Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

PRÁVNA ÚPRAVA NA ÚSEKU MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A APLIKAČNÁ PRAX

5. decembra 2019 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zastáva funkciu riaditeľky odboru všeobecnej vnútornej správy. Je odborným garantom a lektorom kurzu „Správne konanie – aplikácia Správneho poriadku v praxi“ a lektorkou priestupkového konania. Publikovala viaceré články, publikácie, učebné texty venované problematike rozhodovacích procesov v priestupkovej oblasti, vplyvom nezamestnanosti na vývoj priestupkovosti, články týkajúce sa domáceho násilia a vyvodzovania administratívnoprávnej zodpovednosti. 

Mgr. Daša Barteková

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od mája 2016 je vedúcou oddelenia registrácií na odbore všeobecnej vnútornej správy sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Na úseku mimovládnych neziskových organizácií pôsobila v predchádzajúcom období na Krajskom úrade v Bratislave do roku 2007. V rámci výkonu štátnej služby participovala na príprave zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií.

Obsah seminára

Význam a realizácia združovacieho práva

 

Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií v znení neskorších predpisov

 

Výhody novej právnej úpravy na úseku mimovládnych neziskových organizácií

 

Legislatívne zmeny týkajúce sa neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadácií, občianskych združení, odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov

 

Najčastejšie aplikačné problémy v praxi pri registrácií mimovládnych neziskových organizácií

Cieľ seminára

Cieľom seminára je nová právna úprava – register mimovládnych neziskových organizácií s poukázaním na aplikačné problémy v praxi.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti no najmä zástupcom mimovládnych neziskových organizácií.