Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

ODVOLANIE V CIVILNOM PROCESE

25. marca 2021 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály. Cena webinárov zahŕňa prístup k live prednáške v určený deň a textové materiály.

doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. LLM

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vedeckej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam občianskeho práva procesného a hmotného, otázkam exekučného práva, ako aj otázkam práva rodinného. Aktívne publikuje v domácej aj zahraničnej odbornej tlači, pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách.

Obsah seminára

Opravné systémy

 

Opravné prostriedky a ich systém

 

Postavenie odvolania v systéme riadnych opravných prostriedkov

 

Odvolanie a sťažnosť

 

Podmienky prípustnosti odvolania

 

Odvolacie dôvody

 

Princíp neúplnej apelácie a novoty v odvolacom konaní

 

Úkony súdu prvej inštancie v odvolacom konaní

 

Priebeh odvolacieho konania

 

Rozhodnutie o odvolaní

 

Osobitosti odvolacieho konania o neodkladnom opatrení

 

Odvolania podľa Civilného mimosporového poriadku

Cieľ seminára

Cieľom seminára je podrobné predstavenie inštitútu odvolania ako jediného riadneho opravného prostriedku v civilnom procese. Teoretický výklad je doplnený aktuálnymi rozhodnutiami všeobecných súdov, ale aj Najvyššieho súdu SR. Priblížené sú aj osobitosti odvolania v Civilnom mimosporovom poriadku v komparácií so sporovým procesom.

Komu seminár odporúčame

Všetkým právnickým profesiám nielen z oblasti súkromnej správy (advokáti, zamestnanci obchodných spoločností), ale aj verejnému sektoru.