Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

MALOLETÉ OBETE, OBETE DOMÁCEHO NÁSILIA A SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA A ICH PRÁVA Z POHĽADU JUDIKATÚRY ESĽP.

20. augusta 2019 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Marica Pirošíková

Je od roku 2007 zástupkyňou Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva. V Kancelárii zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva pracuje od roku 2000, v rokoch 2002 -2007 pôsobila ako spoluzástupkyňa. Je autorkou monografie Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, spoluautorkou viacerých odborných publikácií. Je externou členkou pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Ako expert Rady Európy prednáša problematiku judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a výkonu rozsudkov aj v zahraničí. V súčasnosti je členkou Skupiny expertov na systém Európskeho dohovoru o ľudských právach (DH-SYSC) zriadeného na pôde Rady Európy. V minulosti pôsobila vo Výbore expertov pre skvalitnenie mechanizmov ochrany ľudských práv (DH-PR), vo Výbore expertov k účinným prostriedkom nápravy vo vzťahu k neprimeranej dĺžke konania (DH-RE) a vo Výbore expertov pre reformu Európskeho súdu pre ľudské práva (DH-GDR). Bola členkou Komisie pre rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku a v súčasnosti je členkou Komisie pre rekodifikáciu občianskeho práva. Je čestnou členkou Asociácie rodinných sudcov.

Obsah seminára

1. Oboznámenie s aktuálnou judikatúrou ESĽP a Ústavného súdu SR k článku 2 EDĽP  - povinnosť chrániť právo na život (hmotnoprávny aspekt) a povinnosť viesť účinné oficiálne vyšetrovanie násilnej smrti (procesnoprávny aspekt) s dôrazom na obete domáceho násilia.

2. Oboznámenie s aktuálnou judikatúrou  ESĽP a Ústavného súdu SR k článku 3 a 8 EDĽP – povinnosť štátov chrániť jednotlivcov pred zlým zaobchádzaním a neprimeranými zásahmi do práva na súkromie (hmotnoprávny aspekt) a požiadavka viesť účinné oficiálne vyšetrovanie zlého zaobchádzania a neprimeraných zásahov do práva na súkromie (procesnoprávny aspekt) s dôrazom na maloleté obete, obete domáceho násilia a sexuálneho zneužívania.

3. Právo na spravodlivé súdne konanie a obete trestných činov.

4. Podmienky použitia výpovede z prípravného konania v súvislosti s vyšetrovaním sexuálnych trestných činov z pohľadu aktuálnej judikatúry ESĽP.

5.Analýza slovenskej právnej úpravy a praxe,  legislatívne zmeny vykonané s cieľom zlepšiť ochranu obetí v civilnom, ako aj trestnom konaní.

Cieľ seminára

Oboznámenie s pozitívnymi záväzkami štátu vyplývajúcimi z judikatúry ESĽP pokiaľ ide o ochranu maloletých obetí, obetí domáceho násilia a sexuálneho zneužívania. Podmienky použitia výpovede z prípravného konania v súvislosti s vyšetrovaním sexuálnych trestných činov z pohľadu aktuálnej judikatúry ESĽP. Analýza slovenskej právnej úpravy a praxe,  legislatívne zmeny vykonané s cieľom zlepšiť ochranu obetí v civilnom, ako aj trestnom konaní. 

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti ale predovšetkým advokátom.