Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

KASAČNÁ SŤAŽNOSŤ A KONANIE O NEJ V SPRÁVNOM SÚDNICTVE

24. septembra 2019 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Jozef Milučký

Od roku 2014 pôsobí vo funkcii predsedu správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Sudcom je od r. 1989. Funkciu sudcu vykonával na všetkých stupňoch všeobecných súdov v Slovenskej republike. Na Najvyššom súde SR sa pravidelne podieľa na príprave a výbere judikatúry do Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. V súčasnosti sa profesionálne špecializuje viac na oblasť katastrálneho práva, daňového práva, stavebného práva, sankčného práva, ako i súťažného práva.

doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Je docentom na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2015 mu bol udelený vedeckopedagogický titul docent v odbore 3.4.4 správne právo Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou. Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje najmä správnemu konaniu a správnemu súdnictvu. Je spoluautorom štyroch vysokoškolských učebníc a jedného komentára. Pôsobí ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Čakvári, Matkovčík, Vačok a partneri v Bratislave. Je členom dvoch rozkladových komisií.

Obsah seminára

Podmienky pre uplatnenie kasačnej sťažnosti

 

Dôvody kasačnej sťažnosti

 

Osoby oprávnené podať kasačnú sťažnosť a zastupovanie v konaní o kasačnej sťažnosti

 

Lehoty a miesto na podanie kasačnej sťažnosti

 

Náležitosti a prílohy kasačnej sťažnosti

 

Odkladný účinok kasačnej sťažnosti

 

Konanie o kasačnej sťažnosti

 

Spôsoby rozhodnutia kasačného súdu

 

Rozhodovanie veľkým senátom

 

Postup po rozhodnutí kasačného súdu a možnosti ochrany voči rozhodnutiu kasačného súdu

Cieľ seminára

Cieľom seminára je upriamiť pozornosť na kasačnú sťažnosť ako mimoriadny opravný prostriedok v správnom súdnictve a konanie o nej. Zameriame sa najmä na kasačné sťažnosti voči rozhodnutiam vydaných správnymi súdmi v konaniach podľa tretej časti zákona číslo 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších zmien. Upozorníme na špecifiká novej právnej úpravy a zameriame sa na vybranné problémy s ktorými sa stretáva právna prax. 

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený pre odbornú verejnosť.