Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

HMOTNOPRÁVNE A PROCESNÉ SÚVISLOSTI DEDENIA - termín upresníme čoskoro!

1. októbra 2020 9.00 – 30. októbra 2020 16.00
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály.

doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti vyučuje na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, špecializuje sa na občianske právo hmotné a rodinné právo. Je spoluautorkou komentovaného znenia zákona o rodine (2005). Od roku 2006 bola slovenskou koordinátorkou ASSER INSTITUTU so sídlom v Haagu pre projekt unifikácie právnej úpravy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých v štátoch EU.

Obsah seminára

Hmotnoprávne otázky dedenia (zákonný a závetný dedič, ich vzájomné postavenie; neopomenuteľný dedič a výpočet jeho podielu; nespôsobilý dedič; vydedenie a náležitosti listiny o vydedení; náležitosti závetu, jeho vznik a zrušenie; kedy môžu viaceré závety popri sebe obstáť; započítanie darov na dedičské podiely; akú hodnotu daru započítať; čo tvorí aktíva dedičstva; čo tvorí pasíva dedičstva; spornosť aktív a pasív dedičstva; hodnota majetku patriaceho do dedičskej podstaty; majetok nepatrnej hodnoty; odmietnutie dedičstva a zastúpenie pri odmietnutí dedičstva; dedičské skupiny; obsah pojmu spolužijúca osoba; predĺžené dedičstvo; likvidácia dedičstva; prenechanie dedičstva na úhradu dlhov, zásady pre vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ochrana záujmov maloletého dediča)

 

Procesné súvislosti dedenia (poučovacia povinnosť súdneho komisára; zisťovanie hodnoty majetku poručiteľa; účastníci konania o dedičstve a ich zastúpenie; opatrovník v konaní o dedičstve; spory o dedičské právo; neodkladné úkony; zabezpečenie dedičstva; rozhodnutia v konaní o dedičstve; správca dedičstva; doručovanie v dedičskom konaní; vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva poručiteľa; spory o dedičstvo – sporný majetok alebo dlh; skončenie konania o dedičstve jeho zastavením; skončenie prejednania dedičstva; likvidácia dedičstva)

 

Medzinárodnoprávne súvislosti dedenia (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve; Haagsky dohovor o kolíznych normách týkajúcich sa ustanovení foriem závetu; vzťah medzinárodných prameňov a vnútroštátnej úpravy; definícia cudzieho – cezhraničného prvku v dedičskom práve; kolízne normy; právomoc súdu; rozhodné právo; obvyklý a trvalý pobyt poručiteľa; prípustnosť a platnosť právnych úkonov nakladania s majetkom pre prípad smrti; obeh verejných listín; justičná spolupráca; uznávanie cudzích rozhodnutí; voľba majetkového práva medzi manželmi; európske osvedčenie o dedičstve)

 

Diskusia (otázky do diskusie je potrebné zaslať vopred do určeného dátumu)

Cieľ seminára

Zmyslom seminára je v prvom rade zosumarizovať si s účastníkmi hmotnoprávne a procesné pravidlá dedenia podľa slovenského práva. Hoci je dedičské právo (hmotnoprávna úprava) pravdepodobne najstabilnejšou časťou nášho civilného práva, predsa existujú otázky, ktoré boli, alebo stále sú, sporné a ich výklad si vyžaduje podrobnejšiu analýzu. Mnohé problémy súvisia so vznikom nových materiálnych podmienok, napríklad hodnôt, s ktorými právo nepočíta. Ešte komplikovanejšou sa situácia stala po roku 2016, keď nadobudla účinnosť nová procesná úprava konania o dedičstve a to aj v priamej nadväznosti na novú právnu reguláciu cezhraničného dedenia, ktorá nadobudla plnú aplikovateľnosť dňa 17. augusta 2015. Nakoľko sa právna regulácia Nariadenia č. 650/2012 vzťahuje aj na Slovenskú republiku, je jedna časť prednášky venovaná aj právnym otázkam cezhraničného dedenia a priamej aplikovateľnosti cit. nariadenia.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený najmä pre advokátov a advokátskych koncipientov, notárov, notárskych koncipientov, ktorí si chcú zhrnúť poznatky, prípadne diskutovať o problémoch z praxe.