Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

KONANIE VO VECIACH EURÓPSKYCH OCHRANNÝCH ZNÁMOK PRED ÚRADOM EÚ PRE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO (EUIPO) VO VZŤAHU K RELATÍVNYM DÔVODOM ZAMIETNUTIA (NÁMIETKOVÉ KONANIE)

6. novembra 2019 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

Mgr. Matej Michalec, LL. M.

Absolvoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity ako aj University of Edinburgh School of Law (LL. M. in Intellectual Property Law & Chinese). V minulosti pôsobil na Európskom patentovom úrade (oddelenie ázijských patentových informácií a oddelenie medzinárodných právnych záležitostí a PCT). V súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárií V4 Legal, kde sa komplexne venuje agende duševného vlastníctva vrátane zastupovania klientov v konaniach pred EUIPO. Je autorom viacerých publikácií na tému európskych ochranných známok vrátane cudzojazyčných publikácií v Journal of Intellectual Property Law & Practice (Oxford Unviersity Press) a GRUR International (C.H. Beck), a taktiež sa pravidelne zúčastňuje na konferenciách EUIPO.

Obsah seminára

relevantná právna úprava

 

základné procesné aspekty konania pred EUIPO so zameraním na námietkové konanie (eg. spôsob komunikácie s EUIPO, plynutie lehôt, zastúpenie, jazyk konania, poplatková povinnosť, etc.)

 

špecifiká námietkového konania pred EUIPO (eg. iniciovanie konania, prieskum námietok, lehota na zmier, sporová časť konania, prostriedky procesnej obrany, rozhodnutie etc.)

 

hmotnoprávne aspekty námietkových dôvodov podľa čl. 8 ods. 1, písm. a), b) Nariadenia

 

relevantná judikatúra Súdneho dvora EÚ

Cieľ seminára

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so ‘sporovým’ konaním vo veciach európskych ochranných známok pred Úradom EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO) podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) 2017/1001 (Nariadenie). Seminár sa bude zameriavať predovšetkým na námietkové konanie pred EUIPO v zmysle námietkových dôvodov podľa čl. 8 ods. 1, písm. a), b) Nariadenia. V danej súvislosti bude pozornosť venovaná relevantným hmotnoprávnym ako aj procesnoprávnym aspektom námietkového konania pred EUIPO z hľadiska praxe, spolu s predstavením relevantnej judikatúry Súdneho dvora EÚ.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä však advokátom, patentovým zástupcom ako aj korporátnym právnikom alebo iným pracovníkom so zameraním na agendu ochranných známok.