Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

POLÍCIA AKO EFEKTÍVNY NÁSTROJ ELIMINÁCIE POLICAJNE RELEVANTNÝCH UDALOSTÍ CHARAKTERU DOMÁCEHO NÁSILIA

17. februára 2021 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály. Cena webinárov zahŕňa prístup k live prednáške v určený deň a textové materiály.

Doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.

Na Akadémii Policajného zboru v Bratislave pôsobí od roku 2004 v súčasnosti na pozícii odbornej asistentky/docentky Katedry správneho práva. V roku 2017 jej bol udelený vedecko-pedagogický titul „docent“ v odbore 8.3.1. ochrana osôb a majetku. V rámci pedagogickej a vedeckej činnosti úzko spolupracovala a pôsobila na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy a Ekonomickej univerzite. Odborne sa orientuje aj na problematiku policajného práva. Pôsobila ako členka Rady vysokých škôl, členka Akademického senátu, ako lektorka vzdelávania kurzu kontrolórov Najvyššieho kontrolného úradu, SKDP. Je riešiteľkou a spoluriešiteľkou niekoľkých vedeckých výskumných úloh a to aj v projekte VEGA, členkou niekoľkých programových a vedeckých výborov medzinárodných vedeckých konferencií. Je autorkou a spoluautorkou viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, vysokoškolských skrípt, vedeckých štúdií, odborných článkov a pod. Aktuálne je riešiteľkou projektu APVV Služobné zákroky príslušníkov PZ a aplikácia zásady primeranosti z trestnoprávneho  a administratívneho hľadiskaz MŠVVaŠ.

PaedDr. Marián Peťovský, PhD.

Pôsobí ako odborný asistent na Katedre policajných vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave. V minulosti bol zakladateľom a vedúcim katedry špecifických služobných činností Akadémie Policajného zboru v Bratislave a neskôr pôsobil v Policajnom zbore v rôznych funkciách  ako vedúci oddelenia a tiež ako zástupca riaditeľa odboru špeciálnej ochrany Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ďalej pôsobil aj v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky ako generálny riaditeľ Sekcie kontroly MOSR, neskôr ako riaditeľ bezpečnostného úradu MO SR a tiež pracoval v štruktúrach Vojenského spravodajstva. V služobnom pomere pôsobil v silových rezortoch Ministerstva vnútra a obrany vyše 20 rokov a dosiahol v obidvoch hodnosť plukovník. Odborne sa profiluje v oblasti bezpečnostných služieb SR, policajných a bezpečnostných činností a policajných vied. Je autorom a spoluautorom mnohých odborných článkov, štúdií a vysokoškolských odborných textov. Ďalej ako lektor odbornej prípravy policajtov sa podieľa na realizovaní národného projektu „Špeciálne výsluchové miestnosti pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov“.

Obsah seminára

Teoretické aspekty problematiky domáceho násilia, typické črty

 

Obsahové vymedzenie problematiky domáceho násilia

 

Identifikácia domáceho násilia v právnom poriadku Slovenskej republiky a EÚ

 

Policajt prvého kontaktu v procese eliminácie domáceho násilia

 

Vymedzenie pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní vo vzťahu k eliminácii domáceho násilia

 

Vybrané špecifiká pôsobnosti vyšetrovateľa PZ – povereného policajta Obvodného oddelenia PZ v procese eliminácie domáceho násilia

 

Špecifiká služobného zákroku pri eliminácii domáceho násilia, taktika, technika a psychológia použitia efektívnych donucovacích prostriedkov pri eliminácii domáceho násilia

 

Obete domáceho násilia

 

Páchatelia domáceho násilia

 

Prostriedky preventívnych opatrení

 

Špeciálne výsluchové miestnosti

Cieľ seminára

Cieľom seminára je teoreticko-spoločenské vymedzenie východísk problematiky domáceho násilia, analýza služobnej činnosti policajta tzv. prvého kontaktu v štádiu realizácie domáceho násilia, zvolenia vhodného postupu a najmä najefektívnejších prostriedkov v procese jeho eliminácie. Analýza práce vyšetrovateľa-povereného policajta od momentu oznámenia skutku resp. podania podnetu oznamovateľom a špecifikácia výkonu vybraných konkrétnych kriminalistických metód, ktoré sú nosným základom pre vyšetrovanie a následné úspešné a objektívne objasnenie skutku. Vzhľadom na súvisiace otázky, poukážeme aj na činnosť ostatných subjektov kooperujúcich s vyšetrovateľom a vymedzíme možný prínos modernizačných aspektov v aplikovaní špeciálnych výsluchových miestností v procese eliminácie policajne relevantných udalostí charakteru domáceho násilia. 

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený pre odbornú verejnosť najmä však advokátom, pracovníkom štátnej správy, prokurátorom a všetkým, ktorých daná téma zaujíma.