Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

M&A NA SLOVENSKU: AKCIONÁRSKE DOHODY A AKVIZIČNÉ FINANCOVANIE

9. septembra 2020 (9.00–16.40)
DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava
bez DPH: 399,00 € s DPH: 478,80 €
V cene je zahrnutý obed vo forme trojchodového menu, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas celého dňa a záverečný goodbye drink. Ďalej blok a písacie potreby.

Rečníci a panelisti:

JUDr. Juraj Gyárfáš, PhD., LL.M. – partner, Dentons Europe CS LLP

JUDr. Tomáš Búry - senior advokát, Allen & Overy Bratislava

Mgr. Svetlana Grochalová - vedúca právneho odboru v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

JUDr. Erika Lovásová - riaditeľka Odboru koncentrácií na Protimonopolnom úrade SR

Mgr. Peter Malovec - Group Head of Legal, HB Reavis

Christian Mandl - managing partner, Neulogy Ventures, a. s.

Mgr. Viliam Myšička- partner, Kisntellar, s.r.o.

Ing. Richard Panek - partner, daňové poradenstvo, EY

Ing. Michal Rybovič – partner investičného fondu Sandberg Capital

Mgr. Stanislava Valientová, LL.M. – partner, Dentons Europe CS LLP

Rastislav Václavík – vedúci oddelenia právnikov pre úverové obchody, Tatra banka, a.s.

Ing. Peter Horniaček - oddelenie dane z príjmov, Ministerstvo financií SR

Mgr. Lukáš Michálik, LL.M. - partner, Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

JUDr. Martin Vojtko - senior counsel, Európsky investičný fond

Mgr. Juraj Frindrich LL.M. – partner, TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 

JUDr. Ing. Matej Firický – partner, Advokátska kancelária MCL, s.r.o.

Program konferencie

08:30 - 09:00    registrácia účastníkov    

 

09:00 - 09:15    otvorenie konferencie   

 

BLOK 1: AKCIONÁRSKE ZMLUVY                   

09:15- 09:40    Christian Mandl – AKCIONÁRSKE ZMLUVY

 

09:40 - 10:45    panelová diskusia (Juraj Gyárfáš, Viliam Myšička, Tomáš Búry, Lukáš Michálik, Juraj Frindrich)

  • Vynútiteľnosť záväzkov z akcionárskych dohôd v slovenskom práve
  • Obmedzenia prevoditeľnosti a rôzne exitové stratégie
  • Praktické skúsenosti s akcionárskymi dohodami na Slovensku                 

 

10:40 - 11:00    coffee break

                            

11:00 - 11:40    Erika Lovásová – SÚŤAŽNOPRÁVNA ÚPRAVA AKCIONÁRSKYCH DOHÔD

  • Vplyv dojednaní medzi akcionármi na povinnosť notifikovať koncentráciu
  • Praktické skúsenosti so spoločnými podnikmi v praxi PMÚ
  • Riziká nesprávneho vyhodnotenia súťažnoprávnej úpravy

 

11:40 - 11:55    krst knihy

             

11:55 - 13:00    obed

 

BLOK 2: 

AKVIZIČNÉ FINANCOVANIE – DAŇOVÝ A FINANČNÝ POHĽAD

13:00 - 14:30    panelová diskusia (Juraj Gyárfáš, Richard Panek, Michal Rybovič, Peter Horniaček, Matej Firický)   

  • Finančné aspekty pri štrukturovaní transakcie a financovania
  • Daňový režim akvizičného financovania na Slovensku   
  • Problémy v praxi

 

14:30 - 15:00    coffee break  

 

AKVIZIČNÉ FINANCOVANIE – PRÁVNE ASPEKTY

15:00 - 16:30    panelová diskusia (Juraj Gyárfáš, Svetlana Grochalová, Stanislava Valientová, Rastislav Václavík, Peter Malovec, Martin Vojtko)   

  • Právne aspekty pri štrukturovaní akvizičného financovania
  • Právna prax bankového financovania - londýnske vzory a slovenský právny rámec   
  • Praktické skúsenosti s právnym rámcom úverových transakcií      

 

16:30 - 16:40    ukončenie konferencie, networking pri Goodbye drinku

Cieľ konferencie

Nakladateľstvo C. H. Beck vás srdečne pozýva na druhý ročník veľkej konferencie na tému M&A na Slovensku. 

 

Program konferencie bude tentoraz rozdelený na dva bloky.

 

V prvom bloku sa budeme venovať tzv. akcionárskym zmluvám – teda dohodám, ktoré upravujú práva a povinnosti medzi spoločníkmi alebo akcionármi v obchodných spoločnostiach. Predmetom týchto dohôd je široká paleta otázok od každodenného fungovania spoločnosti a zloženia jej orgánov cez rozdeľovanie zisku až po rôzne exitové stratégie (tzv. drag/tag along, predkupné práva, obmedzenia prevoditeľnosti). S týmito zmluvami sa možno stretnúť od začínajúcich start-upov, v ktorých si zakladatelia a investori dohadujú podmienky svojho spolužitia, až po veľké štátne firmy, v ktorých došlo k privatizácii časti akcií. V rámci prvého bloku konferencie budeme tieto zmluvy analyzovať z biznisového, zmluvného aj súťažnoprávneho hľadiska.

