Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

KONTROLOVANÉ ZAHRANIČNÉ SPOLOČNOSTI – SILNÉ A SLABÉ MIESTA NOVÉHO DAŇOVÉHO REŽIMU

17. októbra 2019 (9.00–13.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Pokračoval v ďalšom postgraduálnom štúdiu na University of Florida, Levin College of Law, Florida, USA, po absolvovaní ktorého mu bol udelený akademický titul LL.M. v odbore medzinárodné daňové právo. Michal v minulosti pôsobil v poprednej medzinárodnej poradenskej spoločnosti (Big4) a tiež v medzinárodných a špecializovaných advokátskych kanceláriách na Slovensku. Téme daňového práva sa Michal intenzívne venuje aj v rámci svojej súkromnej praxe v advokátskej kancelárii KOČIŠ & PARTNERS, pričom je autorom početných odborných článkov a odborných publikácií na tému transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania. Tieto témy tiež prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné závislé osoby. V roku 2018 bol Michal nominovaný Ministerstvom financií SR za Slovenskú republiku ako nezávislý odborník pre oblasť transferového oceňovania na účely uplatňovania Arbitrážnej konvencie EÚ.

Obsah seminára

koncept zdaňovania kontrolovaných zahraničných spoločností (KZS) – účel a podstata

 

model zdanenia KZS podľa OECD

 

smernica ATAD a alternatívne spôsoby zdanenia KZS

 

zdaňovanie KZS v EÚ a v tretích štátoch

 

slovenský model KZS – podmienky uplatnenia

 

KZS vs. závislé osoby

 

KZS vs. transferové oceňovanie

 

nie skutočné opatrenia a účel získania daňovej výhody

 

funkčná a riziková analýza na účely KZS

 

KZS a zamedzenie dvojitého zdanenia

Cieľ seminára

Cieľom seminára je predstaviť nový daňový režim zdaňovania kontrolovaných zahraničných spoločností, porovnať jeho uplatňovanie v rôznych štátoch a upozorniť na jeho slabé a silné miesta aj v porovnaní s režimom transferového oceňovania.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti ale predovšetkým daňovým poradcom, advokátom, finančným riaditeľom a štatutárom tuzemských a zahraničných závislých osôb, účtovníkom, podnikovým právnikom a zamestnancom finančnej správy.