Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

NÁHRADA ŠKODY V OBCHODNOM PRÁVE

11. novembra 2020 (9.00–14.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály.

JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.

Absolventka Právnickej fakulty UK Bratislava (1997). Do roku 2007 pôsobila na svojej alma mater ako odborná asistentka, špecializovala sa na záväzkové právo so zameraním na informačnú spoločnosť a elektronický obchod. Je autorkou viacerých odborných publikácií a pravidelne prispieva do odborných časopisov; je členkou autorských tímov komentárov  Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka nakladateľstva C. H. Beck. Aktívne sa zúčastňuje domácich a zahraničných konferencií a seminárov, pravidelne prednáša odbornej verejnosti.

Od januára 2008 do mája 2011 vykonávala funkciu sudcu na Okresnom súde v Trnave na obchodnom úseku, od júna 2011 do apríla 2015 vykonávala funkciu sudcu a predsedníčky senátu v občianskoprávnom kolégiu na Krajskom súde v Trnave. Od 1. mája 2015 je sudkyňou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a pôsobí ako predsedníčka senátu v obchodnoprávnom kolégiu.

Obsah seminára

Zodpovednosť za škodu všeobecne

 

Osobitná úprava náhrady škody v Obchodnom zákonníku

 

Limitácia náhrady škody a jej premlčanie

 

Zodpovednosť štatutárnych orgánov

 

Náhrada škody a jej vymáhanie

 

Aktuálna judikatúra v obchodnom práve v oblasti zodpovednosti

 

Procesné súvislosti dokazovania nielen v prípadoch náhrady škody

Cieľ seminára

Cieľom seminára je predovšetkým zrozumiteľným spôsobom, na príkladoch z praxe a rozborom kritických právnych situácií, priblížiť účastníkom problematiku náhrady škody v obchodnom práve. Výklad bude vedený obsahovo čo do riešenia situácií nielen podľa Obchodného zákonníka, príklady budú postavené na riešených prípadoch z rozhodovacej praxe najmä najvyššieho súdu. Lektorka sa zameria aj na procesné súvzťažnosti a špecifiká dovolacieho konania pre dovolanie založené na judikatórnom odklone.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä však advokátom, advokátskym koncipientom a podnikovým právnikom.