoci EÚ a SR

 

Definícia štátnej pomoci

 

Výnimky zo zákazu poskytovania štátnej pomoci

 

Štátna pomoc poskytovaná v súvislosti s pandémiou COVID-19

 

Štátna pomoc a náhrady podnikom poskytujúcich verejné služby

 

Konania pred Komisiou a Súdnym dvorom EÚ

 

Konania pred národnými orgánmi, povinnosti vnútroštátnych súdov a vymáhanie pomoci od príjemcu

 

Možnosti právnej ochrany súkromných osôb, najmä príjemcu pomoci a jeho konkurentov

Cieľ seminára

Väčšina právnikov chápe právo štátnej pomoci len ako oblasť práva týkajúcu sa investičných stimulov a dotácií. Vďaka širokému výkladu Komisiou a SD EÚ štátna pomoc zahŕňa množstvo skutkových situácií, napríklad predaj alebo prenájom majetku štátu alebo obce pod trhovú cenu, odpis verejnoprávnych pohľadávok v reštrukturalizačnom konaní, zvýhodnený daňový režim alebo nadmernú náhradu poskytovateľom verejných služieb.

Znalosť práva štátnej pomoci je dôležitá na identifikovanie potenciálnych rizík zo strany verejných subjektov a príjemcov výhod, ale aj právnych možností pre napadnutie protiprávnej pomoci zo strany konkurentov príjemcu.

Štátna pomoc je aktuálne nesmierne dôležitou témou, pretože predstavuje kľúčový nástroj pre podporu podnikov zasiahnutých pandémiou COVID-19. Seminár objasní najaktuálnejšiu legislatívu a prax Komisie a SR súvisiacu s poskytovaním štátnej pomoci v dôsledku pandémie.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou štátnej pomoci EÚ a SR. Seminár vysvetlí základné pojmy, zásady a postupy pri uplatňovaní práva štátnej pomoci z perspektívy poskytovateľov, príjemcov, konkurentov príjemcu i sudcov. Seminár zohľadňuje rozhodovaciu prax Komisie, SD EÚ a slovenských a českých súdov.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti najmä advokátom, sudcom, podnikovým právnikom a zamestnancom orgánov verejnej správy.