Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

EXEKUČNÉ KONANIE – AKTUÁLNY STAV A VYBRANÉ OTÁZKY

26. novembra 2019 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. LLM

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2007 pôsobí na PEVŠ. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vedeckej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam občianskeho práva procesného a hmotného, otázkam exekučného práva, ako aj otázkam práva rodinného. Aktívne publikuje v domácej aj zahraničnej odbornej tlači, pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách.

Obsah seminára

Charakter exekučného konania a právna úprava

 

Postavenie súdneho exekútora a niektoré aspekty disciplinárnych konaní

 

Subjekty exekučného konania

 

Prostriedky obrany a ochrany v exekučnom konaní

 

Vybrané aspekty jednotlivých spôsobov vykonania exekúcie

 

Trovy exekúcie

 

Staré exekúcie

Cieľ seminára

Seminár sa zameriava na vybrané otázky exekučného práva, najmä s odstupom od účinnosti veľkej novely Exekučného poriadku (od 01.04.2017). Priestor je venovaný aj zmenám s účinnosťou od 01.01.2020, ktoré budú mať dopad na prebiehajúce „staré exekúcie“. Výklad je doplnený aj o aktuálnu judikatúru a praktické aspekty zvolenej témy.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä však exekútorom, advokátom, advokátskym koncipientom, sudcom, právnikom a zamestnancom ústredných orgánov štátnej správy.