Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

K NAJVÝZNAMNEJŠÍM ZMENÁM, KTORÉ PRINESIE NOVÝ ZÁKON O OCHRANE HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

4. februára 2021 (9.00–12.30)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály. Cena webinárov zahŕňa prístup k live prednáške v určený deň a textové materiály.

JUDr. Andrea Oršulová, PhD.

Je riadiacim partnerom advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti, ktorá sa špecializuje na oblasť súťažného práva, štátnej pomoci, regulovaných odvetví a verejného obstarávania. Právu hospodárskej súťaže sa venuje viac ako 20 rokov, pričom jej prax zahŕňa pôsobenie na Protimonopolnom úrade SR, kde zastávala okrem iného pozíciu riaditeľa odboru pre druhostupňové konanie. Pracovala pre telekomunikačné spoločnosti ako právny špecialista pre oblasť hospodárskej súťaže a regulácie. Od roku 2008 pôsobí v advokácii. Je autorkou a spoluautorkou mnohých odborných článkov z oblasti hospodárskej súťaže a spoluautorkou odborných publikácií.

Obsah seminára

Zmeny v hmotnoprávnych ustanoveniach zákona o ochrane hospodárskej súťaže („ZOHS“),

 

Zavedenie nových procesných inštitútov (napríklad dočasné opatrenie),

 

Zmeny procesných ustanovení vrátane oprávnení Protimonopolného úradu SR („PMÚ SR“),

 

Zmeny súvisiace s ukladaním sankcií (napr. zavedenie penále),

 

Zmeny týkajúce sa organizácie PMÚ SR a s tým súvisiace zmeny v „odvolacom“ procese,  

 

Ustanovenia o vzájomnej pomoci a spolupráci,

 

Osobitné ustanovenia týkajúce sa mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu.

Cieľ seminára

Predstaviť a upozorniť na najzávažnejšie zmeny (navrhovaného) nového zákona o ochrane hospodárskej súťaže s poukázaním na to, aký dopad môžu mať pre právnu prax.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti najmä však interným právnikom a manažérom podieľajúci sa na príprave spolupráce v rámci konzorcií.