Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO

11. marca 2021 (9.00–12.30)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály. Cena webinárov zahŕňa prístup k live prednáške v určený deň a textové materiály.

JUDr. Róbert Urban

Je absolventom právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas celej profesionálnej kariéry pôsobí v justícii, vyše dvadsať rokov ako predseda senátu odvolacieho súdu; aktuálne vykonáva i funkciu predsedu občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline. Bol členom viacerých rekodifikačných komisií. Je (spolu)autorom niekoľkých odborných publikácii a viacerých odborných článkov. Popri publikačných aktivitách sa dlhodobo venuje tiež lektorskej činnosti; osobitne v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, dedičského práva a občianskeho súdneho procesu.

Obsah seminára

Základné pojmy a princípy spoluvlastníctva.

 

Hospodárenie so spoločnou vecou.

 

Predkupné právo spoluvlastníka.

 

Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva.

 

Procesnoprávne súvislosti inštitútu spoluvlastníctva.

 

Judikatúra v aktuálnej procesnej právnej úprave.

 

Analýza konkrétnych sporových vecí/prípadová štúdia.

Cieľ seminára

Cieľom seminára je v kontexte súdnej praxe pripomenúť základné súvislosti inštitútu podielového spoluvlastníctva; osobitne podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam. Poukázať na najčastejšie problémy spoločného vlastníctva vecí a zároveň načrtnúť varianty ich efektívneho riešenia. Súčasťou seminára bude aj aktuálny vývoj judikatúry v rozoberaných otázkach a tiež niekoľko poznámok k významu judikatúry z hľadiska súčasných procesných noriem.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širšej odbornej verejnosti, najmä advokátom, advokátskym koncipientom, notárom, sudcom, firemným právnikom, zamestnancom štátnych, samosprávnych a verejných inštitúcií a realitných kancelárií.