Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

PRÁVNE ASPEKTY VÝVOJA, LICENCOVANIA, SERVISU A ÚDRŽBY SOFTVÉRU

16. októbra 2020 (9.00–14.30)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály.

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

pôsobí v advokátskej kancelárii PETKOV & Co a je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Je rozhodkyňou Arbitrážneho centra EISi pre alternatívne riešenie doménových sporov (.sk) a vedie projekt Creative Commons Slovensko. Je členkou legislatívnych a iných odborných pracovných skupín, redakčných rád časopisov z oblasti duševného vlastníctva a nových technológií a je autorkou viacerých publikácií zameraných na autorské právo, internet a nové technológie vrátane Komentára k Autorskému zákonu.

JUDr. Richard Bednárik, PhD.

právnik s niekoľkoročnou skúsenosťou v oblasti práva duševného vlastníctva a informačných a komunikačných technológií. Aktuálne pôsobí na Ústave práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, aj v komerčnej praxi. Vedie projekt Creative Commons Slovensko. Aktívne prednáša na rôznych konferenciách a seminároch a venuje sa publikačnej činnosti.

Obsah seminára

Vývoj a tvorba softvéru.

 

Možnosti ochrany softvéru.

 

Osobitné režimy tvorby - zamestnanecký softvér, tvorba na objednávku, agilné programovanie

 

Spracovanie a dodatočné úpravy softvéru

 

Zmluvy v oblasti softvérového práva (napr. SLA, escrow agreement, maintanance agreement)

 

Licencovanie softvéru

 

Fungovanie sekundárnych trhov so softvérom a vyčerpanie práv

 

Použitie softvéru bez súhlasu nositeľa práv

 

Servis a údržba softvéru

Cieľ seminára

Cieľom seminára je predstavenie osobitných aspektov spojených s ochranou počítačových programov v rozličných fázach ich existencie. Pozornosť sa bude venovať otázkam tvorby a ochrany softvéru, rozličným režimom tvorby vrátane režimu počítačového programu na objednávku vrátane agilného programovania. Prezentované budú tiež teoretické a praktické otázky licencovania, fungovania sekundárnych trhov s použitým softvérom, či osobitné aspekty servisu a údržby softvéru.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený pre širokú odbornú verejnosť, najmä pre advokátov, zamestnancov verejných inštitúcií a osoby pôsobiace v podnikateľskom sektore.