Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

DOVOLANIE V CIVILNOM PROCESE

24. novembra 2020 (9.00–15.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály.

JUDr. Katarína Gešková, PhD.

Je absolventkou PF UK kde od 2003 do 2016 pôsobila na Katedre občianskeho práva. Od roku 2016 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre občianskeho a obchodného práva PF Trnavskej univerzity. Je členkou riešiteľských kolektívov v rôznych grantových projektoch. Je spoluautorkou monografie Ochrana práv maloletých v civilnom procese, autorkou monografie Dovolanie v civilnom procese, spoluautorkou Komentára k Civilnému sporovému poriadku, Civilnému mimosporovému poriadku, a Správnemu súdnemu poriadku. Aktívne sa zúčastňuje na domácich aj zahraničných konferenciách. Od roku 2008 pôsobí aj ako advokátka. Podieľala sa na rekodifikácii občianskeho práva procesného ako členka Rekodifikačnej komisie. Aktuálne pôsobí aj ako externá poradkyňa na ústavnom súde.

JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.

Absolventka PF UK. Do roku 2007 pôsobila na svojej alma mater ako odborná asistentka, špecializovala sa na záväzkové právo so zameraním na informačnú spoločnosť a elektronický obchod. Je autorkou viacerých odborných publikácií a pravidelne prispieva do odborných časopisov; je členkou autorských tímov komentárov  Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka nakladateľstva C. H. Beck. Aktívne sa zúčastňuje domácich a zahraničných konferencií a seminárov, pravidelne prednáša odbornej verejnosti. Od januára 2008 do mája 2011 vykonávala funkciu sudcu na Okresnom súde v Trnave na obchodnom úseku, od júna 2011 do apríla 2015 vykonávala funkciu sudcu a predsedníčky senátu v občianskoprávnom kolégiu na Krajskom súde v Trnave. Od 1. mája 2015 je sudkyňou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Obsah seminára

Podanie dovolania 

 

Vady zmätočnosti

 

Prípustnosť dovolania pri judikatórnom odklone

 

Prípustnosť dovolania, ak právna otázka nebola vyriešená

 

Prípustnosť dovolania, ak je právna otázka riešená rozdielne

 

Vzťah prípustnosti dovolania a dovolacieho dôvodu

 

Vymedzenie dovolacích dôvodov

 

Formulácia právnej otázky

 

Dovolacie konanie

Cieľ seminára

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom aktuálne praktické otázky súvisiace s dovolaním. Výklad bude zameraný najmä na problematiku podania dovolania, na jeho prípustnosť, formuláciu dovolacích dôvodov a vybrané otázky dovolacieho konania. Lektorky sa zamerajú na konkrétne praktické problémy s poukazom na aktuálnu rozhodovaciu činnosť najvyššieho súdu a ústavného súdu. Príklady budú postavené aj na riešených prípadoch z rozhodovacej praxe. Výklad bude tiež zameraný na otázky súvisiace s ustálenou rozhodovacou praxou dovolacieho súdu.

Komu seminár odporúčame

Širokej právnickej verejnosti a najmä najmä advokáti, advokátski koncipienti, podnikoví právnici.