Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ A KATASTRÁLNE KONANIE

26. mája 2021 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály. Cena webinárov zahŕňa prístup k live prednáške v určený deň a textové materiály.

JUDr. Marián Fečík

Od roku 2007 vykonáva funkciu prokurátora netrestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Špecializuje sa najmä na oblasť správneho súdnictva a katastra nehnuteľností. Aktívne sa venuje prednáškovej činnosti predovšetkým pre Justičnú akadémiu. Jeho publikačná činnosť zahŕňa príspevky do Justičnej revue a množstva zborníkov. Je jedným z autorov prvého veľkého komentára vydavateľstva C. H. Beck k Občianskemu zákonníku, Civilnému sporovému poriadku a Správnemu súdnemu poriadku. Bol členom Rekodifikačnej komisie pre nové civilné procesné kódexy a je členom Rekodifikačnej komisie pre Občiansky zákonník.    

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

Je vedúcim oddelenia opravných prostriedkov na Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. V rámci publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností), ako aj z oblasti občianskeho práva procesného. Je spoluautorom komentára k zákonu č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, ktorý bol vydaný v roku 2019. Za články publikované v Justičnej revue v roku 2014 získal cenu Karola Planka. Zároveň zostavil niekoľko prehľadov judikatúry z oblasti občianskeho práva hmotného. V novembri 2015 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu súkromného práva (člen subkomisie pre vecné práva). Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Obsah seminára

Kataster nehnuteľností ako verejný register o nehnuteľnostiach a právach k nehnuteľnostiam

 

Práva zapisované do katastra nehnuteľností a zásada priority zápisov práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností v aplikačnej praxi; nadobúdanie práv k nehnuteľnostiam, ktoré nie sú predmetom evidovania v katastri nehnuteľností

 

Materiálna publicita katastra nehnuteľností; ochrana dobrej viery v správnosť údajov katastra nehnuteľností s prihliadnutím k stanoviskám prezentovaným v súdnej praxi

 

Konanie o návrhu na vklad v katastrálnej praxi – posudzovanie platnosti právnych úkonov v konaní o návrhu na vklad, absolútna a relatívna neplatnosť právnych úkonov a ich dôsledky v konaní o návrhu na vklad, prerušenie a zastavenie konania o návrhu na vklad, opravné prostriedky proti rozhodnutiam v konaní o návrhu na vklad

 

Konanie o zázname  - podmienky na vykonanie záznamu, ukončenie konania o zázname a opravné prostriedky v konaní o zázname

 

Odstúpenie od zmluvy a zápis do katastra nehnuteľností; uplatnenie práva na vrátenie daru a zápis do katastra nehnuteľností 

 

Evidovanie duplicity vlastníctva v katastri nehnuteľností a jej odstraňovanie

 

Nakladanie s pozemkami nezistených vlastníkov

 

Konanie o opravy chyby v katastrálnom operáte  - nesprávny údaj v katastri nehnuteľností verzus chyba v katastrálnom operáte, dôvody opravy chyby v katastrálnom operáte a ukončenie konania o oprave chyby v katastrálnom operáte

 

Dokazovanie v katastrálnom konaní; zásada materiálnej pravdy a katastrálne konanie

 

Správne žaloby proti rozhodnutiam a opatreniam v katastrálnom konaní

 

Stanoviská prezentované v súdnej praxi

Cieľ seminára

Cieľom seminára je poskytnúť komplexný pohľad na kataster nehnuteľností ako verejný register o nehnuteľnostiach a právnych vzťahoch k nehnuteľnostiam a na zápis práv a poznámok do katastra nehnuteľností vo svetle aktuálnej súdnej praxe. 

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä však advokátom, advokátskym koncipientom, notárom a zamestnancom orgánov štátnej správy, ktorí prichádzajú do styku s problematikou právnych vzťahov k nehnuteľnostiam.