Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

DOKAZOVANIE

12. septembra 2019 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. LLM

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2007 pôsobí na PEVŠ. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vedeckej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam občianskeho práva procesného a hmotného, otázkam exekučného práva, ako aj otázkam práva rodinného. Aktívne publikuje v domácej aj zahraničnej odbornej tlači, pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách.

JUDr. Jana Mitterpachová, PhD.

Je advokátka. V rámci publikačnej činnosti je autorkou, resp. spoluautorkou viacerých odborných článkov a publikácií z oblasti obchodného práva, občianskeho práva hmotného a procesného a to vrátane článkov o zodpovednosti za škodu. Je autorkou monografie Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve (Wolter Kluwer, 2015) a spoluautorkou veľkého komentára C. H. Beck k Občianskemu zákonníku (2016). Je členkou komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Obsah seminára

Všeobecný vstup do dokazovania v civilnom procese so zameraním na sporové konanie a mimospor (princíp vyšetrovací a princíp dispozičný)

 

Dôkazné bremeno

 

Teórie dôkazného bremena v civilnom procese

 

Kontradiktórnosť a dokazovanie

 

Dôkazné prostriedky v sporovom konaní

 

Nezákonný dôkaz

 

Výsluch svedka a hodnotenie svedeckej výpovede

 

Doktrína RAVEN

 

Znalecké dokazovanie

 

Hodnotenie dôkazov

 

Viazanosť súdu rozhodnutiami iných orgánov

 

Prejudiciálna otázka v civilnom procese

 

Priebeh dokazovania

 

Dokazovanie v konaniach podľa CMP

 

Dokazovanie v exekučnom konaní

Cieľ seminára

Seminár sa zameriava na právnu úpravu dokazovania. Právna úprava de lege lata je doplnená aj o aktuálnu judikatúru a praktické aspekty zvolenej témy.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä však advokátom, advokátskym koncipientom, sudcom a zamestnancom ústredných orgánov štátnej správy.