Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

PRÁVNE VZŤAHY K NEHNUTEĽNOSTIAM V APLIKAČNEJ PRAXI

29. októbra 2019 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Odeta Poldaufová

Je riaditeľkou legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2009 a v minulosti bola aj dlhoročnou riaditeľkou Správy katastra Pezinok. Má bohaté praktické skúsenosti z pôsobenia v rezorte katastra nehnuteľností od roku 1993. Je autorkou viacerých odborných príspevkov z oblasti katastra nehnuteľností a nakladania s nehnuteľnosťami. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti, pôsobila aj v pedagogickej oblasti.

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

Je vedúcim oddelenia opravných prostriedkov v Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. V rámci publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností), ako aj z oblasti občianskeho práva procesného. Za články publikované v Justičnej revue v roku 2014 získal cenu Karola Planka. Zároveň zostavil niekoľko prehľadov judikatúry z oblasti občianskeho práva hmotného. V novembri 2015 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu súkromného práva (člen subkomisie pre vecné práva). Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Obsah seminára

Kataster nehnuteľností ako geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností obsahujúci aj údaje o niektorých právach k nehnuteľnostiam.

 

Poňatie nehnuteľnosti v slovenskom právnom poriadku (s osobitnou zmienkou o apartmánoch a ich evidovaní v katastri nehnuteľností a tiež o spoločnej nehnuteľnosti).

 

Práva k nehnuteľnostiam evidované v katastri nehnuteľností (s osobitnou zmienkou o predkupnom práve k nehnuteľnosti zapisovanom do katastra nehnuteľností).

 

Materiálna publicita katastra nehnuteľností a ochrana dobrej viery v správnosť údajov katastra nehnuteľností z hľadiska súdnej praxe (analýza nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16.3.2016, sp. zn. I. ÚS 549/2015 a z 5.11.2008, sp. zn. II. ÚS 289/08).

 

Formálna publicita katastra nehnuteľností. Zisťovanie údajov o právnych vzťahoch k nehnuteľnostiam. 

 

Evidovanie duplicity vlastníctva k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností a jeho dôsledky.

 

Posudzovanie platnosti zmluvy, ktorou sa nakladalo s nehnuteľnosťou, v konaní o návrhu na vklad.

 

Vklad do katastra nehnuteľností na základe absolútne neplatnej zmluvy a dôsledok takéhoto vkladu. 

 

Zásada „nemo plus iuris“ a prevod nehnuteľnosti.

 

Viacnásobný prevod nehnuteľnosti a dôsledky viacnásobného prevodu nehnuteľnosti.

 

Odstúpenie od zmluvy, ktorou sa nakladalo s nehnuteľnosťou.

 

Uplatnenie práva na vrátenie daru, ktorým bola nehnuteľnosť, a zápis do katastra nehnuteľností na základe uplatnenia práva na vrátenie daru, ktorým bola nehnuteľnosť.

 

Záložné právo k bytu a nebytovému priestoru podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 

Zápis poznámky o skutočnosti, ktorá obmedzuje oprávnenie vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, alebo informuje o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľnosti.

 

Zápis poznámky spornosti do katastra nehnuteľností a jej dôsledky.

 

Stanoviská prezentované v rozhodovacej praxi slovenských súdov.

 

Stanoviská Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.    

Cieľ seminára

V rámci seminára lektori poukážu na kataster nehnuteľností ako geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností obsahujúci aj údaje o niektorých právach k nehnuteľnostiam. Taktiež budú venovať pozornosť právam k nehnuteľnostiam evidovaných v katastri nehnuteľností (s osobitnou zmienkou o predkupnom práve k nehnuteľnosti zapisovanom do katastra nehnuteľností). Dozviete sa viac o evidovaní duplicity vlastníctva k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností a jej dôsledkov. Súčasťou seminára budú tiež stanoviská prezentované v rozhodovacej praxi slovenských súdov a stanoviská Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.    

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä však advokátom, sudcom, notárom, pracovníkov bánk a vôbec pre každého, kto prichádza do styku s nehnuteľnosťami v súvislosti s nakladaním s nehnuteľnosťami.