 

V druhom bloku konferencie sa budeme venovať akvizičnému financovaniu – teda formám, akými možno akvizíciu určitého podniku financovať –, a ich vplyvu na štruktúru transakcie. Práve kapitálová štruktúra často determinuje formu plánovanej transakcie, či už ide o financovanie z vlastných zdrojov, z bankového úveru alebo o iné formy financovania. V rámci druhého bloku sa budeme zaoberať finančnými, daňovými aj právnymi aspektami akvizičného financovania.

 

V rámci konferencie vystúpia lektori z praxe, najmä advokáti, vedúci právnici z bankového sektora, daňoví poradcovia a konzultanti, ako aj riaditeľka odboru koncentrácií z Protimonopolného úradu SR.

 

Nezmeškajte jedinečnú príležitosť zapojiť sa do diskusií s poprednými odborníkmi z praxe. Lektori vás tak počas každej témy oboznámia s aktuálnymi problémami, počas panelových diskusií zistia názory odborníkov a následne ponúknu riešenia daných otázok.

 

Na záver si tradične môžete vychutnať goodbye drink, ktorý vytvára networkingovú príležitosť a miesto pre ďalšie neformálne diskusie.

Komu konferencii odporúčame

Konferencia je určená primárne advokátom, daňovým poradcom, konzultantom a bankárom, ktorí sa vo svojej praxi venujú M&A transakciám, akcionárskym dohodám a akvizičnému financovaniu, ako aj osobám z podnikateľskej sféry.

 

Uvedené je do veľkej miery determinované tým, že podujatie nie je plánované ako vedecko-akademické, ale ako praktické (avšak s poskytnutím teoretického základu) – najmä vďaka intenzívnej práci lektorov s praktickými skúsenosťami z danej oblasti.

Obchodné podmienky

PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU:

Prihlášky prijímame len v písomnej podobe. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom webovej stránky (www.beck.sk), sekcia Konferencie, e-mailom (akademia@beck.sk) alebo poštou (Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka, Michalská 9, 811 01 Bratislava). V prihláške, prosíme, uvádzajte vždy kompletné, nami požadované fakturačné údaje.

Prihláška účastníka sa stáva záväznou dňom doručenia do našej spoločnosti. Organizátor konferencie si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti. Záujemcovia budú evidovaní podľa poradia doručených prihlášok a prednosť majú tí účastníci, ktorí zašlú prihlášku skôr. Po prijatí prihlášky Vám zašleme do 7 pracovných dní informáciu o spôsobe úhrady účastníckeho poplatku za konferenciu. Najmenej 7 dní pred konaním konferencie obdržia všetci účastníci organizačné pokyny, a to na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v prihláške. Prihlásením na konferenciu dáva účastník súhlas k vyhotovovaniu obrazovej dokumentácie konferencie zo strany spoločnosti Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka za účelom zdokumentovania jej priebehu.

 

PLATBA:

Po prijatí prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra na úhradu účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok sa považuje za uhradený pripísaním fakturovanej ceny konferencie na bankový účet určený v zálohovej faktúre. Úhrada je možná len bankovým prevodom. Neprijímame hotovosť ani platobné karty. V cene konferencie je zahrnutý obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas celého dňa, goodbye drink, ako aj blok a písacie potreby.

 

STORNO PODMIENKY:

 

Akékoľvek zmeny a storná objednávok/prihlášok na konferenciu prijímame iba písomne. Zrušiť objednávku je možné v rámci stornovacích podmienok: bez poplatku do 11. 5. 2020 (vrátane), v prípade zrušenia od 12. 5. – 17. 7. 2020 vzniká povinnosť uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z celkovej sumy konferencie vrátane DPH, v prípade zrušenia účasti po 17. 7. 2020 vzniká povinnosť uhradiť 100 % z ceny poplatku za konferenciu vrátane DPH. V prípade, že sa účastník nemôže na konferenciu dostaviť, môže za seba poslať náhradníka. Pokiaľ bude konferencia zrušená zo strany spoločnosti, účastníkovi bude cena vrátená v plnej výške.

 

Nakladatelství C. H. BECK, s.r.o. si ako organizátor konferencie vyhradzuje právo na zmenu prednášajúcich, termínu, miesta konania alebo na zrušenie konferencie. V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať telefonicky alebo elektronicky. Na základe týchto zmien sa na účastníka nevzťahujú žiadne storno podmienky.

 

KONTAKTNÉ OSOBY

 

Martina Baťková

E-mail: martina.batkova@beck.sk

Tel: +421 948 42 28 37

 

Tamara Korytárová

E-mail: tamara.korytarova@beck.sk

Tel: +421 918 33 98 16