Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

NÁHRADA ŠKODY AKO PROSTRIEDOK NÁPRAVY V ZMLUVNÝCH A PREDZMLUVNÝCH VZŤAHOCH

11. septembra 2019 (9.00–13.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.

Pôsobí na katedre občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave ako vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník vo vednom odbore občianske právo. Špecializuje sa na problematiku mimozmluvných záväzkových vzťahov a na vybrané otázky európskeho deliktného a zmluvného práva.  Je členkou príp. národným spravodajcom medzinárodných a národných spoločností a komisií, zameraných na riešenie otázok zmluvného a deliktného práva (Medzirezortná pracovná skupina na riešenie problematiky občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu, Komisia pre rekodifikáciu súkromného práva). 

Obsah seminára

Vzťah zmluvnej a mimozmluvnej zodpovednosti za škodu (konkurencia nárokov)

 

Porušenie zmluvy/nesplnenie zmluvy (explicitný a implicitný obsah zmluvy)

 

Príčinná súvislosť a kritérium predvídateľnosti

 

Škoda a jej náhrada vrátane možnosti kompenzácie nemajetkovej ujmy

 

Zmluvná limitácia náhrady škody

 

Zmluva s ochranným účinkom pre tretie osoby (možnosť subjektu, ktorý nie je zmluvnou stranou, domáhať sa náhrady škody z titulu zmluvnej zodpovednosti)

 

Predzmluvná zodpovednosť za škodu/Culpa in contrahendo

 

Zmluvná a predzmluvná zodpovednosť v návrhu rekodifikácie záväzkového práva

Cieľ seminára

Seminár je venovaný aktuálnym otázkam zmluvnej zodpovednosti za škodu s osobitným dôrazom na normatívne neupravené nadväzujúce a príbuzné inštitúty (ochranný účinok zmluvy pre tretie subjekty, predzmluvná zodpovednosť) vrátane vymedzenia podmienok a rozsahu ich aplikácie v slovenskom právnom prostredí.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, advokátom, advokátskym koncipientom, firemným právnikom, právnikom zo štátnej správy ako aj ďalším odborníkom so záujmom o danú problematiku.