Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA A AUTORSKOPRÁVNE SPORY

18. októbra 2019 (9.00–12.30)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

Pôsobí v advokátskej kancelárii PETKOV & Co a je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Je rozhodkyňou Arbitrážneho centra pre alternatívne riešenie doménových sporov (.sk) a vedie projekt Creative Commons Slovensko. Je členkou legislatívnych a iných odborných pracovných skupín, redakčných rád časopisov z oblasti duševného vlastníctva a nových technológií a je autorkou viacerých publikácií zameraných na autorské právo, internet a nové technológie vrátane Komentára k Autorskému zákonu.

Obsah seminára

Ochrana autorského práva z pohľadu Autorského zákona a Civilného sporového poriadku

 

Autor a nositeľ práv ako subjekt oprávnený domáhať sa ochrany

 

Používateľ a iná osoba ako povinný subjekt

 

Nároky autora pri porušení jeho práv

 

Smernica o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva

 

Jurisdikcia a rozhodné právo pri porušovaní autorských práv

Cieľ seminára

Cieľom semináru je predstavenie osobitných aspektov spojených s ochranou a vymožiteľnosťou autorského práva. Východiskom je národná právna úprava a európske právo (najmä s ohľadom na smernicu o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva), a to aj s odkazmi na relevantnú judikatúru. Seminár sa zameriava na vymedzenie subjektov, ktoré sú oprávnené domáhať sa ochrany, a na povinné osoby a porušovateľov, ktorými sú najmä používatelia alebo iné osoby (napr. s ohľadom na ich nepriamu zodpovednosť alebo aplikáciu zákonnej fikcie). Pozornosť sa ďalej venuje opatreniam, postupom a prostriedkom právnej nápravy. Predmetom semináru sú aj osobitné otázky jurisdikcie a rozhodného práva pri porušovaní autorských práv.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený pre širokú odbornú verejnosť, najmä pre advokátov, zamestnancov verejných inštitúcií a osoby pôsobiace v podnikateľskom sektore.